Google Now pre iOS ponúka nové funkcie a beží lepšie ako na Androide

Goog­le pok­ra­ču­je vo vy­lep­šo­va­ní svo­jich slu­žieb pre ope­rač­ný sys­tém iOS. Ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia Goog­le Search pri­ná­ša via­ce­ro no­vých fun­kcií pre služ­bu Goog­le Now. Tá sa na Slo­ven­sku na­zý­va Asis­tent Goog­le, za­tiaľ však pre na­šu kra­ji­nu nie je k dis­po­zí­cii.

Ofi­ciál­ne poz­nám­ky k ak­tua­li­zá­cii in­for­mu­jú o pri­da­ní no­ti­fi­ká­cií, pri­po­mie­nok a no­vých ka­riet. V praxi to zna­me­ná, že ap­li­ká­cia vás upo­zor­ní na dô­le­ži­tú schôdz­ku, pri­po­me­nie vám, že má­te vy­ho­diť sme­ti a v rám­ci jed­not­li­vých ka­riet si mô­že­te ulo­žiť le­ten­ky ale­bo lís­tky na kon­cert. Ok­rem to­ho by ap­li­ká­cia ma­la byť schop­ná in­for­mo­vať o pos­led­nom auto­bu­se ale­bo vás na kon­krét­nom mies­te upo­zor­niť na vop­red za­da­nú ak­ti­vi­tu.

Goog­le Now tak­tiež do­ká­že rea­go­vať na hláš­ku „OK Goog­le", kto­rá ak­ti­vu­je vy­hľa­dá­va­nie. Na roz­diel od te­le­fó­nu Mo­to­ro­la Mo­to X však tá­to hláš­ka fun­gu­je iba v prí­pa­de, že je ap­li­ká­cia ak­tív­na. iP­ho­ne v tom­to sme­re ne­po­nú­ka to­tož­nú fun­kcio­na­li­tu ako Mo­to X, kto­rý pou­ží­va­te­ľa neus­tá­le po­čú­va.

Ak­tua­li­zo­va­nú ver­ziu ap­li­ká­cie pre iOS chvá­lia aj za­hra­nič­ní pou­ží­va­te­lia, pod­ľa kto­rých Goog­le Now fun­gu­je rých­lej­šie na plat­for­me iOS ako na An­droi­de.

Hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie na Goog­li pod­po­ru­je aj slo­ven­či­nu a ap­li­ká­cia sa mô­že poch­vá­liť po­mer­ne pres­ným ro­zoz­ná­va­ním ho­vo­re­né­ho slo­va.

google_now_ios_1.jpg

Zdroj: gi­gaom.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter