Startup Square chce presadiť iPad ako pokladničný systém

Spo­loč­nosť Square svo­ju ví­ziu pred­sta­vi­la už v má­ji toh­to ro­ka, te­raz za­ča­la pok­lad­nič­né sys­té­my s iPa­dom reál­ne pre­dá­vať.

Square sa na mo­bil­né plat­by po­ze­rá inak, ako je­ho kon­ku­ren­ti. Spo­loč­nosť vy­vi­nu­la rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je pri­jí­mať plat­by mo­bil­ný­mi kar­ta­mi po­mo­cou iP­ho­nu, iPa­du ale­bo za­ria­de­ní s An­droi­dom. Pot­reb­né je špe­ciál­ne prís­lu­šen­stvo, kto­ré pri­po­jí­te k te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu.

Ce­na sto­ja­na je 299 do­lá­rov. Aty­pic­ké vy­uži­tie iPa­du po­nú­ka pod­ľa tvor­cov uni­kát­ny pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok pre na­ku­pu­jú­ce­ho a kom­fort pre pre­dá­va­jú­ce­ho. Sys­tém to­tiž­to ge­ne­ru­je re­por­ty a ana­lý­zy v reál­nom ča­se, pre­daj­co­vi tak pos­ky­tu­je množ­stvo dô­le­ži­tých in­for­má­cií.

Video:


Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter