LenovoTitulka.jpg

Lenovo predstavilo revolučný tablet Yoga. Dá sa držať v jednej ruke, vyskúšali sme si to.

Spo­loč­nosť Le­no­vo v Mi­lá­ne pred­sta­vi­la naj­nov­ší an­droi­do­vý tab­let, kto­rý sa ne­po­do­bá na žiad­ny pred­chá­dza­jú­ci. Ako sme sa doz­ve­de­li pria­mo od je­ho hlav­né­ho di­zaj­né­ra, in­špi­rá­ciou preň bol bež­ný pa­pie­ro­vý ma­ga­zín. Le­no­vo Yoga Tab­let tak rie­ši dva zá­sad­né prob­lé­my, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­jú pou­ží­va­te­lia: ako s tab­le­tom po­hodl­ne pra­co­vať bez do­da­toč­né­ho dr­žia­ka a ako s ním na ba­té­riu pra­co­vať nao­zaj dl­ho. Pou­ží­va­teľ pri­tom s tab­le­tom Yoga do­ká­že pra­co­vať v troch re­ži­moch - Hold, Tilt ale­bo Stand.


Na pr­vý poh­ľad je zrej­mé, že vy­ho­to­ve­nie tab­le­tu nie je ty­pic­ké, jed­na je­ho časť je vý­raz­ne hrub­šia. Prá­ve za tú­to časť mô­že pou­ží­va­teľ dr­žať tab­let po­hodl­ne jed­nou ru­kou a sú­čas­ne je v tej­to čas­ti aj ďal­ší vy­klá­pa­teľ­ný sta­tív. To je aj zá­klad re­ži­mu Hold, kto­rým sa Yoga zá­sad­ne od­li­šu­je od os­tat­ných tab­le­tov.

LenovoRezimHold.jpg

V re­ži­me Hold sa dá aj 10-pal­co­vý tab­let dr­žať len jed­nou ru­kou

Ak ten­to sta­tív vy­klo­pí­te a po­lo­ží­te ho na stôl, zís­ka­te po­lo­hu ideál­nu na prá­cu pri za­dá­va­ní zna­kov na vir­tuál­nej klá­ves­ni­ci ale­bo pre­hlia­da­nie inter­ne­tu. Ten­to re­žim sa ozna­ču­je ako Tilt a na prá­cu je nao­zaj ná­vy­ko­vý. Ce­lý člá­nok, kto­rý prá­ve čí­ta­te, sme na­pí­sa­li prá­ve na tab­le­te Yoga.

LenovoRezimTilt.jpg

V tom­to re­ži­me sme pria­mo po pre­zen­tá­cii na­pí­sa­li ten­to člá­nok

Tre­tí re­žim je stan ale­bo Stand, vte­dy je tab­let v re­ži­me, kto­rý je ur­če­ný hlav­ne na re­lax - na sle­do­va­nie vi­dea ale­bo fo­tog­ra­fií. Aj v tom­to re­ži­me je tab­let veľ­mi sta­bil­ný a je­ho pres­ná po­lo­ha sa dá eš­te mier­ne nas­ta­viť.

  LenovoRezimStand.jpg

Re­žim Stand je ideál­ny na sle­do­va­nie vi­dea

Z hľa­dis­ka har­dvé­ro­vej vý­ba­vy je mo­del Yogy s Wi-Fi za­lo­že­ný na štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re MT 8124 s tak­tom 1,2 GHz a mo­del s Wi-Fi a 3G pri­po­je­ním má pro­ce­sor MT8389 (ten však za­tiaľ nie je ur­če­ný na náš trh). Sys­té­mo­vá pa­mäť má ka­pa­ci­tu 1 GB, pa­mä­ťo­vý pries­tor je 16 ale­bo 32 GB. Z hľa­dis­ka roz­hra­ní je tu port mic­roUSB, ur­če­ný aj na na­bí­ja­nie tab­le­tu, a port na kar­tu mic­roSD na roz­ší­re­nie pa­mä­ťo­vé­ho pries­to­ru až o 64 GB.

LenovoHmotnost.jpg

Je­den z nák­re­sov, kto­rý stál za in­teg­rá­ciou hrub­šej čas­ti do tab­le­tu

Z hľa­dis­ka dis­ple­jov exis­tu­je 10- a 8-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nie, roz­lí­še­nie ob­ra­zu je 1280 × 800 bo­dov s po­zo­ro­va­cím uh­lom 178° a pod­po­rou do­ty­ku de­sia­tich pr­stov. An­droid je vo ver­zii 4.2, vý­rob­ca pos­ky­tu­je via­ce­ro vlas­tných ap­li­ká­cií. V pred­nej čas­ti sú dva rep­ro­duk­to­ry s pod­po­rou Dol­by Audio a na bo­ku mik­ro­fón s pot­la­če­ním ru­chu. Za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 5 me­ga­pixelov, pred­ná 1,6 me­ga­lixe­la.

LenovoRezimyprevadzky.jpg

Tri re­ži­my pre­vádz­ky tab­le­tu Yoga

Pre­daj­ná ce­na 10-pa­co­vé­ho tab­le­tu je 299 EUR, 8-pal­co­vý sto­jí 229 EUR. Tab­le­ty sa aj na na­šom tr­hu ob­ja­via v no­vem­bri. Me­dzi prís­lu­šen­stvom je aj za­sú­va­teľ­ná klá­ves­ni­ca (99 EUR), kto­rá je s tab­le­tom pri­po­je­ná cez Blue­tooth. Za­su­nu­tie je is­te­né mag­ne­tom a zá­ro­veň spô­so­bí aj us­pa­tie tab­le­tu. K ďal­šie­mu prís­lu­šen­stvu pa­tria rôz­no­fa­reb­né ko­že­né oba­ly a Mi­ra­cast dong­le na bez­drô­to­vý pre­nos ob­ra­zu napr. na te­le­ví­zor. Z por­tu mic­ro USB tab­le­tu Yoga sa dá na­bí­jať napr. smar­tfón.

LenovoCeny.jpg

Ta­ké­to sú pre­daj­né ce­ny no­vých tab­le­tov

Dru­hý prob­lém, a to vý­drž na ba­té­riu, Le­no­vo vy­rie­ši­lo opäť po­mo­cou spo­mí­na­nej hrub­šej čas­ti, do kto­rej umies­tni­lo ba­té­riu s ka­pa­ci­tou až 6000 mAh. Ta­ká­to ka­pa­ci­ta sa bež­ne pou­ží­va aj v no­te­boo­koch, na tab­le­te to pred­sta­vu­je do­bu pre­vádz­ky až 18 ho­dín. Ten­to údaj sme po­čas pred­sta­ve­nia ne­moh­li ove­riť, ale nie je dô­vod mu ne­ve­riť. Hmot­nosť 10-pal­co­vé­ho Wi-Fi tab­le­tu je 605 gra­mov, pri 8-pal­co­vom je to 401 gra­mov. Ok­rem Wi-Fi pod­po­ru­je Yoga aj Blue­tooth, pri­po­je­nie na slú­chad­lá, ako aj za­pí­na­cie tla­čid­lo sa na­chá­dza­jú na stra­nách hrub­šej čas­ti. Zo sní­ma­čov je k dis­po­zí­cii ak­ce­le­rá­tor, kom­pas, von­kaj­šie os­vet­le­nie a vib­rá­cia. Fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie je za­tiaľ strie­bor­né, ale prip­ra­vu­je sa aj čier­ne.

LenovoKlavesnica.jpg

De­monštrá­cia har­dvé­ro­vej klá­ves­ni­ce

On­drej Mac­ko, Mi­lá­no


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter