Windows 8.1 – ako sa zbaviť dotykového rozhrania a používať ho na štýl Windows 7

Ak ste za­ry­tý PC pou­ží­va­teľ zo sta­rej ško­ly a všet­ko do­ty­ko­vé vám va­dí, po­tom vás ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 po­te­ší. Po­nú­ka nie­koľ­ko nas­ta­ve­ní, kto­ré mi­ni­ma­li­zu­jú pou­ží­va­nie do­ty­ko­vé­ho mo­der­né­ho roz­hra­nia a v kom­bi­ná­cii s uti­li­ta­mi tre­tích strán sa „Met­ro" roz­hra­niu mô­že­te vy­hnúť úpl­ne.

Uži­toč­né nas­ta­ve­nia vo Win­dows 8.1

Za­čni­me nas­ta­ve­nia­mi, kto­ré po­nú­ka sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém. Po klik­nu­tí pra­vým tla­čid­lom na pra­cov­nej plo­che a vý­be­re mož­nos­ti Pris­pô­so­biť sa zob­ra­zí ok­no, kto­ré umož­ňu­je me­niť mo­tí­vy, po­za­die ob­ra­zov­ky a pris­pô­so­bo­vať ďal­šie nas­ta­ve­nia. V ľa­vom spod­nom ro­hu sa však na­chá­dza od­kaz na po­nu­ku nas­ta­ve­ní Pa­nel úloh a na­vi­gá­cia, kde si v zá­lož­ke Na­vi­gá­cia mô­že­te up­ra­viť, ako čas­to bu­de­te vy­uží­vať, resp. zob­ra­zo­vať Met­ro roz­hra­nie.

Za­čiarknu­tie pr­vej mož­nos­ti za­bez­pe­čí, že po­čí­tač sa po štar­te prep­ne do des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia. Ak chce­te zdie­ľať po­za­die pra­cov­nej plo­chy aj v Met­ro roz­hra­ní, po­voľ­te dru­hú mož­nosť. Štvr­tá a pia­ta po­nu­ka v rám­ci nas­ta­ve­ní mi­ni­ma­li­zu­je vy­uží­va­nie Met­ro roz­hra­nia - po stla­če­ní Štart tla­čid­la sa zob­ra­zí zoz­nam všet­kých prog­ra­mov a ap­li­ká­cií, pri­čom x86 sof­tvér sa bu­de zob­ra­zo­vať pred Win­dows ap­li­ká­cia­mi.

Vo Win­dows 8.1 mô­že­te po­čí­tač rých­lo vy­pnúť ale­bo reš­tar­to­vať aj cez roz­hra­nie pra­cov­nej plo­chy. Stla­čí klik­núť pra­vým tla­čid­lom my­ši na tla­čid­lo Štart.

win81_tipy_1.jpg

Uži­toč­né uti­li­ty tre­tích strán

Win­dows 8.1 po­nú­ka v zá­klad­nej vý­ba­ve uži­toč­né nas­ta­ve­nia, pou­ží­va­te­ľom zo sta­rej ško­ly však mô­že chý­bať kla­sic­ké Štart me­nu. Tla­čid­lo Štart sa sí­ce vrá­ti­lo, av­šak po klik­nu­tí naň sa sys­tém prep­ne do do­ty­ko­vé­ho roz­hra­nia, resp. zob­ra­zí všet­ky ap­li­ká­cie na ce­lej plo­che, viď. nas­ta­ve­nia vy­ššie.

Exis­tu­je nie­koľ­ko nás­tro­jov tre­tích strán, kto­ré vám pos­kyt­nú tla­čid­lo Štart aj s kla­sic­kou Štart po­nu­kou. Spo­meň­me služ­bu Pok­ki ale­bo pla­te­ný sof­tvér Start8. Ten vám za 5 do­lá­rov umož­ní deak­ti­vo­vať aj pra­vý Charm stĺpec a ak­tív­ne ro­hy ob­ra­zov­ky. Za vy­skú­ša­nie sto­jí aj Clas­sic Shell 4.

Za zmien­ku sto­jí uti­li­ta Mo­der­nMix, kto­rá vám umož­ní spúš­ťať ap­li­ká­cie z Win­dows Ob­cho­du v roz­hra­ní pra­cov­nej plo­chy. Vďa­ka to­mu sa mô­že­te prá­ci v Met­ro roz­hra­ní prak­tic­ky úpl­ne vy­hnúť a s Win­dows ap­li­ká­cia­mi mô­že­te pra­co­vať rov­na­kým spô­so­bom ako s bež­ným x86 sof­tvé­rom.

Video:


Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter