Nokia predstavila svoj prvý tablet, ktorý sa môže premeniť na notebook

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Abú Za­bí v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch pred­sta­vi­la No­kia svoj pr­vý tab­let a dva no­vé veľ­ké smar­tfó­ny, tzv. phab­le­ty.

Tab­let Lu­mia 2520 a phab­le­ty Lu­mia 1520 a 1620 pa­tria me­dzi pos­led­né pro­duk­ty, kto­ré fín­ska spo­loč­nosť vy­vi­nu­la v sna­he kon­ku­ro­vať App­lu a Sam­sun­gu pred tým, ako pre­da­la svoj mo­bil­ný biz­nis Mic­ro­sof­tu.

No­vé Lu­mie ma­jú ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows Pho­ne a bu­dú če­liť tvr­dej kon­ku­ren­cii zo stra­ny veľ­kop­loš­ných smar­tfó­nov Sam­sun­gu a App­lu, kto­rý má ta­kis­to dnes pred­sta­viť no­vý štíh­lej­ší a rých­lej­ší iPad.

Tab­let No­kia Lu­mia 2520 má 10,1-pal­co­vý full HD dis­plej a po­ly­kar­bo­ná­to­vé te­lo v rôz­nych fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach po­dob­ne ako rad smar­tfó­nov Lu­mia. Ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý 2,2 GHz pro­ce­sor Snap­dra­gon 800 s 2 GB pa­mä­te RAM, kto­rý by mal zvlád­nuť mul­ti­tas­king aj hra­nie hier. K dis­po­zí­cii bu­de 32 ale­bo 64 GB inter­nej pa­mä­te v zá­vis­los­ti od mo­de­lu.

Vo vý­ba­ve bu­de aj slot na kar­tu mic­ro SD, vďa­ka kto­rej zís­ka pou­ží­va­teľ ďal­ších 64 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Tab­let má hmot­nosť 615 gra­mov a beží na ňom ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows RT 8.1, va­riant sys­té­mu Win­dows 8 pre tab­le­ty ARM. No­kia si da­la zá­le­žať aj na fo­toa­pa­rá­te, bu­de mať op­ti­ku Carl Zeiss a sní­mač s roz­lí­še­ním 6,7 Mpix. Ne­chý­ba ani 2 Mpix pred­ná ka­me­ra.

lumia2520_farebne_varianty.jpg

Pod­ľa úda­jov vý­rob­cu by 8000 mAh ba­té­ria ma­la za­bez­pe­čiť 10-ho­di­no­vú vý­drž. Na rých­le dá­to­vé pri­po­je­nie exter­ných za­ria­de­ní je vo vý­ba­ve port mic­ro USB 3.0 a na pri­po­je­nie k exter­né­mu dis­ple­ju ale­bo te­le­ví­zo­ru pos­lú­ži port mic­ro HDMI.

Na roz­diel od Sur­fa­ce 2 od Mic­ro­sof­tu tab­let No­kie pod­po­ru­je ši­ro­ko­pás­mo­vé mo­bil­né pri­po­je­nie 4G LTE a tech­no­ló­giu NFC na zdie­ľa­nie dát so smar­tfón­mi Lu­mia.

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows RT 8.1 pri­chá­dza s kan­ce­lár­skym ba­lí­kom Of­fi­ce vrá­ta­ne ap­li­ká­cií Word, Excel, Power­Point a Out­look. No­kia k to­mu pri­da­la vlas­tné ap­li­ká­cie HE­RE maps a No­kia Mu­sic.

lumia2520_keyboard.jpg

K dis­po­zí­cii je aj obal s klá­ves­ni­cou, kto­rý po­dob­ne ako Touch Co­ver 2 v prí­pa­de Sur­fa­ce 2 pre­me­ní tab­let na hyb­rid­ný no­te­book s pl­no­hod­not­nou klá­ves­ni­cou, trac­kpa­dom a dvo­ma por­tmi USB 2.0. Ob­sa­hu­je aj ba­té­riu, kto­rá pri­dá­va ďal­ších 5 ho­dín vý­dr­že.

Ne­do­to­va­ná ce­na tab­le­tu Lu­mia 2520 bu­de pod­ľa server­a En­gad­get 499 do­lá­rov, za klá­ves­ni­cu tre­ba za­pla­tiť ďal­ších 149 do­lá­rov. Na tr­hu by sa no­vin­ka ma­la ob­ja­viť kon­com ro­ka.

Zdroj: reu­ters.com
the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter