Nový miniatúrny počítač Brix nepotrebuje monitor, má v sebe zabudovaný projektor

Gi­ga­by­te do naj­nov­šie­ho čle­na svoj­ho ob­ľú­be­né­ho ra­du ultra­kom­pak­tných po­čí­ta­čov Brix in­teg­ro­val mi­nip­ro­jek­tor s LED pod­svie­te­ním so sve­tel­ným to­kom 75 lú­me­nov. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu ob­sah zob­ra­zo­vať na ste­ne na­mies­to mo­ni­to­ra. Zvý­ši sa tým por­ta­bi­li­ta a pou­ži­teľ­nosť za­ria­de­nia.

Pro­jek­tor má vlast­ný vstup HDMI, 1,5 W rep­ro­duk­to­ry Dol­by Ste­reo a vy­pí­nač pre prí­pad, že by si pou­ží­va­teľ pred­sa len chcel pri­po­jiť k po­čí­ta­ču exter­ný mo­ni­tor.

Mi­ni PC má roz­me­ry 29,9 × 107,6 × 114,4 mm, dis­po­nu­je pro­ce­so­rom In­tel Co­re i3 4010 Haswell 1,7 GHz s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou In­tel HD Grap­hics 4400. Por­to­vú vý­ba­vu za­stu­pu­je gi­ga­bi­to­vý eter­ne­to­vý port, vý­stup na slú­chad­lá/SPDIF, šty­ri por­ty USB 3.0, vý­stup HDMI, je­den mi­ni-Dis­play­Port. Ne­chý­ba ani Wi-Fi trie­dy N a Blue­tooth 4.0.

news_brix.jpg

Za­ria­de­nie pod­po­ru­je až 16 GB ope­rač­nej pa­mä­te DDR3 (pou­ží­va­teľ si ju mu­sí do­kú­piť) a na zá­klad­nú dos­ku mož­no osa­diť aj disk SSD mSA­TA s ka­pa­ci­tou 256 GB (ten si tiež tre­ba do­kú­piť).

Pro­jek­tor pos­ky­tu­je ob­raz s niž­ším roz­lí­še­ním 854 × 480 pixelov a s po­me­rom strán 16:9, kon­trast­ný po­mer je 900:1. Veľ­kosť pre­mie­ta­né­ho ob­ra­zu je va­ria­bil­ná - pou­ží­va­teľ si ho mô­že nas­ta­viť v roz­sa­hu 7 až 85 pal­cov.

Ce­nu ani dos­tup­nosť no­vin­ky za­tiaľ vý­rob­ca neoz­ná­mil.

Zdroj: tom­shardware.com
gi­ga­by­te.us


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter