Dohady: Apple pripravuje ešte ľahší a tenší MacBook Air

Por­tál Mac­Ru­mors.com in­for­mo­val, že po­pu­lár­ny tech­no­lo­gic­ký gi­gant App­le prip­ra­vu­je ďal­ší Mac­Book, kto­rý má byť ľah­ší a ten­ší ako Mac­Book Air. Hlav­ným lá­kad­lom po hmot­nos­ti a veľ­kos­ti má byť aj roz­lí­še­nie 12" dis­ple­ja Re­ti­na, kto­ré do­sa­hu­je hod­no­tu 2304 × 1440 pixelov.

O dis­ple­joch IG­ZO od spo­loč­nos­ti Sharp sme vás už in­for­mo­va­li nie­koľ­kok­rát, pred­pok­la­dá sa, že je­ho eko­lo­gic­ké vlas­tnos­ti vy­uži­je aj App­le vo svoj pros­pech. Po­nu­ka eš­te vy­ššie­ho roz­lí­še­nia s niž­ší­mi po­žia­dav­ka­mi na ener­giu je pre ne­jed­né­ho vý­rob­cu lá­ka­vá.

App­le je zná­my aj vďa­ka svo­jim di­zaj­no­vým skvos­tom, nie na­dar­mo sa na­zý­va tech­no­lo­gic­kým di­zaj­no­vým krá­ľom. No­vý Mac­Book má prísť s no­vým di­zaj­nom. Ne­chaj­me sa prek­va­piť, všet­ko sú to za­tiaľ len do­ha­dy.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter