Plazmové televízory končia, hoci kvalitou obrazu porážajú LCD. Panasonic ich prestane vyrábať v marci.

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic v mar­ci bu­dú­ce­ho ro­ka ukon­čí vý­ro­bu pa­ne­lov pre plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry. Pre agen­tú­ru Reu­ters to uvie­dol zdroj oboz­ná­me­ný so si­tuáciou. Pod­ľa Nik­kei.com spo­loč­nosť za­sta­vi­la vý­voj dis­ple­jov s plaz­mo­vou tech­no­ló­giou už za­čiat­kom toh­to ro­ka a do mar­ca 2014 bu­de ukon­če­ná aj vý­ro­ba pa­ne­lov v hlav­nom zá­vo­de v Ama­gas­kai.

Zďa­le­ka to však nez­na­me­ná, že Pa­na­so­nic nie je schop­ný vy­rá­bať dob­ré plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry, nao­pak, bol šam­pió­nom v ich pro­duk­cii, iba­že trh už up­red­nos­tňu­je iné tech­no­ló­gie - LCD a OLED. Eš­te do­ne­dáv­na sa ar­gu­men­to­va­lo, že plaz­ma je vzhľa­dom na kva­li­tu ob­ra­zu lep­šia zob­ra­zo­va­cia tech­no­ló­gia, naj­mä po­kiaľ ide o rých­ly po­hyb a úro­veň rep­re­zen­tá­cie čier­nej. No s nás­tu­pom OLED sa ná­zo­ry me­nia. Stra­ty spo­loč­nos­ti spô­so­be­né to­vár­ňou na vý­ro­bu plaz­mo­vých te­le­ví­zo­rov sa od­ha­du­jú na 413 mi­lió­nov do­lá­rov. Nie­koľ­ko sto­viek jej za­mes­tnan­cov sa údaj­ne pre­su­nie do iných di­ví­zií spo­loč­nos­ti.

Neh­ľa­diac na to­to roz­hod­nu­tie Pa­na­so­ni­cu, plaz­mo­vá tech­no­ló­gia us­tu­pu­je do úza­dia. Pod­ľa Ste­va Koe­ni­ga, ria­di­te­ľa od­de­le­nia ana­lý­zy prie­my­sel­ných od­vet­ví Con­su­mer Elec­tro­nics As­so­cia­tion, má pred se­bou eš­te ne­ja­kú ži­vot­nosť, no po ro­ku 2015 sa jej tr­ho­vé mož­nos­ti zda­jú veľ­mi ma­lé. Čís­la, kto­rý­mi Koe­nig pod­lo­žil svo­je tvr­de­nie, ho­vo­ria jas­nou re­čou. V ro­ku 2012 spot­re­bi­te­lia v USA kú­pi­li 2,98 mil. plaz­mo­vých te­le­ví­zo­rov a mi­nu­li za ne 2,15 mld. do­lá­rov. Pre­dik­cie naz­na­ču­jú, že v ro­ku 2015 sa ich pre­dá 1,33 mil. ku­sov za 923 mil. do­lá­rov. Je to sí­ce eš­te stá­le ve­ľa pe­ňa­zí, ale pre vý­rob­cov te­le­ví­zo­rov to už zďa­le­ka nie je naj­lep­šie mies­to, kam mô­žu sme­ro­vať svo­je in­ves­tí­cie. Na po­rov­na­nie, Ame­ri­ča­nia v ro­ku 2012 kú­pi­li 36,2 mil. LCD TV a mi­nu­li za ne 16,8 mld. do­lá­rov. A tie­to čís­la sa ma­jú do ro­ku 2015 mier­ne zvy­šo­vať.

ITN_lcd_forecast.jpg

Po­dob­ná je si­tuácia aj in­de vo sve­te, pod­ľa pries­ku­mov spo­loč­nos­ti Dis­play­Search v ro­ku 2012 plaz­mo­vé mo­de­ly pred­sta­vo­va­li me­nej ako 6 per­cent sve­to­vých do­dá­vok, za­tiaľ čo LCD te­le­ví­zo­rom pat­ri­lo 87 % tr­hu.

Pod­ľa star­ších ná­zo­rov (a stá­le je na nich tro­cha prav­dy) plaz­ma svo­ji­mi kva­li­ta­mi po­rá­ža LCD - má šir­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly, jas­nej­šie zob­ra­zu­je rých­le scé­ny (čo oce­nia naj­mä špor­to­ví fa­nú­ši­ko­via), zob­ra­zu­je hl­bo­kú čier­nu, má lep­ší kon­trast a de­tail­nej­ší ob­raz. No LCD te­le­ví­zo­ry s LED pod­svie­te­ním, kto­ré v sú­čas­nos­ti do­mi­nu­jú na tr­hu, sa už kva­li­tou prib­li­žu­jú. Plaz­ma však če­li­la ťaž­kos­tiam už dl­ho pred tým, ako sa tech­no­ló­gia LCD sta­la kon­ku­ren­cies­chop­nou.

Nie je veľ­mi prek­va­pu­jú­ce, že na tr­hu ne­vyh­rá­va vždy naj­lep­šia kva­li­ta (spo­meň­me CD vs. MP3 či Blu-ray vs. strea­ming od Net­flixu). Do­kon­ca ani lep­šie ce­ny ne­mo­ti­vu­jú ľu­dí na kú­pu plaz­mo­vých mo­de­lov.

Z ne­ja­ké­ho dô­vo­du je tech­no­ló­gia LCD vní­ma­ná ako lep­šia. Mož­no pre­to, že ob­ra­zov­ky ma­jú ten­den­ciu byť jas­nej­šie, mož­no aj pre­to, že spot­re­bú­va­jú tro­chu me­nej elek­tric­kej ener­gie. A az­da aj pre­to, že LCD sa vní­ma ako nov­šia tech­no­ló­gia. Na­vy­še plaz­ma ne­sie so se­bou zlú po­vesť eš­te z čias pr­vých mo­de­lov, kto­ré tr­pe­li „vy­pá­le­ním" ob­ra­zu, kto­rý zos­tá­val na ob­ra­zov­ke pridl­ho. Tak či onak, plaz­mo­vá tech­no­ló­gia je na ús­tu­pe a bu­dúc­nosť pat­rí LCD a OLED, ho­ci dru­há spo­mí­na­ná tech­no­ló­gia sa za­tiaľ na tr­hu s te­le­ví­zor­mi veľ­mi ne­roz­ší­ri­la pre kom­pli­ko­va­nú vý­ro­bu a vy­so­kú ce­nu.

Zdroj: poc­ket-lint.com

tom­sgui­de.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter