Portrétové fotografie a bronzové busty nahradia mimoriadne realistické 3D sošky

V sta­ro­ve­kom Gréc­ku si bo­ha­tí ob­ča­nia dá­va­li zho­to­viť svo­je bron­zo­vé bus­ty, o nie­koľ­ko sto­ro­čí nes­kôr si za­sa s ob­ľu­bou ne­chá­va­li ma­ľo­vať portré­ty. Po­tom priš­la da­ge­ro­ty­pia, pri kto­rej expo­no­va­nie sním­ky tr­va­lo aj 15 mi­nút. Tá sa sta­la zá­kla­dom dneš­ných fo­tog­ra­fií. Akou ces­tou sa po­be­rie vý­voj v nas­le­du­jú­com ob­do­bí, keď už fo­tog­ra­fie vy­jdú z mó­dy?


ITN_twinkind2.jpg

Je­den z mož­ných sme­rov uka­zu­je ham­bur­ské stu­dio Twin­kind, kto­ré za­lo­ži­li Kris­ti­na Neu­rohr a Ti­mo Schaedel. Mož­no sa vrá­ti­me k soš­kám, iba­že tro­chu men­ším ako v anti­ckom Gréc­ku. Ne­mec­kí krea­tív­ci pre vás zho­to­via po­mo­cou 360-stup­ňo­vé­ho ske­no­va­nia a tech­no­ló­gie 3D tla­če asi 15-cen­ti­met­ro­vú fi­gúr­ku za 300 do­lá­rov (za väč­šiu, asi 33-cen­ti­met­ro­vú tre­ba za­pla­tiť 1700 do­lá­rov). Mô­že zob­ra­zo­vať vás, va­šich blíz­kych, ale aj do­má­ce­ho mi­lá­či­ka. Stvár­ne­nie je neu­ve­ri­teľ­ne realis­tic­ké - za­chy­tá­va všet­ko od pó­zy až po účes či zá­hy­by ob­le­če­nia vrá­ta­ne úpl­ne ver­ných fa­rieb.

ITN_twinkind3.jpg

Neu­roh­ro­vej a Schaede­lo­vi sa po dl­hšom expe­ri­men­to­va­ní po­da­ri­lo zdo­ko­na­liť sys­tém, kto­rý veľ­mi rých­lo na­fo­tí ob­jekt v kru­hu. „Na­še vý­rob­ky sú ma­lé, ale tech­no­ló­gie a pra­cov­né pos­tu­py za ni­mi sú veľ­mi zlo­ži­té," po­ve­dal Schaedel. Exis­tu­jú však is­té ob­me­dzenia. Twin­kind od­po­rú­ča vy­hnúť sa ma­te­riá­lom, ako je hod­váb, tyl či ši­fón, s kto­rý­mi má ske­no­va­cí sof­tvér ťaž­kos­ti. Pri ske­no­va­ní si ta­kis­to mu­sí­te sňať oku­lia­re, tie vám však po­tom di­gi­tál­ne pri­da­jú na po­do­bi­zeň.

ITN_twinkinds_models.jpg

Kom­po­zit uka­zu­je nie­koľ­ko po­čí­ta­čo­vých mo­de­lov vý­sled­nej soš­ky

Nie všet­ky vý­sled­né soš­ky sú kon­zis­ten­tné, niek­to­ré sú troš­ku čud­né, s akou­si spek­trál­nou žia­rou či bie­ly­mi ob­rys­mi oko­lo tvá­re. No niek­to­ré vy­ze­ra­jú nao­zaj per­fek­tne.

Ham­bur­ské štú­dio bo­lo ot­vo­re­né v jú­ni a te­ší sa veľ­ké­mu zá­uj­mu zá­kaz­ní­kov. Dvo­ji­ca už po­mýš­ľa na roz­ší­re­nie pre­vá­dzok aj do iných kra­jín. Pod­ľa Schaede­la ich ús­pech nie je prek­va­pu­jú­ci - v ča­soch vzni­ka­jú­cej 3D tla­če to je lo­gic­ký krok vo vý­vo­ji od­ve­kej túž­by ľu­dí zdo­ku­men­to­vať sa­mých se­ba. „Naj­mä ak si mô­že­te up­ra­viť vla­sy v mo­de­lo­va­com sof­tvé­ri pred tým, ako sa va­ša po­do­ba zveč­ní v ka­me­ni."

Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter