Ford má auto, ktoré si dokáže nájsť parkovacie miesto. Ak je úzke, zaparkuje aj bez vodiča.

Auto­mo­bil­ky in­ten­zív­ne pra­cu­jú na kon­cep­toch auto­nóm­nych vo­zi­diel. Niek­to­ré sa do­ká­žu za­par­ko­vať v ga­rá­ži, kto­rá je vy­ba­ve­ná špe­ciál­ny­mi sen­zor­mi, iné vo­zid­lá ve­dia za­par­ko­vať kde­koľ­vek na uli­ci ak im vo­dič náj­de vhod­né mies­to. No­vý auto­mo­bil spo­loč­nos­ti Ford si však náj­de voľ­né par­ko­va­cie mies­to sám a nás­led­ne sa aj za­par­ku­je.

Tech­no­ló­gia s náz­vom Ful­ly As­sis­ted Par­king Aid sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu pro­to­ty­pu. Sys­tém auto­ma­tic­ké­ho par­ko­va­nia vy­uží­va ultraz­vu­ko­vé sen­zo­ry, kto­ré do­ká­žu roz­poz­nať voľ­né par­ko­va­cie mies­to rôz­nych tva­rov (di­ago­nál­ne, ver­ti­kál­ne atd.) a včas upo­zor­niť vo­di­ča. Aby bo­la de­tek­cia ús­peš­ná, vo­zid­lo nes­mie ísť vy­ššou rých­los­ťou ako 29 km/h. Ak sa vo­dič roz­hod­ne, že chce auto­mo­bil na da­né mies­to za­par­ko­vať, za­br­zdí, pre­ra­dí na neut­rál a ak­ti­vu­je sys­tém Ful­ly As­sis­ted Par­king Aid stla­če­ním de­di­ko­va­né­ho tla­čid­la. O zvy­šok sa pos­ta­rá sof­tvér, kto­rý pre­be­rie kon­tro­lu nad autom. Auto­ma­ti­zo­va­né par­ko­va­nie je však mož­né ke­dy­koľ­vek pre­ru­šiť, vo­dič vie okam­ži­te zís­kať opä­tov­nú kon­tro­lu nad vo­zid­lom.

Tech­no­ló­gia je pris­pô­so­be­ná aj pre prí­pa­dy, ke­dy je par­ko­va­cie mies­to veľ­mi úz­ke. Vo­dič mô­že v ta­kom prí­pa­de vy­stú­piť a sof­tvér ak­ti­vo­vať po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča.

Video:


 

Zdroj: pbs.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter