Microsoft v novej aktualizácii Skypu pre iPhone a iPad pridáva vzhľad iOS 7

Blesk_Microsoft v novej.jpg Mic­ro­soft uvoľ­nil no­vú ak­tua­li­zá­ciu ap­li­ká­cie Sky­pe pre za­ria­de­nia iP­ho­ne a iPad. Ak­tua­li­zá­cia pri­dá­va no­vý vzhľad, kto­rý zod­po­ve­dá ne­dáv­no ak­tua­li­zo­va­né­mu di­zaj­nu iOS 7.

Na blo­gu tí­mu Sky­pe sa zdô­raz­ňu­je, že ap­li­ká­cia pri­ná­ša no­vý di­zajn, zlep­šu­je niek­to­ré fun­kcie a op­ra­vu­je drob­né chy­by. Vrám­ci zlep­šo­va­nia fun­kcií bol pri­da­ný lep­ší čí­sel­ník s pod­po­rou touch­ty­pe, zlep­ši­la sa fun­kcia Voi­ceO­ver a pri­da­la fun­kcia, kto­rá ozná­mi me­no od­osie­la­te­ľa sprá­vy.

Ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia pod­po­ru­je všet­ky ver­zie iPa­dov, ako aj iP­ho­ne 3GS, tre­tiu ge­ne­rá­ciu iPod touch a nov­šie ver­zie kaž­dé­ho prís­luš­né­ho prís­tro­ja. Na ak­tua­li­zá­ciu je vy­ža­do­va­ný iOS 5.0 ale­bo nov­ší.

Sky­pe ta­kis­to prip­ra­vu­je ak­tua­li­zá­ciu, kto­rá umož­ní syn­chro­ni­zá­ciu správ na­prieč rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi bez oh­ľa­du na pou­ži­tý OS.

Zdroj: svet-it.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter