Dnešné vyhľadávače sú zastarané. Google, Facebook aj Apple pracujú na prirodzenejšom vyhľadávaní

Či už pou­ží­va­te do­mi­nant­ný Goog­le, ale­bo Bing, kto­rý je na dru­hom mies­te v po­pu­la­ri­te vy­hľa­dá­va­čov, dneš­né vy­hľa­dá­va­nie je do ur­či­tej mie­ry stro­jo­vé. Kľú­čo­vé slo­vá ne­za­dá­va­me tak, ako by sme ich for­mu­lo­va­li v ho­vo­ro­vej re­či. Na­mies­to pri­ro­dze­nej otáz­ky „v kto­rej reš­tau­rá­cií sa dá vý­bor­ne na­ve­če­rať", pou­ži­je­me frá­zu „ve­če­ra naj­lep­šia reš­tau­rá­cia."

Pod­ľa od­bor­ní­kov na vy­hľa­dá­va­nie si pou­ží­va­te­lia zvyk­li pou­ží­vať „nean­der­tál­sky ja­zyk" pri for­mu­lo­va­ní kľú­čo­vých slov. Pou­ží­va­te­lia ok­rem krat­ších vý­ra­zov ta­kým­to spô­so­bom za­dá­va­jú aj dl­hé, viac­slov­né ter­mí­ny.

Al­ter­na­tív­ny prís­tup k vy­hľa­dá­va­niu dáv­nej­šie pred­sta­vil Fa­ce­book. Fun­kcia Graph Search je mo­men­tál­ne dos­tup­ná pre Ame­ri­ča­nov, čos­ko­ro ju však bu­dú môcť vy­uží­vať pou­ží­va­te­lia na ce­lom sve­te. Roz­diel me­dzi obo­ma al­go­rit­ma­mi je v tom, že pri vy­hľa­dá­va­ní cez Goog­le za­dá­va­te kľú­čo­vé slo­vo, kto­ré čias­toč­ne de­fi­nu­je od­po­veď na va­šu otáz­ku. V prí­pa­de Graph Search je si­tuácia od­liš­ná, pou­ži­tie kla­sic­kých kľú­čo­vých slov vám ob­vyk­le pos­kyt­ne ne­dos­ta­toč­ný vý­sle­dok. Graph Search však poz­ná od­po­ve­de, kto­ré vy ne­vie­te - napr. aké sú naj­ob­ľú­be­nej­šie fil­my va­šich pria­te­ľov.

Evo­lú­ciu vy­hľa­dá­va­cích al­go­rit­mov si sa­moz­rej­me uve­do­mu­je aj Goog­le. No­vý al­go­rit­mus má ná­zov Hum­min­gbird a aj pod­ľa Goog­lu ide o naj­väč­šiu zme­nu vo vy­hľa­dá­va­či od ro­ku 2001. Vy­hľa­dá­vač vám vďa­ka to­mu do­ká­že zob­ra­ziť adek­vát­ne vý­sled­ky, ak za­dá­te napr. otáz­ku „ako si uvia­žem kra­va­tu?"

Aj App­le sa sna­ží pre­sa­diť svoj­ho vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta Si­ri. Je zrej­mé, že v mo­bil­nom sve­te je po­hodl­nej­šie za­dá­va­nie otá­zok hla­som ako ich ma­nuál­ne pí­sa­nie. Tech­no­ló­gia je dnes stá­le v plien­kach, o pár ro­kov mô­že byť vy­hľa­dá­va­nie hla­som sa­moz­rej­mos­ťou. Bez oh­ľa­du na to, Si­ri je ďal­ším prík­la­dom pri­ro­dze­nej­šie­ho vy­hľa­dá­va­nia. S al­go­rit­mom ko­mu­ni­ku­je­te ho­vo­ro­vou re­čou, pou­ží­va­te bež­né otáz­ky.

Je zrej­mé, že spô­sob, akým vy­hľa­dá­va­me a akým chce­me vy­hľa­dá­vať, sa me­ní a uve­do­mu­jú si to aj všet­ci gi­gan­ti. Ho­ci má Goog­le dnes do­mi­nan­tné pos­ta­ve­nie, v bu­dúc­nos­ti sa mô­že zme­niť.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter