HP má prvý notebook na svete s technológiou Leap Motion

HP pred­sta­vi­lo no­vý rad po­čí­ta­čov a tab­le­tov vrá­ta­ne no­te­boo­ku HP EN­VY17 Leap Mo­tion Spe­cial Edi­tion (SE). Tech­no­ló­gia Leap Mo­tion v no­te­boo­ku HP EN­VY17 sní­ma pri­ro­dze­né po­hy­by rúk a pr­stov „vo vzdu­chu" a vy­uží­va ich na ľah­kú na­vi­gá­ciu a ov­lá­da­nie ap­li­ká­cií.

No­te­book HP EN­VY17 je vy­ba­ve­ný 44 cm (17,3") dis­ple­jom s vo­li­teľ­ným roz­lí­še­ním až full HD, nu­me­ric­kým blo­kom klá­ve­sov, DVD me­cha­ni­kou a pro­ce­so­rom Co­re i5.

No­vá tech­no­ló­gia ov­lá­da­nia po­čí­ta­ča po­mo­cou gest sa ho­dí skôr na hry ale­bo ma­po­vé ap­li­ká­cie, ur­či­te však nej­de o náh­ra­du klá­ves­ni­ce s my­šou a ta­kis­to pris­pie­va k rých­lej­šie­mu vy­bí­ja­niu ba­té­rie. Pre­zen­tač­né vi­deo však vy­ze­rá za­ují­ma­vo.

Video:


No­te­book HP EN­VY17 Leap Mo­tion SE by mal v re­gió­ne EMEA dos­tať do pre­da­ja v ok­tób­ri 2013 za ce­nu od 899 eur. Na slo­ven­skom tr­hu bu­de k dis­po­zí­cii mo­del s vy­ššou kon­fi­gu­rá­ciou za ce­nu 1104 €.

Zdroj: HP


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter