Karty AMD ohlásené, prinášajú unifikovaný grafický kód medzi PC a konzolami

Spo­loč­nosť AMD pred­sta­vi­la svo­ju no­vú sé­riu ka­riet Ra­deon, kto­rá jed­nak uni­fi­ku­je vý­voj na PC a kon­zo­lách, jed­nak pri­dá­va audio­čip po­dob­ný to­mu v Xbox One. Pre vý­vo­já­rov to bu­de teo­re­tic­ky do bu­dúc­nos­ti zna­me­nať jed­no­du­ché por­to­va­nie hier me­dzi Xbox One, PS4 a PC s kar­ta­mi AMD, ale len v prí­pa­de, že by vý­rob­co­via kon­zol súh­la­si­li s pou­ží­va­ním no­vé­ho API od AMD, naz­va­né­ho Mant­le.

Čo sa tý­ka po­nu­ky, fir­ma od­ha­li­la kar­ty AMD Ra­deon™ R9 290X, R9 290, R9 280X, R9 270X, R7 260X a R7 250, pod­ľa svoj­ho vy­jad­re­nia tak ot­vá­ra éru Ultra HD dis­ple­jov.

Mant­le a Grap­hics Co­re Next - po­núk­ne zjed­no­du­še­ný crossplat­for­mo­vý vý­voj. Vďa­ka Mant­le mô­žu hry ako Bat­tle­field 4 jed­no­duch­šie, na­tív­nym ja­zy­kom ko­mu­ni­ko­vať s GCN na har­dvé­ro­vej úrov­ni op­ti­ma­li­zá­cie, tú žiad­ny iný vý­rob­ca ka­riet ne­mô­že do­siah­nuť. Viac de­tai­lov bu­de­me po­čuť 11. - 13. no­vem­bra. Za­tiaľ spo­me­nu­li, že Mant­le umož­ní za­dať kar­te 9-ná­sob­ne viac prí­ka­zov za rov­na­ký čas ako sta­ré API. No­vé kar­ty pod­po­ru­jú DX11.2.

AMD TrueAudio tech­no­ló­gia - kar­ty bu­dú ob­sa­ho­vať prog­ra­mo­va­teľ­ný audio­čip, kto­rý umož­ní auto­rom pri­dať do zvu­ko­vej strán­ky vlast­ný art št­ýl rov­na­ko ako v gra­fi­ke. Zvu­ky tak bu­dú môcť byť živ­šie, dy­na­mic­ké, so šir­šou po­nu­kou zvu­ko­vých efek­tov. Uká­že nám to nap­rík­lad Thief.

AMD Mul­ti­dis­play tech­no­ló­gie pre roz­lí­še­nia ultra - no­vé kar­ty sú pris­pô­so­be­né na 4K roz­lí­še­nie vrá­ta­ne pod­po­ry ne­ti­lo­va­né­ho 2160p60.

Čo sa tý­ka cien, za­tiaľ vie­me, že low-end R7 250 bu­de za 89 do­lá­rov a bu­de mať 1 GB GDDR5 a oko­lo 2000 bo­dov v 3D Mark First Stri­ke. R7 260X s 2 GB GDDR5 bu­de za 139 do­lá­rov a má oko­lo 3700 bo­dov v benchmar­ku.

R9270X s 2 GB GDDR5 a s 5500 bod­mi bu­de za 199 do­lá­rov a R9 280X, kto­rý bu­de za 299 do­lá­rov, má 3 GB GDDR5 a 6800 bo­dov v benchmar­ku. Hi-end R9 290X eš­te ne­má ce­nu, ale ako už vie­me, že vý­ko­no­vo má byť oko­lo úrov­ne Ti­ta­nu, iba­že za niž­šiu ce­nu. Pre­dob­jed­náv­ky sa za­čnú 3. ok­tób­ra.

Kom­plet­nú pre­zen­tá­ciu si v slaj­doch mô­že­te po­zrieť tu.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter