S aktualizáciou prístrojov Apple na iOS 7 radšej počkajte

Ho­ci no­vá ver­zia iOS 7 od App­lu ob­sa­hu­je množ­stvo za­ují­ma­vých zlep­še­ní, ko­men­tá­to­ri ra­dia ma­ji­te­ľom star­ších prís­tro­jov rad­šej chvíľ­ku vy­dr­žať. Vy­chá­dza­jú zo skú­se­nos­tí, kto­ré sa ob­ja­vi­li pri vy­da­ní pred­chá­dza­jú­cich ma­jo­rit­ných ak­tua­li­zá­cií iOS.

Pod­ľa pos­led­ných úda­jov ana­ly­tic­kej agen­tú­ry Gar­tner v sú­čas­nos­ti pou­ží­va ope­rač­ný sys­tém iOS 7 do­ved­na 14 % smar­tfó­nov na glo­bál­nom tr­hu, za­tiaľ čo v prí­pa­de An­droi­du je to ce­lých 79 %. Na iOS 7 mož­no ak­tua­li­zo­vať iPad 2. ge­ne­rá­cie, iPad 3. ge­ne­rá­cie, iPad 4. ge­ne­rá­cie, iPad mi­ni, iP­ho­ne 4, iP­ho­ne 4S, iP­ho­ne 5 a iPod touch 5. ge­ne­rá­cie.

Hlav­ným lá­kad­lom iOS 7 je vy­še 200 no­vých fun­kcií a aj vý­raz­ne prep­ra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré mô­že star­šie­mu prís­tro­ju dať no­vý lesk. K dis­po­zí­cii je aj množ­stvo no­vi­niek pre biz­nis, o kto­rých sme pí­sa­li v člán­ku App­le iOS 7: No­vé fun­kcie pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov.

Opatr­nosť sa pri ak­tua­li­zá­cii na iOS 7 op­la­tí

No prv než vy­ko­ná­te ak­tua­li­zá­ciu svoj­ho star­šie­ho prís­tro­ja, zváž­te, či to eš­te pár týž­dňov rad­šej ne­poč­ká. App­le to­tiž neu­mož­ňu­je náv­rat k star­šie­mu iOS, tak­že po in­šta­lá­cii iOS 7 sa už k ver­zii iOS 6 nie je ako dos­tať. Na ten­to prob­lém na­ra­zi­lo už mno­ho pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si na svo­je prís­tro­je ak­tív­ne in­šta­lo­va­li be­ta ver­zie iOS 7. Tu sí­ce bo­li za­dné vrát­ka pre iOS 6 eš­te stá­le ot­vo­re­né a bo­lo mož­né po­mo­cou ur­či­tých kro­kov downgra­de vy­ko­nať, ale ne­bo­lo to v žiad­nom prí­pa­de jed­no­du­ché.

A naj­mä fir­my by v tom­to oh­ľa­de ma­li byť zvlášť opatr­né. Me­dzi hlav­né dô­vo­dy, pre­čo sa v tom­to prí­pa­de ne­po­náh­ľať, pa­tria naj­mä tie­to fak­to­ry:


1. Prob­lé­my s mož­nou ne­kom­pa­ti­bi­li­tou ap­li­ká­cií

Tak­mer kaž­dá no­vá ma­jo­rit­ná ver­zia fir­mvé­ru App­lu vy­ža­du­je úp­ra­vy v exis­tu­jú­cich ap­li­ká­ciách, aby fun­go­va­li stá­le tak, ako ma­jú. Sa­moz­rej­me, ve­ľa ich po­be­ží aj bez úp­rav, ale náj­de­te aj ta­ké, kto­ré sa vám na no­vom iOS jed­no­du­cho ne­po­da­rí spus­tiť z dô­vo­du ne­kom­pa­ti­bi­li­ty. Prí­pad­ne sa bu­dú sprá­vať neo­ča­ká­va­ným spô­so­bom.

Prá­ve iOS 7 je z toh­to hľa­dis­ka po­mer­ne prob­le­ma­tic­ký, pre­to­že pri­ná­ša vý­raz­né zme­ny v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní. App­le sí­ce pot­reb­né po­žia­dav­ky ro­zos­lal vý­vo­já­rom, ale je jas­né, že ich reak­cia bu­de ne­ja­ký čas tr­vať, a vzhľa­dom na to, že no­vé ap­li­ká­cie sú vždy schva­ľo­va­né pria­mo Ap­plom, mô­že uve­de­nie no­vých ver­zií tr­vať aj nie­koľ­ko týž­dňov. Zis­ti­te si te­da vop­red, ako sú na tom s kom­pa­ti­bi­li­tou va­še ap­li­ká­cie, prí­pad­ne ak má­te viac prís­tro­jov s iOS, ak­tua­li­zuj­te za­tiaľ len je­den a všet­ko si na ňom naj­prv vy­skú­šaj­te.

2. Oča­ká­vaj­te rôz­ne chy­by

Je asi už ne­pí­sa­ná tra­dí­cia, že no­vé ver­zie iOS aj na­priek dôk­lad­né­mu tes­to­va­niu ob­sa­hu­jú chy­by, s kto­rý­mi sa pr­ví pou­ží­va­te­lia zvy­čaj­ne stre­tá­va­jú. Tie po­tom mô­žu pou­ží­va­nie ce­lé­ho prís­tro­ja vý­raz­ne zne­po­hodl­niť, a ho­ci sa App­le v tých­to prí­pa­doch sna­ží uvoľ­ňo­vať op­ra­vy čo naj­rý­chlej­šie, mô­že ísť naj­mä pri pra­cov­nom prís­tro­ji o vý­raz­nú kom­pli­ká­ciu. Tre­ba mať te­da na pa­mä­ti, že ho­ci je iOS 7 už ofi­ciál­ne von­ku, pr­vé týž­dne sú zvy­čaj­ne nao­zaj eš­te o vy­chy­tá­va­ní chýb a op­ti­ma­li­zá­cii a až po nie­koľ­kých mi­no­rit­ných ak­tua­li­zá­ciách bu­de mož­né oča­ká­vať, že hlav­né prob­lé­my bo­li vy­rie­še­né.

Asi naj­väč­ším fias­kom App­lu je za­tiaľ fakt, že hac­ke­rom sa už po­da­ri­lo pre­lo­miť čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov, kto­rou dis­po­nu­je iP­ho­ne 5S, čo jej vy­uži­tie na fi­rem­né úče­ly do ur­či­tej mie­ry vy­lu­ču­je.

3. Pod­po­ra zo stra­ny IT od­de­le­ní

Ak chce­te iP­ho­ne ale­bo iPad s iOS 7 pou­ží­vať vo va­šej fir­me, do­hod­ni­te sa naj­prv s va­ším IT od­de­le­ním, či s tým ne­bu­de mať prob­lém. Dô­vo­dom mô­že byť fakt, že ak­tuál­ny sof­tvér na sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní (MDM) ne­mu­sí iOS 7 správ­ne pod­po­ro­vať a mô­že dôjsť k neo­ča­ká­va­ným prob­lé­mom. Pod iOS 7 ta­kis­to ne­mu­sia fun­go­vať niek­to­ré ap­li­ká­cie vy­uží­va­né v pod­ni­ku (poz­ri pred­chá­dza­jú­ce).

Všeo­bec­ne pre­to pla­tí, že kor­po­rá­cie by s ak­tua­li­zá­ciou ma­li vy­čká­vať, a aj keď sú pre ne niek­to­ré no­vé fun­kcie za­ují­ma­vé, dô­le­ži­tej­šie je pre ne vy­hnúť sa po­ten­ciál­nym prob­lé­mom. Ak si za­mes­tna­nec ak­tua­li­zu­je na iOS 7 bez po­vo­le­nia IT od­de­le­nia svoj ​​vlast­ný prís­troj, kto­rý chce v prá­ci pou­ží­vať, mô­že sa mu stať aj to, že po­tom bu­de do­čas­ne vy­ra­de­ný z fi­rem­nej sie­te.

4. Ťaž­kos­ti so star­ší­mi prís­troj­mi
Aj na­priek to­mu, že iOS 7 nain­šta­lu­je­te aj na už po­ma­ly dos­lu­hu­jú­ci iP­ho­ne 4 ale­bo iPad 2, ne­ča­kaj­te, že na nich bu­de­te mať rov­na­ké fun­kcie ako na no­vých mo­de­loch iP­ho­ne 5S ale­bo 5C. Nao­pak, na star­ších prís­tro­joch mô­že­te na­ra­ziť na prob­lé­my s vý­ko­nom či za­se­ká­va­ním pri ur­či­tých ope­rá­ciách. IOS 7 je op­ti­ma­li­zo­va­ný aj pre dis­ple­je Re­ti­na, čo mô­že pri iPa­de 2 spô­so­biť ne­ča­ka­né prob­lé­my. Ta­ké­to chy­bič­ky App­le tiež op­ra­vu­je až prie­bež­ne, a ak po no­vom iOS nao­zaj tú­ži­te, naš­tu­duj­te si pri­naj­men­šom skú­se­nos­ti iných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ak­tua­li­zá­ciu vy­ko­na­li už pred va­mi.

5. Downgra­de nie je mož­ný

Ako už bo­lo uve­de­né v úvo­de, ak­tua­li­zá­cia na iOS 7 je nev­rat­ná. Ho­ci je prav­de­po­dob­né, že sa ob­ja­via rôz­ne neo­fi­ciál­ne nás­tro­je, kto­ré downgra­de umož­nia, ide o ri­zi­ko­vý krok, kto­rý sa mô­že skon­čiť nut­nos­ťou od­niesť váš iP­ho­ne či iPad do servis­u. V ta­kom­to prí­pa­de sa to­tiž na prís­tro­je nev­zťa­hu­je ani bež­ná zá­ru­ka a downgra­de vy­ko­ná­va­te na vlas­tné ri­zi­ko. Vždy maj­te na pa­mä­ti, že App­le ofi­ciál­ne pro­ces downgra­du ne­pod­po­ru­je, tak­že ak sa roz­hod­ne­te pre iOS 7, nie je to na skúš­ku, ale natr­va­lo.

6. Za­tiaľ nie je k dis­po­zí­cii jailbreak

Jailbreak či­že od­om­knu­tie iP­ho­nu sí­ce nie je pri pod­ni­ko­vých prís­tro­joch žia­du­ce, nao­pak, zo stra­ny IT od­de­le­nia i ne­ná­vi­de­né, ale kon­co­ví pou­ží­va­te­lia ra­di svo­je iP­ho­ny od­omy­ka­jú a rôz­ne tweaku­jú spô­so­bom, kto­rý pri neo­dom­knu­tých prís­tro­joch nie je mož­ný. App­le sa, sa­moz­rej­me, sna­ží jailbrea­kom za­brá­niť, tak­že vždy ne­ja­ký čas tr­vá, kým sa vý­vo­já­rom po­da­rí vy­tvo­riť nás­tro­je, kto­ré ochra­nou App­lu pre­nik­nú. Ak je pre vás z ne­ja­ké­ho dô­vo­du jailbreak dô­le­ži­tý, poč­kaj­te si, až bu­de mož­né ho vy­ko­nať.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter