BlackBerry Messenger prichádza na iOS a Android

Po tom­to ví­ken­de pou­ží­va­te­lia už ne­bu­dú pot­re­bo­vať na pri­po­je­nie ku ko­mu­ni­kač­nej služ­be BBM za­ria­de­nie od spo­loč­nos­ti Blac­kBerry.

Ka­nad­ská spo­loč­nosť Blac­kBerry potvr­di­la, že BBM bu­de úpl­ne za­dar­mo dos­tup­né pre za­ria­de­nia od App­le a in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, ale za­tiaľ nie pre za­ria­de­nia s Win­dows Pho­ne. Ten­to krok pri­chá­dza po tom, čo den­ník Wall Street Jour­nal uve­rej­nil sprá­vu, pod­ľa kto­rej Blac­kBerry do kon­ca toh­to ro­ka pre­pus­tí 40 % za­mes­tnan­cov.

„Blac­kBerry pre­chá­dza ťaž­kým ob­do­bím, tr­žby kle­sa­jú, strá­ca po­diel na tr­hu pre te­le­fó­ny s Win­dows Pho­ne a mu­sí uro­biť nie­čo, aby sa si­tuácia zme­ni­la. Je to dob­rá sprá­va," uvie­dol ana­ly­tik Chris Green zo spo­loč­nos­ti Da­vies Mur­phy Group Euro­pe. „Po­nú­kať BBM na­prieč plat­for­ma­mi ap­li­ká­cií is­te pros­pe­je."

Pre­púš­ťa­nie pos­tih­ne všet­ky di­ví­zie a bu­de pre­bie­hať vo vl­nách. V sú­čas­nos­ti Blac­kBerry za­mes­tná­va 12 700 ľu­dí, do kon­ca ro­ka tak o svo­je za­mes­tna­nie prí­de 5000 z nich. Eš­te pred dvo­ma rok­mi ma­la ka­nad­ská spo­loč­nosť viac ako 17 000 za­mes­tnan­cov a v Spo­je­ných štá­toch ov­lá­da­la 14 % tr­hu so smar­tfón­mi.

Te­raz je to­to čís­lo na troch per­cen­tách. V mi­nu­lom štvrťro­ku spo­loč­nosť vy­ká­za­la stra­tu vo vý­ške 84 mi­lió­nov do­lá­rov, pri­čom eš­te väč­šia stra­ta sa oča­ká­va v ďal­šom štvrťro­ku. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti za­tiaľ od­mie­tol to, že o prá­cu prí­du šty­ri de­siat­ky za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti, ko­men­to­vať.

Blac­kBerry pred­sta­vi­lo dve no­vé vlaj­ko­vé lo­de v ja­nuá­ri toh­to ro­ka. Ani jed­na z nich sa však do­te­raz v Se­ver­nej Ame­ri­ke veľ­mi nep­re­sa­di­la. Ne­dáv­no pred­sta­ve­ný smar­tfón Z30 tak mô­že reál­ne byť pos­led­nou šan­cou Blac­kBerry, ako si udr­žať svoj ​​po­diel na tr­hu.

BBM bu­de dos­tup­né pre za­ria­de­nia s An­droi­dom Ice Cream Sandwich a Jel­ly Bean a iP­ho­ny s iOS 6 ale­bo iOS 7. Pre mo­bil­nú plat­for­mu od Goog­lu je ap­li­ká­cia dos­tup­ná od so­bo­ty, pre iOS od ne­de­le.

„S viac než mi­liar­dou in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­nov s An­droi­dom, iOS a Blac­kBerry na tr­hu a žiad­nou do­mi­nan­tnou ko­mu­ni­kač­nou plat­for­mou je po­núk­nu­tie BBM pou­ží­va­te­ľom An­droi­du a iP­ho­nov ur­či­te správ­ny krok," uvie­dol na ofi­ciál­nom blo­gu vice­pre­zi­dent pre BBM An­drew Boc­king.

BBM je opi­so­va­né ako „kle­not" Blac­kBerry. To, že bu­de služ­ba po­núk­nu­tá pou­ží­va­te­ľom kon­ku­ren­čných plat­fo­riem, však fir­me as­poň v krát­kom ob­do­bí pe­nia­ze ne­za­ro­bí. „Mô­že ich to do­kon­ca stáť pe­nia­ze," po­ve­dal Green.

„V ce­lej fir­me mu­sí pre­beh­núť roz­siah­la reš­truk­tu­ra­li­zá­cia a ma­na­žé­ri sa mu­sia roz­hod­núť, či sa bu­dú sús­tre­ďo­vať na sof­tvér, mo­ne­ti­zá­ciu BBM, li­cen­co­va­nie svo­jich pro­duk­tov ale­bo spo­je­nie s iný­mi spo­loč­nos­ťa­mi," uvie­dol Green.

Šéf Blac­kBerry Thor­sten Heins pred­sta­vil svoj ​​plán na za­chrá­ne­nie fir­my na kaž­do­roč­nej kon­fe­ren­cii v má­ji, keď po­ve­dal, že roz­ší­re­nie BBM na ďal­šie plat­for­my je ne­vyh­nut­né. Otáz­kou je, ako na ten­to krok bu­dú rea­go­vať kon­ku­ren­čné služ­by ty­pu Sky­pe ale­bo What­sapp.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter