Predtým a potom: Redizajn najznámejších aplikácií pre iOS 7 prináša množstvo zmien

Vy­da­nie iOS 7 pri­ná­ša zme­ny nie­len do vzhľa­du ope­rač­né­ho sys­té­mu, ale me­nia sa aj je­ho ap­li­ká­cie. Tu si mô­že­te po­zrieť pre­me­nu niek­to­rých naj­zná­mej­ších ap­li­ká­cií. Vľa­vo vi­dí­te ich sta­rý vzhľad a vpra­vo ver­ziu pre iOS 7.

1. About.me

Ra­di­kál­ne zme­ny mož­no náj­sť v pro­fi­le na About.me.

aboutme-beforeafter.jpg

2. Sky­pe

Ap­li­ká­cie Sky­pe pre iOS je zla­de­ná so vzhľa­dom ope­rač­né­ho sys­té­mu, no zme­ny su jem­nej­šie. Zme­ni­li sa iko­ny a ich umies­tne­nie, ak­tua­li­zá­cia pri­nies­la aj skva­lit­ne­nie ob­ra­zu a pr­výk­rát je tu mož­nosť pri­po­jiť sa do sku­pi­no­vé­ho hla­so­vé­ho ho­vo­ru z iP­ho­nu.

Skype_beforeafter.png

3. Gmail

Goog­le vo svo­jej ap­li­ká­cii vy­užil no­vé di­zaj­no­vé pr­vky. Pri­bud­la no­vá iko­na a no­vá mož­nosť na zob­ra­ze­nie väč­šie­ho náh­ľa­du príl­ohy. Zlep­ši­la sa aj in­teg­rá­cia ap­li­ká­cií Goog­lu, napr. Goog­le Dri­ve či Goog­le+.

Gmail_beforeafter.jpg

4. Vi­ne

Ne­dáv­na ak­tua­li­zá­cia ap­li­ká­cie Vi­ne pre iOS pri­nies­la napr. no­vé nás­tro­je na na­tá­ča­nie vi­dea a zme­ny v pou­ží­va­teľ­ských úč­toch. Pre­to up­da­te pre iOS 7 sa za­me­ria­va skôr na zla­de­nie s vi­zuál­nym vzhľa­dom plat­for­my ako cel­ku. No aj tak mož­no náj­sť ne­ja­ké no­vé pr­vky, napr. pri­da­ný vy­hľa­dá­va­cí ria­dok na kar­te Pres­kú­mať (Explo­re).

Vine_beforeafter.jpg

5. Ever­no­te

Ever­no­te pre iOS 7 pre­šiel úpl­ným re­di­zaj­nom. No­vá ap­li­ká­cia vy­ze­rá lep­šie, zjed­no­du­še­nie roz­hra­nie umož­ní rých­lej­šie za­zna­me­na­nie no­vej poz­nám­ky aj vy­hľa­dá­va­nie me­dzi exis­tu­jú­ci­mi.

evernote_beforeafter.jpg

6. Mail­box

Mail­box mal už pred­tým plo­chý di­zajn, no ak­tua­li­zá­cia pre iOS 7 ro­bí ten­to je­ho vzhľad eš­te čis­tej­ším.

mailbox_beforeafter.png

7. eBay

eBay sa ta­kis­to roz­ho­dol pre­ro­biť svo­ju ap­li­ká­ciu pre iP­ho­ne aj iPad. Prep­ra­co­val di­zajn, pri­dal no­vé vy­hľa­dá­va­cie nás­tro­je, a tak sa pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie zjed­no­du­ši­lo. No­vin­kou je prep­nu­tie (auto­ma­tic­ky ale­bo ruč­ne) do noč­né­ho re­ži­mu (Night Mo­de). Zme­ní sa tým té­ma ap­li­ká­cie na tma­vú, čo uľah­ču­je pre­hlia­da­nie dis­ple­ja v tme.

eBay_beforeafter.jpg

8. Foursquare

Ak­tua­li­zá­cia Foursquare je skrom­nej­šia, zme­ny pri­nies­li no­vé iko­ny a ak­tua­li­zo­va­ný vzhľad pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Pri­bud­la aj no­vá fun­kcia, kto­rá prez­rá­dza, čo je v da­nom ča­se vo va­šej lo­ka­li­te po­pu­lár­ne.

Foursquare_beforeafter.png

9. Sha­zam

Sha­zam na­šiel v zme­nách zla­tú stred­nú ces­tu a to, čo po­nú­ka, je pek­né. K dis­po­zí­cii je aj pod­po­ra pre ďal­šie ja­zy­ky vrá­ta­ne češ­ti­ny, poľ­šti­ny a ruš­ti­ny.

Shazam_beforeafter.png

10. Yahoo

Ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia Yahoo ob­sa­hu­je niek­to­ré no­vé fun­kcie, žiaľ, fun­kci Read It La­ter je ob­me­dze­ná len na ame­ric­kých pou­ží­va­te­ľov.

Yahoo_beforeafter.jpg

11. Vi­meo

Ap­li­ká­cie pre Vi­meo preš­la vý­raz­nou úp­ra­vou vi­zuá­lu a pri­ná­ša aj no­vé fun­kcie. Pou­ží­va­te­lia te­raz mô­žu z fo­toap­li­ká­cií pre iOS nah­rá­vať pria­mo na Vi­meo. Vi­deá ulo­že­né v sek­cii Watch La­ter ale­bo My Vi­deos bu­de mož­né preh­rať aj off-li­ne. Mi­nia­tú­ry te­raz zob­ra­zu­jú ži­vé náh­ľa­dy a vi­deá mož­no zdie­ľať aj po­mo­cou fun­kcie AirDrops.

vimeo_beforeafter.jpg

12. TED

Ap­li­ká­cia na kon­fe­ren­cie TED na­do­bud­la svie­žej­ší vzhľad, vy­me­ni­la tma­vé la­de­nie za svet­lej­šie. No­vá ap­li­ká­cia od­strá­ni­la filtre New a Po­pu­lar v hor­nej čas­ti do­mov­skej strán­ky, ako aj tie­ne a tuč­né pís­mo v textoch.

ted_beforeafter.png

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter