Google sprístupnil Quickoffice zadarmo pre iOS aj Android a umožnil tak editovať MS Office dokumenty na tabletoch aj smartfónoch

Goog­le kú­pil Quic­kof­fi­ce v jú­ni mi­nu­lé­ho ro­ka a kan­ce­lár­sky ba­lík pos­tup­ne in­teg­ro­val do služ­by Goog­le Apps, kto­rá je ur­če­ná pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kom. Tí moh­li pou­ží­vať Quic­kof­fi­ce pre iPad od de­cem­bra 2012, za Goog­le Apps však pla­ti­li 50 do­lá­rov roč­ne za kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa.

Te­raz sa si­tuácia me­ní. Ako in­for­mu­je Goog­le na svo­jom blo­gu, ap­li­ká­cia Quic­kof­fi­ce je mo­men­tál­ne dos­tup­ná za­dar­mo pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov. No­vý Quic­kof­fi­ce vy­ža­du­je prih­lá­se­nie po­mo­cou Goog­le kon­ta, nás­led­ne mô­že­te up­ra­vo­vať a tvo­riť do­ku­men­ty, kto­ré sú ulo­že­né lo­kál­ne ale­bo v služ­be Goog­le Dri­ve pri­čom s do­ku­men­tmi mô­že­te pra­co­vať aj v of­fli­ne re­ži­me.

Quic­kof­fi­ce po­nú­ka zá­klad­né fun­kcie texto­vé­ho a ta­buľ­ko­vé­ho edi­to­ru, ne­chý­ba ani nás­troj na tvor­bu pre­zen­tá­cií a čo je dô­le­ži­té umož­ňu­je edi­to­vať aj do­ku­men­ty vy­tvo­re­né v kan­ce­lár­skom ba­lí­ku MS Of­fi­ce.

Aj sa­mot­ný Mic­ro­soft ne­dáv­no vy­dal ofi­ciál­nu MS Of­fi­ce ap­li­ká­ciu pre iOS a An­droid. Ap­li­ká­cia však nie je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre tab­le­ty a k jej pou­ží­va­niu pot­re­bu­je­te Of­fi­ce 365 pred­plat­né.

Ok­rem Goog­lu po­nú­ka svo­je kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie aj App­le - ba­lík iWork pre iOS si mô­žu za­dar­mo stiah­nuť pou­ží­va­te­lia, kto­rí si od 1. sep­tem­bra kú­pia no­vé iOS za­ria­de­nie.

Quic­kof­fi­ce sťa­huj­te tu: Goog­le Play, App Sto­re. Ak tak spra­ví­te do 26. sep­tem­bra, Goog­le vám roz­ší­ri clou­do­vé úlo­žis­ko Goog­le Dri­ve o ďal­ších 10 GB po do­bu dvoch ro­kov.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter