Smartfóny a tablety obsahujú viac mikróbov ako sedadlo na toalete

Pod­ľa štú­die spo­loč­nos­ti Which? mo­der­ná elek­tro­ni­ka ob­sa­hu­je „ne­bez­peč­nú" úro­veň bak­té­rií, kto­ré mô­žu spô­so­biť zvra­ca­nie či hnač­ky. Mik­ro­bio­ló­go­via z tej­to spo­loč­nos­ti vza­li ste­ry z 30 smar­tfó­nov, tab­le­tov a klá­ves­níc a dos­pe­li k za­ují­ma­vým poz­nat­kom.

Je­den ster z iPa­du ob­sa­ho­val 600 jed­no­tiek bak­té­rie Stap­hy­lo­coc­cus aureus (zla­tý sta­fy­lo­kok), za­tiaľ čo ster z kan­ce­lár­skej toa­le­ty ob­sa­ho­val 20 jed­no­tiek, smar­tfón 140 a naj­špi­nav­šia klá­ves­ni­ca 480.

Which? tie­to vý­sled­ky pri­pi­su­je na vrub hek­tic­ké­ho ži­vot­né­ho štý­lu dneš­nej do­by, keď si v rých­los­ti za­bud­ne­me umyť ru­ky, po­čas de­sia­to­va­nia ťu­ká­me do klá­ves­ni­ce, prí­pad­ne niek­to­rí pou­ží­va­te­lia sa bez svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­ní ne­zao­bí­du ani na toa­le­te.

„Šes­ťsto jed­no­tiek na plas­to­vom za­ria­de­ní aké­ho­koľ­vek dru­hu je neu­ve­ri­teľ­ne vy­so­ký po­čet," po­ve­dal Ja­mes Fran­cis, mik­ro­bio­lóg, kto­rý bol za­po­je­ný do vý­sku­mu. „Naz­na­ču­je to, že niek­to­rí ľu­dia si veľ­mi neu­mý­va­jú ru­ky."

Tes­ty preu­ká­za­li na jed­nom tab­le­te, šty­roch smar­tfó­noch a pia­tich klá­ves­ni­ciach viac ako 15 000 en­te­ro­bak­té­rií, za­tiaľ čo na se­dad­le toa­le­ty ich bo­lo len de­sať.

Which? od­po­rú­ča čis­tiť za­ria­de­nia anti­bak­te­riál­ny­mi utier­ka­mi. Klá­ves­ni­ce by ma­li pou­ží­va­te­lia ob­čas prev­rá­tiť „ho­re no­ha­mi", aby z nich vy­trias­li prach a omr­vin­ky. Na od­strá­ne­nie šmúh z dis­ple­jov te­le­fó­nov a tab­le­tov by ma­li pou­ží­vať vl­hké mäk­ké han­drič­ky, kto­ré ne­púš­ťa­jú chĺpky.

App­le od­po­rú­ča pou­ží­va­te­ľom iP­ho­nov a iPa­dov, aby na ich čis­te­nie ne­pou­ží­va­li čis­tia­ce pros­tried­ky na bá­ze al­ko­ho­lu. Which k to­mu do­dá­va: „Nes­po­lie­haj­te sa na utie­ra­nie te­le­fó­nu ru­ká­vom ko­še­le ale­bo su­chou han­drič­kou."

Zdroj: te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter