Koľko ľudí stojí za vývojom Linuxu, aký rýchly je jeho vývoj a kto ho sponzoruje?

Li­nux sa stal fe­no­mé­nom dneš­nej do­by. Aj na­priek dl­ho­do­bé­mu his­to­ric­ké­mu neús­pe­chu na bež­ných PC te­raz už prak­tic­ky ov­lá­dol smar­tfó­ny a tab­le­ty v po­do­be mo­bil­nej plat­for­my An­droid a má stá­le sil­nej­šiu po­zí­ciu vo fi­rem­nom sek­to­re. Sí­ce ne­vi­di­teľ­ný, ale sil­ne prí­tom­ný je po­tom aj v naj­rôz­nej­ších za­bu­do­va­ných za­ria­de­niach. Kto všet­ko sto­jí za Li­nuxom a je­ho vý­vo­jom?

Na kon­fe­ren­cii Li­nuxCon v ame­ric­kom New Orleans zve­rej­ni­la or­ga­ni­zá­cia The Li­nux Foun­da­tion re­port s náz­vom Li­nux Ker­nel De­ve­lop­ment: How Fast It is Going, Who is Doing It, What They Are Doing and Who is Spon­zo­ring It. Pod­ľa ne­ho je Li­nux vô­bec naj­väč­ší „la­bo­ra­tór­ny" pro­jekt vznik­nu­tý zo spo­lup­rá­ce viac ako 10 000 vý­vo­já­rov, kto­rí sa na zlep­šo­va­ní je­ho kó­du v pos­led­ných ôs­mich ro­koch po­die­ľa­li.

Kto sto­jí za Li­nuxom?

Pres­nej­šie ide tak­mer o 10 000 vý­vo­já­rov z viac než ti­síc­ky spo­loč­nos­tí, kto­rí sa na li­nuxovom ker­ne­li po­die­ľa­li svo­ji­mi prís­pev­ka­mi od ro­ku 2005, keď sa za­ča­lo ofi­ciál­ne sle­do­va­nie vý­vo­ja toh­to ot­vo­re­né­ho OS. Za pos­led­ný rok od vy­da­nia pred­chá­dza­jú­ce­ho re­por­tu to po­tom bo­lo vy­še 1100 vý­vo­já­rov z 225 spo­loč­nos­tí. Všeo­bec­ne mož­no po­zo­ro­vať ná­rast zá­uj­mu o vý­voj Li­nuxu od vy­da­nia ker­ne­la 3.10, od kto­ré­ho na vý­vo­ji pra­cu­je viac ľu­dí ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Me­dzi hlav­ných spon­zo­rov vý­vo­ja pa­tria pod­ľa re­por­tu or­ga­ni­zá­cie The Li­nux Foun­da­tion spo­loč­nos­ti Red Hat, In­tel, Texas Instru­ments, Li­na­ri, SU­SE, IBM, Sam­sung, Goog­le, Vi­sion En­gra­ving Sys­tem Con­sul­tants a Wol­fson Mic­roelec­tro­nics.

Prá­ve kor­po­rá­cie za­obe­ra­jú­ce sa mo­bil­ný­mi a za­bu­do­va­ný­mi tech­no­ló­gia­mi zvy­šu­jú svo­je in­ves­tí­cie do Li­nuxu. Spo­mí­na­né fir­my Li­na­ri, Sam­sung a Texas Instru­ments ten­to rok zvý­ši­li svo­je prís­pev­ky na roz­voj Li­nuxo o 11 % z ce­lej su­my, za­tiaľ čo pri zve­rej­ne­ní vla­ňaj­šie­ho re­por­tu to bo­lo len 4,4 %. Ta­kis­to Goog­le vý­raz­ne zvý­šil svo­je in­ves­tí­cie do Li­nuxu, pre­to­že si uve­do­mu­je, že roz­voj je­ho ker­ne­la mô­že po­su­núť An­droid vý­raz­ne vpred.

Nao­pak, zo zoz­na­mu „top pris­pie­va­te­ľov" v up­ly­nu­lom ro­ku úpl­ne vy­pa­dol Mic­ro­soft, kto­rý sa pred­tým svo­jou pod­po­rou Li­nuxu nes­krý­va­ne chvá­lil. No pod­ľa ko­men­tá­to­rov už bo­li je­ho cie­le v ob­las­ti spo­lup­rá­ce s plat­for­mou Azu­re do­siah­nu­té a tým je­ho zá­ujem o open sour­ce tech­no­ló­gie rých­lo po­ha­sol.

Rých­losť zmien v Li­nuxe ras­tie

Ta­kis­to po­čet zmien, kto­ré pre­bie­ha­jú v ker­ne­li Li­nuxu, je znač­ný. V prie­me­re je kaž­dú ho­di­nu ak­cep­to­va­ných 7,14 zmien, čo je 171 na deň a viac ako 1200 týž­den­ne. Ho­ci „otec Li­nuxu" Li­nus Tor­valds si stá­le udr­žu­je preh­ľad nad vý­vo­jom toh­to OS a ria­di je­ho vý­voj, schva­ľo­va­nie zmien už pre ich veľ­ký po­čet pre­ne­chá­va svo­jim ko­le­gom a od ker­ne­la ver­zie 3.2 pod­pí­sal len 0,7 % všet­kých vy­tvo­re­ných pat­chov.

Jim Zem­lin, kto­rý pra­cu­je ako vý­kon­ný ria­di­teľ or­ga­ni­zá­cie The Li­nux Foun­da­tion, ho­vo­rí o Li­nuxe ako o vzo­re pre bu­dú­ci sof­tvér a tech­no­ló­gie. Je pod­ľa ne­ho dô­le­ži­té po­cho­piť ko­mu­nit­ný cha­rak­ter vý­vo­ja Li­nuxu a ten­to ope­rač­ný sys­tém je ukáž­kou to­ho, ako vzá­jom­ná spo­lup­rá­ca ve­die k ino­vá­ciám a ako sa mô­že ta­ký gi­gan­tic­ký pro­jekt ďa­lej roz­ví­jať.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter