AMD predstavuje quad-core procesor A4-1350 pre tablety a notebooky

In­tel nie je je­di­ná spo­loč­nosť, kto­rá ten­to týž­deň za­vá­dza no­vé níz­koe­ner­ge­tic­ké či­py pre tab­le­ty. Je­ho ri­val AMD ten­to rok pred­sta­vu­je no­vý rad pro­ce­so­rov 2013 vrá­ta­ne nie­koľ­kých či­pov s níz­kou spot­re­bou ener­gie.

Te­raz spo­loč­nosť pri­dá­va do ra­du no­vý pro­ce­sor. AMD Eli­te Quad-Co­re A4-1350 s frek­ven­ciou 1 GHz je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre tab­le­ty, no­te­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jom a hyb­rid­né za­ria­de­nia. Spo­loč­nosť tvr­dí, že spot­re­ba toh­to či­pu bu­de 3 W ale­bo me­nej. Pro­ce­so­ru se­kun­du­je gra­fic­ký čip AMD Ra­deon HD 8210 tak­to­va­ný na 300 MHz s pod­po­rou Di­rectX 11.1. Za­čia­tok je­ho pre­da­ja sa od­ha­du­je na ok­tó­ber.

AMD mo­men­tál­ne po­nú­ka dvoj­jad­ro­vý mo­del A4-1250 so spot­re­bou prib­liž­ne 8 W.

V kom­bi­ná­cii so sluš­nou ba­té­riou a tab­le­tom ale­bo no­te­boo­kom do 13 pal­cov by bo­lo mož­né vy­ro­biť za­ria­de­nie s vý­bor­nou vý­dr­žou ba­té­rie.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter