Sony uviedlo netradičné konvertibilné notebooky

VAIO, di­ví­zia no­te­boo­kov spo­loč­nos­ti So­ny, sa na veľtr­hu IFA blys­la dvo­ma no­vý­mi mo­del­mi. V prí­pa­de no­te­boo­ku So­ny VAIO Fit mul­ti-flip ide o no­te­book s prek­lá­pa­teľ­ným dis­ple­jom. Dis­plej vďa­ka skla­da­cej konštruk­cii mož­no prek­lo­piť, po­tom fun­gu­je ako tab­let. So­ny VAIO TAP 11 je za­sa v pod­sta­te 11-pal­co­vý tab­let s pri­po­ji­teľ­nou klá­ves­ni­cou. Aj na­priek to­mu skrý­va vo svo­jich út­ro­bách pl­no­hod­not­ný vý­kon no­te­boo­ku.

No­vý no­te­book So­ny VAIO Fit mul­ti-flip je vý­kon­ný kon­ver­ti­bil­ný no­te­book, vhod­ný na prá­cu, zá­ba­vu aj sprá­vu mul­ti­mé­dií. Vďa­čí za to svoj­mu vý­ko­nu a naj­mä flexibi­li­te. Je­di­ným po­hy­bom sa to­tiž zme­ní z no­te­boo­ku na tab­let ale­bo na no­te­book s opač­ne oto­če­ným dis­ple­jom v pre­zen­tač­nom mó­de.

Full HD do­ty­ko­vý dis­plej je pris­pô­so­be­ný aj na pou­ží­va­nie do­ty­ko­vé­ho pe­ra a uk­rý­va v se­be ob­ra­zo­vé tech­no­ló­gie po­chá­dza­jú­ce z te­le­ví­zo­rov BRA­VIA. Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 v kom­bi­ná­cii s do­ty­ko­vým pe­rom (vo­li­teľ­né pri mo­de­loch Fit 14A/15A) po­nú­ka ši­ro­ké spek­trum mož­nos­tí. V prí­pa­de, že by vám nes­ta­či­lo full HD roz­lí­še­nie, vy­bra­né mo­de­ly dis­po­nu­jú dis­plej­mi vo vy­ššom roz­lí­še­ní až 2880 × 1620 pixelov.

13Fall_VAIO_Fit_15A_back_01_S-1200.jpg

O vý­kon v no­te­boo­ku VAIO Fit mul­ti-flip sa sta­rá pro­ce­sor In­tel Co­re štvr­tej ge­ne­rá­cie, o vý­kon­nú gra­fi­ku za­se kar­ta NVI­DIA s tech­no­ló­giou NVI­DIA Op­ti­mus (VAIO Fit 15A). Po­dob­ne ako pri dis­ple­ji si da­lo So­ny zá­le­žať aj na za­dnom 8-me­ga­pixelo­vom fo­toa­pa­rá­te, kto­rý v se­be skrý­va ob­ra­zo­vý sní­mač Exmor RS for PC.

So­ny na veľtr­hu IFA pred­sta­vi­lo aj tab­le­to­vý no­te­book. So­ny VAIO TAP 11 je v pod­sta­te 11-pal­co­vý tab­let, v kto­rom sa uký­va har­dvér no­te­boo­ku - pro­ce­sor In­tel Co­re štvr­tej ge­ne­rá­cie, 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 512 GB disk SSD a ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.

Vďa­ka pri­po­ji­teľ­nej mag­ne­tic­kej klá­ves­ni­ci sa me­ní v oka­mi­hu na pl­no­hod­not­ný no­te­book. Klá­ves­ni­ca je k no­te­boo­ku pri­po­je­ná bez­drô­to­vo a dá sa sklo­piť ako pri kla­sic­kom no­te­boo­ku a chrá­niť tak full HD dis­plej s pok­ro­či­lý­mi ob­ra­zo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi.

Dis­plej no­te­boo­ku je op­ti­ma­li­zo­va­ný na di­gi­tál­ne pe­ro, tak­že mô­že slú­žiť aj ako zá­pis­ník. Ne­chý­ba ani NFC, sof­tvér na úp­ra­vu mé­dií a zlep­še­nie zvu­ku či pod­po­ra ap­li­ká­cie TV Si­de­View, kto­rá je uži­toč­ná pri pou­ží­va­ní s te­le­ví­zo­rom. To­to všet­ko do­ká­že naj­ten­ší no­te­book od So­ny, kto­rý bu­de dos­tup­ný v bie­lom a čier­nom vy­ho­to­ve­ní.

Zdroj: SONY


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter