Gigabyte predstavil miniPC Brix

Už sme tu ma­li ve­ľa ma­lých her­ných PC a naj­nov­šie do tej­to sé­rie pri­dá­va Gi­ga­by­te svoj Brix mi­niPC,a to hneď v nie­koľ­kých ver­ziách.

Kon­fi­gu­rá­cie Brix sú roz­ma­ni­té - od 199-do­lá­ro­vej až po 699-do­lá­ro­vú ver­ziu s pro­jek­to­rom. Her­né ver­zie sa za­čí­na­jú na 499 do­lá­roch, kde sa k zá­klad­né­mu mo­de­lu pri­dá­va­jú HDMI, 4 por­ty USB, inter­ne­to­vý port, Wi-Fi, audio­port. Vzhľa­dom na veľ­kosť Brixu si HDD mu­sí­te pri­po­jiť exter­ný.

Čo sa tý­ka vý­ko­nu, všet­ky ver­zie ma­jú no­vé či­py Haswell od In­te­lu a kon­krét­ne her­né ver­zie sú s naj­vý­kon­nej­šou gra­fi­kou Iris Pro od In­te­lu. Tá má byť pod­ľa Gi­ga­by­tu na úrov­ni Ge­For­ce 650m a do­ká­že spus­tiť Di­rt II v 1080p ale­bo aj Cry­sis 3 v ur­či­tých nas­ta­ve­niach.

Brix PC sa za­čnú pre­dá­vať v de­cem­bri.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter