Intel predstavil najmenší SoC Quark pre internet vecí

In­tel pred­sta­vil naj­men­šie pro­ce­so­ro­vé jad­ro - vo­lá sa Quark a má plo­chu vo veľ­kos­ti jed­nej pä­ti­ny sú­čas­ných 22 nm ja­dier Atom, ur­če­ných pre smar­tfó­ny, a v po­rov­na­ní s ni­mi má iba jed­nu de­sa­ti­nu spot­re­by ener­gie. Na IDF 2013 v San Fran­cis­cu ho pred­sta­vil CEO spo­loč­nos­ti Brian Kr­za­nich.

Čip Quark X100 je naj­men­ší SoC, kto­rý In­tel vy­ro­bil, a je ur­če­ný pre „inter­net ve­cí". Ide o kon­cept, pod­ľa kto­ré­ho v bu­dúc­nos­ti ma­jú byť nie­len do­má­ce spot­re­bi­če a elek­tro­ni­ka, ale prak­tic­ky aké­koľ­vek ve­ci in­te­li­gen­tné a pri­po­je­né do sie­te. Up­lat­niť sa mô­že v ši­ro­kom spek­tre za­ria­de­ní, pre kto­ré sú či­py Atom pri­veľ­ké a ma­jú pri­vy­so­kú spot­re­bu. Mô­že ísť nap­rík­lad o „no­si­teľ­né po­čí­ta­če" (wearab­le com­pu­ters), smart ho­din­ky, oku­lia­re a pod.

„Áno, pra­cu­je­me na no­si­teľ­ných po­čí­ta­čoch," po­ve­dal Kr­za­nich, no do­dal, že In­tel ich nech­ce sám vy­rá­bať, ale svo­jím no­vým či­pom chce in­špi­ro­vať iné spo­loč­nos­ti na ich vý­ro­bu.

intel_quark.jpg

Jad­rá Quark sú úpl­ne syn­te­ti­zo­va­teľ­né, ne­vy­ža­du­jú te­da ruč­nú prá­cu pri rozvr­ho­va­ní ob­vo­dov a da­jú sa pre­niesť na cu­dzie vý­rob­né pro­ce­sy. Mož­no te­da In­tel zme­ní ob­chod­ný mo­del na spô­sob ARM a bu­de pos­ky­to­vať li­cen­cie na tie­to jad­rá iným vý­rob­com či­pov, ako sú App­le, Qual­comm či Sam­sung.

intel_quark2.jpg

„Na­ša stra­té­gia je vlas­tne veľ­mi jed­no­du­chá," vy­svet­lil Kr­za­nich vo svo­jej úvod­nej pred­náš­ke. „Chce­me byť líd­rom v kaž­dom seg­men­te vý­poč­to­vej tech­ni­ky." To za­hŕňa server­y, no­te­boo­ky, tab­le­ty, te­le­fó­ny, ale aj ďal­šie za­ria­de­nia, kto­ré sa eš­te len vy­ví­ja­jú. Spo­loč­nosť ne­dáv­no vy­tvo­ri­la sek­ciu „no­vých za­ria­de­ní", kto­rú ve­die Mi­ke Bell.

In­tel uvie­dol, že re­fe­ren­čné vzor­ky pr­vých pro­duk­tov z tej­to ro­di­ny bu­dú k dis­po­zí­cii v prie­be­hu štvr­té­ho kvar­tá­lu toh­to ro­ka, čo zna­me­ná, že na pr­vé za­ria­de­nia s čip­mi Quark si mu­sí­me poč­kať do bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: the­ver­ge.com

gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter