Samsung ukázal vo videu koncept tabletu, ktorý sa dá zložiť

Sam­sung sa my­šlien­kou vy­uži­tia flexibil­ných dis­ple­jov vo svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­niach za­obe­rá už dl­hší čas. Už na CES 2012 pred­sta­vil 4,5-pal­co­vý ohyb­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 800 × 480 bo­dov, na toh­to­roč­nom po­du­ja­tí uká­zal väč­ší, 5,5-pal­co­vý s roz­lí­še­ním 1280 ÷ 780 pixelov.

Video:


Te­raz pre­zen­to­val kon­cept, ako by sa ta­ký­to dis­plej mo­hol vy­užiť v tab­le­toch.

Video:


Ako vi­dieť vo vi­deu, prís­troj by sa mo­hol jed­no­du­cho zlo­žiť, aby sa dal ľah­ko pre­ná­šať, ho­ci aj vo vrec­ku ko­še­le. Na­vy­še na jed­nej po­lo­vi­ci by mo­hol byť do­ty­ko­vý dis­plej, tak­že by fun­go­val aj ako mo­bil­ný te­le­fón.

Vi­deo bo­lo uve­de­né mi­nu­lý me­siac, keď ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca vy­hlá­sil nev­šed­nú sú­ťaž - vy­zý­va v nej di­zaj­né­rov, har­dvé­ro­vých in­ži­nie­rov i pod­ni­ka­te­ľov, aby pred­lo­ži­li návr­hy za­ria­de­ní, v kto­rých mož­no vy­užiť tech­no­ló­giu ohyb­ných dis­ple­jov.

Mô­že ísť o za­ria­de­nia s dis­plej­mi v roz­sa­hu 1 až 20 pal­cov a maximál­ne s full HD roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov. Tri naj­vy­da­re­nej­šie návr­hy bu­dú od­me­ne­né su­mou 2500, 5000 a 10 000 do­lá­rov. Ide te­da o aký­si crowdsour­cing ná­pa­dov na bu­dú­ce pro­duk­ty.

Flexibil­ným dis­ple­jom ve­nu­je po­zor­nosť aj je­ho kon­ku­rent App­le. Pre­rie­kol sa o tom na svo­jich webo­vých strán­kach, kde zve­rej­nil pra­cov­nú po­nu­ku pre od­bor­ní­ka na tú­to prob­le­ma­ti­ku. Pod­ľa do­ha­dov chce ohyb­ný dis­plej pou­žiť na ďal­šej ver­zii iP­ho­nu, ale po­šep­ká­va sa aj o prip­ra­vo­va­ných in­te­li­gen­tných ho­din­kách. O „elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach s flexibil­ný­mi dis­plej­mi" sa ho­vo­rí už v je­ho pa­ten­to­vej prih­láš­ke spred ro­ka.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter