Nová aktualizácia HTC One – Android verzie 4.2.2

Pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nu HTC One na Slo­ven­sku aj v Čes­ku už ma­jú k dis­po­zí­cii vo svo­jich mo­bil­ných te­le­fó­noch no­vú ak­tua­li­zá­ciu - up­gra­de ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid na ver­ziu 4.2.2. V zos­ta­ve s veľ­kos­ťou prib­liž­ne 400 MB pri­ná­ša zlep­še­nia, ako sú nap­rík­lad:

- HTC Blin­kFeed (in­teg­ro­va­ná pod­po­ra ap­li­ká­cie In­stag­ram),
- zlep­še­ná no­ti­fi­kač­ná lišta,
- po­ho­to­vos­tná za­my­ka­cia ob­ra­zov­ka s no­vým us­po­ria­da­ním wid­ge­to­vé­ho pa­ne­la,
- no­vé sprá­va­nie tla­čid­la Ho­me,
- per­cen­tuál­ne zob­ra­ze­nie sta­vu ba­té­rie v no­ti­fi­kač­nej liš­te,
- pa­nel rých­lych nas­ta­ve­ní,
- ga­lé­ria Vi­deo Hig­hlights roz­ší­re­ná o 6 tém,
- zrý­chle­nie ce­lé­ho sys­té­mu a vy­ššia vý­drž aku­mu­lá­to­ra.

Ak HTC One no­vú ak­tua­li­zá­ciu eš­te ne­po­nú­kol na stiah­nu­tie, mož­no ju skon­tro­lo­vať ma­nuál­ne v po­nu­ke Nas­ta­ve­nia - O pro­duk­te - Sof­tvé­ro­vé ​​ak­tua­li­zá­cie - Skon­tro­lo­vať te­raz. Ďal­šia mož­nosť je ma­nuál­ne stiah­nu­tie, keď­že ak­tua­li­zá­cia je uvoľ­ňo­va­ná pos­tup­ne vo vl­nách pre všet­kých ma­ji­te­ľov.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter