Ultratenká dotyková myš pre ultrabooky

Mo­del Lo­gi­tech Ultrat­hin Touch Mou­se T630 vďa­ka su­per­ten­ké­mu vy­ho­to­ve­niu ľah­ko vkĺzne do aké­ho­koľ­vek puz­dra na no­te­book ale­bo do váš­ho vrec­ka.

Jej do­ty­ko­vý povrch umož­ňu­je cit­li­vú reak­ciu a zjed­no­du­šu­je do­ty­ko­vú na­vi­gá­ciu v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8 a vďa­ka roz­hra­niu Blue­tooth s tech­no­ló­giou Lo­gi­tech Easy-Switch mož­no myš bez­drô­to­vo pri­po­jiť k via­ce­rým za­ria­de­niam sú­čas­ne a mô­že­te me­dzi ni­mi ľah­ko pre­pí­nať stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la.


Hlav­né vlas­tnos­ti
  • Navr­hnu­té pre ultra­boo­ky: Myš má te­lo z brú­se­né­ho ko­vu a hod­váb­ne hlad­ký do­ty­ko­vý povrch, tak­že je do­ko­na­lým dopl­nkom štíh­le­ho ele­gan­tné­ho vzhľa­du váš­ho ultra­boo­ku.
  • Ultrap­re­nos­ná: Myš Lo­gi­tech Ultrat­hin Touch Mou­se T630 so se­bou mô­že­te vziať úpl­ne vša­de. Vďa­ka su­per­ten­ké­mu vy­ho­to­ve­niu, kto­ré je ľah­ké ako pier­ko, tak­mer ne­vi­di­teľ­ne vkĺzne do puz­dra váš­ho po­čí­ta­ča ale­bo do vrec­ka no­ha­víc.
  • Pod­po­ra do­ty­ko­vých gest Win­dows 8: Do­ty­ko­vá na­vi­gá­cia po­mo­cou tej­to my­ši je ľah­šia vďa­ka do­ty­ko­vej plo­che s cit­li­vou reak­ciou, kto­rá pod­po­ru­je pri­ro­dze­né, in­tui­tív­ne ges­tá.
  • Roz­hra­nie Blue­tooth s tech­no­ló­giou Lo­gi­techEasy-Switch: Myš sa bez­drô­to­vo pri­po­jí k váš­mu ultra­boo­ku, tab­le­tu ale­bo sto­lo­vé­mu po­čí­ta­ču sú­čas­ne a vy me­dzi ni­mi mô­že­te jed­no­du­cho pre­pí­nať stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la.
  • Do­bí­ja­nie cez USB: Za­bud­ni­te na prob­lé­my s ba­té­ria­mi - do­bí­jaj­te myš cez roz­hra­nie USB. Sta­čí je­di­ná mi­nú­ta na­bí­ja­nia, aby ste moh­li s my­šou pra­co­vať ce­lú ďal­šiu ho­di­nu.

Po­žia­dav­ky na sys­tém
Win­dows8 ale­bo Win­dows 7

Tech­nic­ké úda­je pro­duk­tu

  • Roz­me­ry (D × Š × V): 85 × 59 × 18 mm
  • Hmot­nosť: 70 g

Ce­na: 69,99 €

Zdroj: Logitech


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter