Herná podložka pod myš

Blesk_Herna podlozka pod mys_G440.jpg Pri hra­ní s vy­so­kým roz­lí­še­ním rých­los­ti po­hy­bu (dpi) chce­te po­cí­tiť ad­re­na­lín pri do­siah­nu­tí vy­so­kej rých­los­ti po­hy­bu bez to­ho, aby ste nad ním strá­ca­li kon­tro­lu.

Her­ná pod­lož­ka pod myš Lo­gi­tech G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad to po­má­ha do­cie­liť tým, že zlep­šu­je kon­zis­ten­tnosť skl­zu a sle­do­va­nie po­hy­bu va­šej my­ši her­nej trie­dy Lo­gi­tech G. Pod­lož­ka je vy­ro­be­ná špe­ciál­ne na „ťaž­ké" hra­nie s vy­so­kým roz­lí­še­ním sle­do­va­nia po­hy­bu (dpi) a vy­zna­ču­je sa povr­chom s extrém­ne níz­kym tre­ním, kto­rý je spev­ne­ný vy­so­ko od­ol­ným po­ly­mé­ro­vým jad­rom. Na­vy­še má gu­mo­vú zá­klad­ňu hru­bú 3 mm, kto­rá ju udr­žu­je sta­bil­nou aj po­čas veľ­mi in­ten­zív­ne­ho hra­nia.

Hlav­né vlas­tnos­ti

  • Níz­ke tre­nie: Tvr­dý po­ly­mé­ro­vý povrch s níz­kym tre­ním je ideál­ny na hra­nie s vy­so­kým roz­lí­še­ním pri sle­do­va­ní po­hy­bu (dpi), pre­to­že po­má­ha zlep­šo­vať kon­tro­lu nad my­šou a pre­cíz­ne ov­lá­da­nie jej kur­zo­ra.
  • Po­lyp­ro­py­lé­no­vý povrch s jem­nou textú­rou: Ten­to povrch zlep­šu­je kon­zis­ten­tnosť skl­zu a kva­li­tu sle­do­va­nia po­hy­bu my­ši.
  • Kon­zis­ten­tné sle­do­va­nie po­hy­bu my­ši: Kon­zis­ten­tné sle­do­va­nie po­hy­bu my­ši vám po­mô­že up­lat­niť úpl­ný po­ten­ciál váš­ho her­né­ho sen­zo­ra ra­du Lo­gi­tech G a do­siah­nuť vy­ššie cie­le.
  • Her­ný sen­zor sní­ma­nia po­hy­bu trie­dy Lo­gi­tech G: Povrch her­nej pod­lož­ky Lo­gi­tech G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad je vy­tvo­re­ný špe­ciál­ne na súh­ru so sní­ma­cí­mi sen­zor­mi po­hy­bu všet­kých my­ší ra­du Lo­gi­tech G, aby ich skve­lá pres­nosť bo­la eš­te vy­ššia.
  • Trojvrstvo­vá konštruk­cia hru­bá 3 mm: Gu­mo­vá zá­klad­ňa dr­ží pod­lož­ku na svo­jom mies­te, pri­čom jej hrúb­ka 3 mm zvy­šu­je po­ho­dlie pre zá­päs­tie.

Tech­nic­ké úda­je pro­duk­tu

  • Typ povr­chu: po­lyp­ro­py­lén s níz­kym tre­ním
  • Typ zá­klad­ne: in­teg­ro­va­ná zá­kla­do­vá vrstva z prí­rod­nej gu­my
  • Roz­me­ry: 340 × 280 mm
  • Hrúb­ka zá­klad­ne: 3 mm

Ce­na: 29,99 €

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter