Nokia Bandit – phablet s označením Lumia 1520

Po pr­vých sprá­vach o prip­ra­vo­va­nom 10,1-pal­co­vom tab­le­te No­kia Si­rius priš­li in­for­má­cie o 6-pal­co­vom phab­le­te s náz­vom No­kia Ban­dit. Vďa­ka zná­me­mu ka­ná­lu @ev­leaks vie­me, že je­ho ozna­če­nie bu­de No­kia Lu­mia 1520.

Pr­vý phab­let (za­ria­de­nie väč­šie ako te­le­fón a men­šie ako tab­let, pozn. red.) od spo­loč­nos­ti No­kia by mal mať 6-pal­co­vý full HD dis­plej. Údaj­ne bu­de ob­sa­ho­vať aj quad-co­re pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon a fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 20 Mpix. Ce­lý stroj by mal dis­po­no­vať ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8. Oča­ká­va sa, že No­kia od­ha­lí to­to za­ria­de­nie eš­te pred kon­com ro­ka 2013.

Te­raz, keď vie­me viac o No­kia Si­rius a Ban­dit, sme zve­da­ví, čo bu­de pod ozna­če­ním Ri­ven­dell ale­bo os­tat­ný­mi unik­nu­tý­mi náz­va­mi.

Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter