Windows sa s ARM nelúči, nové tablety sú na ceste: Surface 2 od Microsoftu a Sirius od Nokie.

Väč­ši­na kri­ti­kov a ana­ly­ti­kov si mys­lí, že Win­dows RT - ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu, ur­če­ná pre ARM pro­ce­so­ry - ne­má bu­dúc­nosť. Mic­ro­soft však má iný ná­zor a aj na­priek ne­dáv­ne­mu zlac­ne­niu pr­vé­ho Sur­fa­cu plá­nu­je na trh uviesť ďal­šiu ge­ne­rá­ciu svo­jich tab­le­tov. A opäť aj vo ver­zii s ARM pro­ce­so­rom.

Sur­fa­ce 2 bu­de vy­uží­vať Win­dows 8.1 RT, nás­tup­ca Pro ver­zie sa na tr­hu ob­ja­ví tak­tiež. Dá­tum vy­da­nia nie je zná­my, no­vé za­ria­de­nia by však moh­li byť dos­tup­né už v zi­me toh­to ro­ka.

Na Win­dows tab­le­te údaj­ne pra­cu­je aj No­kia. Pos­led­né týž­dne inter­ne­tom ko­lo­va­lo via­ce­ro ne­potvr­de­ných in­for­má­cií. Oča­ká­va sa, že No­kia svo­je za­ria­de­nie pred­sta­ví kon­com sep­tem­bra. S kó­do­vým ozna­če­ním Si­rius resp. Vanquish, by mal no­vý tab­let po­núk­nuť 10,1-pal­co­vý dis­plej, pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 800, 2 GB RAM a 32 GB úlo­žis­ka. Ne­bu­de chý­bať ani od­ní­ma­teľ­ná klá­ves­ni­ca a pod­po­ra LTE, prís­troj by sa mal pre­dá­vať za 499 do­lá­rov.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter