Ako na to: spracovanie fotiek z dovolenky pomocou ZPS

Pred­pok­la­dá­me, že v tej­to chví­li má­te vo fo­toa­pa­rá­te ve­ľa fo­tog­ra­fií z do­vo­len­ky a bu­de­te si ich chcieť ulo­žiť do po­čí­ta­ča. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na kom­plet­nú prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi po­mo­cou nás­tro­ja Zo­ner Pho­to Stu­dio ( ZPS), kto­rý pred­sta­vu­je ce­no­vo vý­hod­né rie­še­nie na ši­kov­nú úp­ra­vu fo­tog­ra­fií. Aj ten­to rok sa bu­de­me sna­žiť, aby či­ta­te­lia PC RE­VUE dos­ta­li ďal­šiu ver­ziu toh­to sof­tvé­ru mi­ni­mál­ne v zá­klad­nej ver­zii bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia a moh­li ju tak pou­ží­vať.

Pre­dov­šet­kým tre­ba pre­niesť fo­tog­ra­fie do po­čí­ta­ča. Ak ste to neu­ro­bi­li inak, dá sa vy­žiť aj ZPS, kto­rý umož­ňu­je pre­niesť fo­tog­ra­fie s ur­če­ním via­ce­rých pa­ra­met­rov, na­vy­še má­te k dis­po­zí­cii náh­ľa­dy fo­tog­ra­fií a vi­deí. Pri tom­to spô­so­be je uži­toč­né hneď na vstu­pe za­dať úda­je o auto­ro­vi fo­tog­ra­fií a ma­ji­te­ľo­vi autor­ských práv. Vý­ho­da ZPS je v tom, že mô­že­te pria­mo ur­čiť prie­či­nok, v kto­rom bu­dú fo­tog­ra­fie ulo­že­né. Dá­vaj­te si fo­tog­ra­fie z kaž­dej uda­los­ti do sa­mos­tat­ných prie­čin­kov, kto­rých ná­zov bu­de dos­ta­toč­ne vý­stiž­ný z hľa­dis­ka mies­ta aj ča­su reali­zá­cie zá­be­rov. Pri­po­mí­na­me, že ori­gi­nál­ne sním­ky z fo­toa­pa­rá­tu za­tiaľ ne­maž­te, je to va­ša zá­lo­ha, ke­by sa nie­čo sta­lo s fot­ka­mi po­čas ich spra­cú­va­nia, prí­pad­ne ke­by ste omy­lom vy­ma­za­li veľ­mi vzác­nu fo­tog­ra­fiu. Ori­gi­nál­ne fo­tog­ra­fie pred ich vy­ma­za­ním z kar­ty od­po­rú­ča­me ulo­žiť na exter­né mé­dium.

Po pre­ne­se­ní všet­kých fo­tog­ra­fií urob­te zá­klad­ný vý­ber eš­te vo fo­toa­pa­rá­te. Tu sí­ce pla­tí, že dvak­rát me­raj a raz rež, ale na­priek to­mu buď­te k opa­ku­jú­cim sa fo­tog­ra­fiám ne­mi­losr­dní. Nik­to sa nech­ce po­ze­rať na mier­ne mo­di­fi­ko­va­ný poh­ľad viac ako dvak­rát. Je na vás, aby ste rých­lo vy­bra­li ten naj­lep­ší zá­ber. Pre­fe­ruj­te skôr fo­tog­ra­fie so za­ují­ma­vým mo­tí­vom a z nev­šed­ných uh­lov, aj keď sa mož­no tech­nic­ky príl­iš ne­vy­da­ri­li. ZPS má množ­stvo nás­tro­jov, kto­rý­mi sa dá ve­ľa za­chrá­niť. Na neos­trú fo­tog­ra­fiu sa však za­tiaľ ne­na­šiel ni­ja­ký liek, tak­to poš­ko­de­né sním­ky tre­ba vy­ho­diť v pr­vom ko­le. Ďalej pla­tí, že pri zob­ra­ze­ní na po­čí­ta­či lep­šie vy­ze­ra­jú fo­tog­ra­fie reali­zo­va­né na šír­ku ako na vý­šku. A všet­ci vie­me, že vy­še 90 % fo­tog­ra­fií os­ta­ne nav­ždy len v po­čí­ta­čo­vej po­do­be a do tla­čiar­ne sa nik­dy ne­dos­ta­nú.

Po pr­vot­nom vý­be­re nas­le­du­je dô­le­ži­tý krok, a to po­me­no­va­nie fo­tog­ra­fie. Ozna­če­nie fo­tog­ra­fie sta­no­ve­né fo­toa­pa­rá­tom (napr. IMG_XXXX.JPG) o ni­čom ne­ho­vo­rí, hlav­ne ak je fo­tog­ra­fií s ta­kým­to ozna­če­ním v po­čí­ta­či ve­ľa. ZPS má vy­ni­ka­jú­cu fun­kciu, kto­rá umož­ňu­je hro­mad­né pre­me­no­va­nie sú­bo­rov. Za­be­rie vám me­nej ako pol mi­nú­ty a zí­de sa to pri nes­kor­šom hľa­da­ní. Ne­za­bud­ni­te nas­ta­viť po­čet čí­sel na 2 (po­kiaľ je fo­tog­ra­fií me­nej ako 99), inak sa vám fo­tog­ra­fie ne­zo­ra­dia správ­nym spô­so­bom. Ne­po­me­nuj­te rov­na­ko všet­ky fo­tog­ra­fie v jed­nej zlož­ke, snaž­te sa zjem­niť de­le­nie pod­ľa rôz­nych uda­los­tí za­chy­te­ných na fo­tog­ra­fiách (napr. Chor­vat­sko2011-Vod­ny­Park-XX.jpg). V nas­ta­ve­ných náz­voch sa vy­hni­te zna­kom so slo­ven­skou di­ak­ri­ti­kou. Voľ­bu hro­mad­né­ho pre­me­no­va­nia náj­de­te v re­ži­me Správ­ca v me­nu Or­ga­ni­zo­vať a má klá­ve­so­vú skrat­ku Ctrl + Shift + Q.

Premenovanie copy.jpg

Prí­kaz na hro­mad­né pre­me­no­va­nie náz­vov fo­tog­ra­fií vám za krát­ky čas uro­bí po­ria­dok vo fo­tog­ra­fiách

Nas­le­du­je oto­če­nie fo­tog­ra­fií tak, aby bo­li správ­ne orien­to­va­né. Tie fo­tog­ra­fie, kto­ré ste fo­ti­li na vý­šku, bu­de tre­ba oto­čiť. Vy­uži­je­te na to prí­ka­zy z voľ­by Up­ra­viť, a to Oto­čiť pra­vo a Oto­čiť vľa­vo. V tej­to eta­pe sa nám os­ved­či­lo eš­te raz „preosiať" fo­tog­ra­fie a zba­viť sa tých, kto­ré nie sú až ta­ké vy­ni­ka­jú­ce. Na dob­rý poh­ľad na do­vo­len­ku sta­čí 50 zá­be­rov, nes­kôr to už za­čne väč­ši­nu ľu­dí nu­diť.

V tej­to chví­li pri­chá­dza na rad zdo­ko­na­le­nie fo­tog­ra­fií, čo je ča­so­vo naj­ná­roč­nej­šia úlo­ha. Ak má­te dos­ta­tok ča­su, mô­že­te sa ve­no­vať kaž­dej sním­ke in­di­vi­duál­ne. Oby­čaj­ne však pot­re­bu­je­te rých­le rie­še­nie s as­poň čias­toč­ným ús­pe­chom. Vy­ber­te te­da zo svo­jej ko­lek­cie tie fo­tog­ra­fie, kto­rým sa ur­či­te tre­ba ve­no­vať in­di­vi­duál­ne, a veľ­kú časť prá­ce uro­bí­me na jed­no stla­če­nie tla­čid­la. Prej­di­te do re­ži­mu Správ­ca a vy­ber­te všet­ky fo­tog­ra­fie, kto­ré si vy­ža­du­jú len drob­né zlep­še­nie. Nás­led­ne zvoľ­te tla­čid­lo s ozna­če­ním Auto­ma­tic­ky vy­lep­šiť, umies­tne­né na pra­vej stra­ne. Je to fun­kcia, kto­rá sa nám za­tiaľ veľ­mi os­ved­či­la a ob­sa­hu­je ce­lý rad al­go­rit­mov na zlep­še­nie fo­tog­ra­fií. Je to napr. doos­tre­nie, op­ti­ma­li­zá­cia fa­rieb, cel­ko­vé­ho po­da­nia a pod. Aby ste do­siah­li rých­lu hro­mad­nú úp­ra­vu, tre­ba za­dať po­vel Ap­li­ko­vať na všet­ko.

AutomatickyVylepsit copy.jpg

Auto­ma­tic­ké zlep­še­nie sní­mok za­se za chví­ľoč­ku zdo­ko­na­lí po­da­nie fo­tog­ra­fií

Nas­le­du­je krok, keď zlep­ší­te fo­tog­ra­fie, kto­ré sú poz­na­če­né nes­práv­nym fo­te­ním. Naj­čas­tej­šie ide o prí­pad, keď fo­tí­te oto­če­ní k sl­nku a po­tom je ob­jekt ale­bo člo­vek tma­vý (v ža­rgó­ne sa to­mu ho­vo­rí čer­noch v tu­ne­li). Na ten­to prí­pad fun­kcia na auto­ma­tic­ké zlep­še­nie už ne­bu­de sta­čiť, a ak vám na fot­ke nao­zaj zá­le­ží, bu­de­te sa mu­sieť s ňou poh­rať dlh­šie. Je ove­ľa vý­hod­nej­šie fo­tiť za správ­nych sve­tel­ných pod­mie­nok so sl­nkom do­pa­da­jú­cim zbo­ku, ale nie­ke­dy sa to nao­zaj ne­dá. Prob­lém je v tom, že ľud­ské oko má ob­rov­ský dy­na­mic­ký roz­sah, aký ne­má žiad­ny fo­toa­pa­rát či ka­me­ra, a vy vi­dí­te scé­nu cel­kom dob­re. No ak ju od­fo­tí­te a po­tom sa po­zrie­te na vý­sle­dok, ne­bu­de­te spo­koj­ní. Ta­ké­to scé­ny vy­ža­du­jú po­tom se­lek­tív­ne úp­ra­vy fo­tog­ra­fií, a pre­to mu­sí­te prís­luš­nú časť fo­tog­ra­fie vy­brať. S vy­bra­nou fo­tog­ra­fiou prej­de­me do re­ži­mu Edi­tor a prís­luš­ný ob­jekt ozna­čí­me po­mo­cou nás­tro­ja Po­ly­gó­no­vé la­so (klá­ve­so­vá skrat­ka N). Vy­ber­te ob­jekt dos­ta­toč­ne pres­ne, inak vznik­nú ne­pek­né ok­ra­je, kto­ré bu­de tre­ba nes­kôr up­ra­vo­vať. Od tej­to chví­le sa tý­ka­jú úp­ra­vy ob­ra­zu len vy­bra­nej čas­ti, a nie ce­lej fo­tog­ra­fie. Zvo­lí­me vy­ni­ka­jú­ci nás­troj Úrov­ne, pri­čom po­sú­va­ním jaz­dca na pra­vít­ku nas­ta­ví­me vhod­né po­me­ry. Nas­ta­vuj­te cit­li­vo, vý­sle­dok mu­sí byť „na uve­re­nie", čo zna­me­ná, že od pô­vod­né­ho po­da­nia sa ne­mô­že­te pri­veľ­mi vzdia­liť. Keď ste s vý­sled­kom spo­koj­ní, stlač­te OK a po­tom od­stráň­te vý­ber po­mo­cou klá­ve­su Esc. Ak vo vý­sled­ku vznik­li vi­di­teľ­né ok­ra­je, po­mô­že­te si napr. Re­tu­šo­va­cím štet­com (klá­ve­so­vá skrat­ka J). No aj to tre­ba ro­biť veľ­mi cit­li­vo a po­náh­ľať sa veľ­mi neop­la­tí. Rov­na­ko mô­že­te od­strá­niť niek­to­ré drob­né ne­dos­tat­ky na tvá­ri napr. po­mo­cou klo­no­va­cej pe­čiat­ky. To sú naj­čas­tej­šie úp­ra­vy, kto­ré sa reali­zu­jú na do­vo­len­ko­vých fo­tog­ra­fiách. Ne­raz prí­du vhod eš­te vý­re­zy, aby ste ma­li za­chy­te­né prá­ve to, čo po­va­žu­je­te za dô­le­ži­té. Vý­rez mô­že pod­stat­ne zme­niť at­mos­fé­ru fo­tog­ra­fie.

UpravaVyberu copy.jpg

Lo­kál­ne zlep­še­nie sve­tel­né­ho po­da­nia po­mô­že pri tma­vých ob­jek­toch

Ak fo­tí­te do for­má­tu RAW, po­tom si fot­ky ne­ne­chá­vaj­te v tom­to for­má­te, ale spra­cuj­te ich. V prí­pa­de ZPS na to vy­uži­te špe­cia­li­zo­va­ný re­žim RAW, v kto­rom mô­že­te nas­ta­viť rôz­ne po­da­nie fa­rieb. Vý­sle­dok si ulož­te a v al­bu­me pra­cu­je­te už len s ním. Fo­te­nie do for­má­tu RAW je správ­na my­šlien­ka pre nie­ko­ho, kto má čas na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií, a sku­toč­ne sa tým dá za­chrá­niť ve­ľa z pô­vod­nej scé­ny. No ak čas ne­má­te, prep­ni­te rad­šej fo­toa­pa­rát na fo­te­nie do JPEG. Po­zor aj na hod­no­tu ISO - hod­no­ty nad 3200 sú po­doz­ri­vo vy­so­ké a na dis­ple­ji fo­toa­pa­rá­tu to ne­pek­né zr­no, žiaľ, neu­vi­dí­te. Na po­čí­ta­či však áno a je­ho od­stra­ňo­va­nie je ča­so­vo ná­roč­né. Na ta­kú­to čin­nosť je vhod­nej­ší vý­kon­ný nás­troj Ado­be Lightroom, ale ten je po­riad­ne dra­hý.

V tej­to chví­li má­me prip­ra­ve­né fo­tog­ra­fie, ale ak má­te čas (ma­li by ste si ho náj­sť), je vý­hod­né ozna­čiť si tie naj­lep­šie sním­ky ale­bo ďa­lej zjem­niť ich trie­de­nie. To sa dá reali­zo­vať pria­mo po­mo­cou pros­tried­kov ZPS, a to v re­ži­me V ľa­vej čas­ti sú k dis­po­zí­cii po­lož­ky Hod­no­te­nie a Znač­ka. My pou­ží­va­me hod­no­te­nie tak, ako je to v ško­le, te­da 5 je naj­lep­šie a at­ri­bút Znač­ka pou­ží­va­me na hod­no­te­nie ka­te­gó­rie fo­tog­ra­fie. Čer­ve­né sú fi­rem­né, ze­le­né súk­rom­né a ďal­šie far­by pou­ží­va­me pod­ľa pot­re­by. Po­mo­cou tých­to at­ri­bú­tov sa po­tom da­jú v ZPS filtro­vať. Pou­ži­te na to voľ­bu Or­ga­ni­zo­vať/Filtro­vať zob­ra­ze­nie.

Atributy copy.jpg

Za­da­nie at­ri­bú­tov, ako je hod­no­te­nie ale­bo znač­ka, po­mô­že pri filtrá­cii z veľ­ké­ho množ­stva fo­tiek

Po­kiaľ ste vy­ho­to­vi­li veľ­ké fo­tog­ra­fie s pri­vy­so­kým roz­lí­še­ním a zby­toč­ne vám za­be­ra­jú mies­to na dis­ku, mož­no ich zmen­šiť. Tu si tre­ba uve­do­miť, na čo asi bu­de­te tie­to fo­tog­ra­fie pou­ží­vať. Ty­pic­ké pou­ži­tie je na tlač vo veľ­kos­ti 10 × 15 cm ale­bo pre­mie­ta­nie na dis­ple­ji s roz­lí­še­ním full HD (1920 × 1080), pri­čom je vhod­né roz­lí­še­nie 300 dpi. Ak ste si is­tí, že ne­bu­de­te pou­ží­vať fo­tog­ra­fie na tlač na bil­bor­dy ale­bo ne­bu­de­te už ďa­lej ro­biť z nich vý­re­zy, mô­že­te ich glo­bál­ne zmen­šiť, čím ušet­rí­te ve­ľa pries­to­ru. V re­ži­me Správ­ca pou­ži­te voľ­bu Up­ra­viť/Zme­na roz­me­rov (Ctrl + E) ale­bo Pok­ro­či­lá zme­na roz­me­rov.

ZmenaRozmerov copy.jpg

Na šet­re­nie mies­ta pou­ži­te zme­nu roz­me­rov – ak nech­ce­te tla­čiť na bil­bor­dy, oby­čaj­ne tre­ba roz­me­ry fot­ky zmen­šiť

Tak­to má­te prip­ra­ve­ný kom­plet­ný al­bum fo­tiek z do­vo­len­ky a ur­či­te sa ním bu­de­te chcieť poch­vá­liť. Zá­klad­ný spô­sob je pre­zen­tá­cia na po­čí­ta­či, na kto­rom sú fot­ky ulo­že­né. Pou­ži­je­te na to voľ­bu Pub­li­ko­vať/Pre­miet­nuť ob­ráz­ky ale­bo klá­ve­so­vú skrat­ku F3. Ak chce­te napr. hud­bu do po­za­dia ale­bo špe­ciál­ne efek­ty pri vý­me­ne fo­tog­ra­fií, pou­ži­te po­vel Pre­miet­nuť s nas­ta­ve­ním ale­bo skrat­ku Ctrl + F3.

Tlač fo­tog­ra­fií je stá­le v ob­ľu­be a ZPS po­nú­ka via­ce­ré mož­nos­ti orien­to­va­né na in­dexovú tlač, rôz­ne šab­ló­ny, veľ­mi po­pu­lár­na je aj tlač ka­len­dá­rov. Exis­tu­je via­ce­ro mož­nos­tí gra­fic­ké­ho vy­ho­to­ve­nia ka­len­dá­rov, je­den z prík­la­dov vi­dí­te na ob­ráz­ku. Na tie­to úlo­hy sú ur­če­né via­ce­ré špe­ciál­ne prog­ra­my, prí­pad­ne si ich mô­že­te vy­tvo­riť sa­mi v niek­to­rom gra­fic­kom edi­to­re. Eš­te pri­po­mí­na­me, že na zho­to­ve­nie fo­tog­ra­fií sa op­la­tí vy­užiť inter­ne­to­vé zber­ne. Je to čas­to lac­nej­šie ako ich zho­to­vo­vať do­ma. Sa­moz­rej­me, chvíľ­ku si na ne poč­ká­te, ale vý­sle­dok oby­čaj­ne sto­jí za to.

Kalendar copy.jpg

Ka­len­dár je vy­ni­ka­jú­ci a osob­ný dar­ček, pri kto­rom dob­re vy­uži­je­te vlas­tné fo­tog­ra­fie

So­ciál­ne sie­te sa te­šia čo­raz väč­šej ob­ľu­be a via­ce­rí sa ra­di poch­vá­lia svo­ji­mi fot­ka­mi z do­vo­len­ky čo naj­skôr. V ZPS sú pod­po­ro­va­né Fa­ce­book, Flickr a Pi­ca­sa. Fa­ce­book si vy­pý­ta po­vo­le­nie, na čo všet­ko mô­že ZPS pris­tu­po­vať, a po­tom po­núk­ne zmen­še­nie fo­tog­ra­fií na štan­dar­dnú veľ­kosť. Nás­led­ne fo­tog­ra­fie pre­ná­ša­te na Fa­ce­book. Po­dob­ne pra­cu­jú aj Flickr a Pi­ca­sa. Už v mi­nu­los­ti sme de­tail­ne opi­so­va­li, ako sa dá vy­tvo­riť webo­vá pre­zen­tá­cia na va­šej vlas­tnej strán­ke. Rov­na­ko sú tu mož­nos­ti na vy­tvo­re­nie CD s ob­ráz­ka­mi, ďa­lej DVD na pre­mie­ta­nie v preh­rá­va­či ale­bo mož­nos­ti za­sla­nia fo­tog­ra­fií mai­lom s mož­nos­ťou úp­ra­vy ich veľ­kos­ti.

Facebook copy.jpg

To­to je vý­sle­dok po pre­ne­se­ní fo­tog­ra­fií pria­mo na Fa­ce­book

Na zá­ver pri­po­mí­na­me, že fo­tog­ra­fic­ký al­bum sa vždy op­la­tí zá­lo­ho­vať na ne­ja­kom exter­nom mé­diu, kto­ré je od­de­le­né od po­čí­ta­ča. Mať cen­né fot­ky len na no­te­boo­ku, kto­rý no­sí­te so se­bou na ces­ty, je hra s oh­ňom. Ak ne­má­te zá­lo­hu, v prí­pa­de je­ho uk­rad­nu­tia vám ich nik­to ne­nah­ra­dí. Pa­mä­taj­te aj na to, že vhod­ným trie­de­ním fo­tog­ra­fií si šet­rí­te čas v bu­dúc­nos­ti. Pri spra­co­va­ní fo­tog­ra­fií mož­no pos­tu­po­vať aj tak, že pri­po­jí­te fo­toa­pa­rát pria­mo k tla­čiar­ni a s jej sof­tvé­rom uro­bí­te zá­klad­né zme­ny a nas­ta­ve­nia. V tom­to prí­pa­de však všet­ky zme­ny os­ta­nú len na pa­pie­ri a tak­to spra­co­va­ný al­bum ne­má­te v elek­tro­nic­kej po­do­be.

Zdroj: PC Revue 9/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter