IKEA: Umiestnite si virtuálny nábytok presne na miesto

IKEA pred­sta­vi­la vo svo­jej pre­daj­ni v Bra­tis­la­ve mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je vy­brať si kus ná­byt­ku z no­vé­ho ka­ta­ló­gu a po­tom ho umies­tniť u se­ba do­ma na zvo­le­né mies­to. Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre smar­tfó­ny či tab­le­ty iOS, ale aj An­droid.

InyNabytok.jpg  

Ak sa vám vy­bra­ný ná­by­tok ne­pá­či, mô­že­te ho ľah­ko zme­niť za iný

Ide o bez­plat­nú ap­li­ká­ciu v slo­ven­či­ne a na jej pre­vádz­ku je pot­reb­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Na vy­zna­če­ných stra­nách v no­vom ka­ta­ló­gu IKEA sú pod­po­ro­va­né ku­sy ná­byt­ku ozna­če­né ma­lou znač­kou +. Tie sa po­mo­cou ka­me­ry na­čí­ta­jú do za­ria­de­nia a po­tom po­lo­ží­te na mies­to ur­če­nia za­tvo­re­ný ka­ta­lóg. Je­ho pred­ná stra­na to­tiž ob­sa­hu­je in­for­má­cie o ur­če­ní mies­ta. 

UmiestnenýNabytok.jpg  

Tak­to si umies­tni­te vy­bra­né kres­lo do zvo­le­né­ho pries­to­ru – orien­tač­ný bod bol vy­bra­ný umies­tne­ním ka­ta­ló­gu

Mo­bil­né za­ria­de­nie s ka­merou na­mie­ri­te na ka­ta­lóg. Tým vznik­ne na dis­ple­ji mo­bil­né­ho za­ria­de­nia pries­tor s umies­tne­ným ná­byt­kom, ten sa dá eš­te otá­čať ale­bo zmen­šo­vať/zväč­šo­vať. Ak nie ste s vý­sled­kom spo­koj­ní, mô­že­te si pria­mo v ap­li­ká­cii, ten­to­raz už bez na­čí­ta­va­nia z ka­ta­ló­gu, vy­be­rať z da­ta­bá­zy dos­tup­ných pro­duk­tov a pos­tup­ne ich na vy­bra­né mies­to umies­tňo­vať. 

OznacenéStrany.jpg  

Ap­li­ká­cia Ka­ta­lóg IKEA so sku­toč­ným pa­pie­ro­vým ka­ta­ló­gom

Ap­li­ká­cia s ozna­če­ním Ka­ta­lóg IKEA je jas­ným dô­ka­zom to­ho, kam sa mô­že dos­tať roz­ší­re­ná reali­ta. Oča­ká­va­me, že sa čos­ko­ro pre­po­jí aj so sys­té­mom elek­tro­nic­ké­ho na­ku­po­va­nia s do­dáv­kou pria­mo na mies­to ur­če­nia. Pod­ľa slov zá­stup­cov spo­loč­nos­ti IKEA na Slo­ven­sku sa bu­de da­ta­bá­za dos­tup­ných ku­sov ná­byt­ku roz­ši­ro­vať. V ap­li­ká­cii Ka­ta­lóg IKEA si mô­že­te lis­to­vať po­dob­ne ako v pa­pie­ro­vom ka­ta­ló­gu.

IkeaNoveTechnologie.jpg

Tu je stra­na s vy­bra­ný­mi pro­duk­tmi, na­lis­tuj­te si stra­nu 178

KatalogIKEA.jpg

Tak­to vy­ze­rá ka­ta­lóg, kto­rý už ob­sa­hu­je pod­kla­dy na roz­ší­re­nú reali­tuOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter