18 najmocnejších fotografií, ktoré boli kedy nafotené

Dob­rý fo­tog­raf mu­sí ve­dieť za­chy­tiť ten správ­ny mo­ment. To sa po­da­ri­lo auto­rom nas­le­du­jú­cich 18 fo­tog­ra­fií, zveč­ňu­jú­cich neo­pa­ko­va­teľ­né chví­le, kto­ré v ľu­ďoch vy­vo­lá­va­jú emó­cie a za­ne­cha­jú v nich hl­bo­ký do­jem.

1. Za­chrá­ne­ná


Fo­tog­ra­fia za­chy­tá­va 4-me­sač­né ja­pon­ské di­ev­čat­ko v ru­žo­vom med­ve­ďom ko­žuš­ku, kto­ré vo­jak vy­ná­ša zo su­tín. Bo­lo zá­zrač­ne za­chrá­ne­né 4 dni po ni­či­vom cu­na­mi v Ja­pon­sku.

Fo­to: Jo­miu­ri Šim­bun

2. Kaž­dý ži­vot sa po­čí­ta

koala.jpg

Ha­sič dá­va vo­du koa­le po­čas aus­trál­skej Čier­nej so­bo­ty, keď v ro­ku 2009 bo­li po­čas les­ných po­žia­rov vo Vic­to­rii vy­pá­le­né ob­rov­ské plo­chy.

Fo­to: Mark Par­dew

3. Úžas­né

earthrise.jpg

„Vý­chod Ze­me" - fo­tog­ra­fia zho­to­ve­ná as­tro­nau­tom Willia­mom An­der­som po­čas mi­sie Apollo 8 v ro­ku 1968.

Zdroj: apod.na­sa/gov

4. Lás­ka je več­ná

laska_vecna.jpg

Aus­trál­čan Scott Jo­nes boz­ká­va svo­ju ka­nad­skú pria­teľ­ku Alex Tho­ma­so­vú, kto­rú vo Van­cou­ve­ri zra­zil na zem po­li­cajt. Ka­na­ďa­nom sa vte­dy ne­pá­či­lo, že Van­cou­ver Ca­nucks preh­ra­li v Stan­ley­ho po­há­ri s Bos­ton Bruins.

Fo­to: Rich Lam

5. Ver­nosť

vernost.jpg

Pes me­nom Leao se­dí už dru­hý deň v ku­se pri hro­be svoj­ho pá­na, kto­rý pri­šiel o ži­vot pri ni­či­vých zo­su­voch pô­dy pri Riu de Ja­nei­ro 15. ja­nuá­ra 2011.

Fo­to: Van­derlei Al­mei­da

6. Smú­tok

smutok.jpg

Osem­roč­ný Chris­tian Gol­czyn­ski pri­jí­ma vlaj­ku po­čas pos­led­nej roz­lúč­ky so svo­jím ot­com - ná­mor­ným seržant­om Mar­com Gol­czyn­ským. Ten bol za­stre­le­ný na hliad­ke po­čas svo­jej dru­hej mi­sie v Ira­ku, kde bol ako dob­ro­voľ­ník, a to len pár týž­dňov pred tým, ako sa mal vrá­tiť do­mov.

Fo­to: Aaron Thom­pson, Dai­ly News

7. Po pr­výk­rát

po_prvykrat.jpg

Ha­rold Whit­tles po pr­výk­rát po­ču­je po tom, čo mu le­kár na­sa­dil do ľa­vé­ho ucha slú­chad­lo.

Fo­to: Jack Brad­ley

8. Stra­ta blíz­ke­ho člo­ve­ka bo­lí

helen_fisher.jpg

He­len Fis­her boz­ká­va poh­reb­ný voz ve­zú­ci te­lo jej dvad­sať­roč­né­ho brat­ran­ca, kto­ré­ho spo­lu s ďal­ší­mi šies­ti­mi pad­lý­mi vo­jak­mi pre­vá­ža­jú cez Woot­ton Bas­sett v An­glic­ku.

9. Ma­lé sa­lu­to­va­nie

kennedy.png

John F. Ken­ne­dy mlad­ší sa­lu­tu­je s čes­tnou strá­žou pri rak­ve svoj­ho ot­ca.

10. Dl­hý čas

dlhy_cas.jpg

No­vi­nár­ky Euna Lee a Laura Ling, kto­ré bo­li za­tknu­té v Se­ver­nej Kó­rei a od­sú­de­né na 12 ro­kov nú­te­ných prác, sa po di­plo­ma­tic­kom zá­sa­hu USA stre­tá­va­jú so svo­ji­mi ro­di­na­mi v Ka­li­for­nii.

Fo­to: Ro­byn Beck

11. Pos­led­ná mod­lit­ba

modlitba.jpg

Mních sa mod­lí za star­šie­ho mu­ža, kto­rý náh­le zom­rel po­čas ča­ka­nia na vlak v Shanxi Taiyuan v Čí­ne.

12. Ži­vot ide ďa­lej


    zivot_ide_dalej.jpg

Mat­ka ute­šu­je syna pri ich do­me kom­plet­ne zni­če­nom tor­ná­dom, kto­ré sa preh­na­lo mes­tom Con­cord v Ala­ba­me v ap­rí­li 2011.

Fo­to: Jeff Ro­berts

13. Veľ­ké emó­cie

emocie.jpg

Nie­ke­dy zlé ve­ci, napr. to, že prí­de­te o ru­ku, zná­ša­te sta­toč­nej­šie ako va­ši blíz­ki. Vo­jak Hous­ton Ja­mes z Dalla­su, kto­rý pre­žil útok na Pearl Har­bor.

14. Far­by sú len pre dre­sy

farby.jpg

Ak si ich vy­zle­čie­me, sme všet­ci ľu­dia. Pe­le a ka­pi­tán brit­skej rep­re­zen­tá­cie Bob­by Moo­re.

15. Spo­mien­ky

spomienky.jpg

Rus­ký ve­te­rán kľa­čí pred tan­kom, kto­rý pou­ží­val po­čas voj­ny, te­raz je z ne­ho pa­mät­ník.

16. Pod­po­ra

podpora.jpg

Päť­roč­ná Ta­nis­ha Ble­vin dr­ží za ru­ku sto­päť­roč­nú Ni­tu La­Gar­de, keď ich eva­kuu­jú zo zhro­maž­dis­ka v kon­gre­so­vom cen­tre v New Orleans pred hu­ri­ká­nom Kat­ri­na.

Fo­to: Eric Gay

17. Bez slov

bez_slov.jpg

Terri Gurro­la sa stre­tá­va so svo­jou dcé­rou po sied­mich me­sia­coch služ­by v Ira­ku.

18. Tan­ko­vý muž

tankman.jpg

Iko­nic­ká fo­tog­ra­fia „tan­ko­vé­ho mu­ža", nez­ná­me­ho re­be­la, kto­rý sa zo vzdo­ru pos­ta­vil pred ko­ló­nu čín­skych tan­kov po­čas pro­tes­tov na ná­mes­tí Tia­nan­men v ro­ku 1989.

Fo­to: Jeff Wide­ner


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter