Najnovšie slúchadlá 7.1 USB od Razeru

Ra­zer na veľtr­hu Ga­mes­Com pred­sta­vil svo­je naj­nov­šie her­né slú­chad­lá USB Ra­zer Kra­ken 7.1 Surround Sound.

Kraken7.1-with-Mic_w_500-vyrez.jpg

Her­né slú­chad­lá USB Ra­zer Kra­ken 7.1 sú pos­ta­ve­né na rov­na­kej plat­for­me ako ana­ló­go­vé slú­chad­lá Ra­zer Kra­ken Pro, kto­ré sú ozna­čo­va­né za naj­po­hodl­nej­ší head­set na sve­te. Po­nú­ka­jú pries­to­ro­vý zvuk 7.1, kto­ré­ho nas­ta­ve­nia mož­no up­ra­viť pod­ľa pot­re­by, a zlep­še­ný di­gi­tál­ny mik­ro­fón.

Sú­čas­ťou vý­ba­vy Ra­zer Kra­ken 7.1 je pok­ro­či­lý en­gi­ne na rep­ro­duk­ciu vir­tuál­ne­ho pries­to­ro­vé­ho zvu­ku s ultra­níz­kou la­ten­ciou spra­co­va­nia. Ten si­mu­lu­je pl­ne pries­to­ro­vé po­čú­va­nie v ok­ru­hu 360 stup­ňov, kto­ré mož­no za nor­mál­nych okol­nos­tí do­cie­liť iba umies­tne­ním väč­šie­ho poč­tu me­ni­čov do kaž­dé­ho náuš­ní­ka. Vďa­ka jed­not­né­mu kon­fi­gu­rač­né­mu sys­té­mu Ra­zer Syn­ap­se 2.0 po­nú­ka ten­to en­gi­ne mož­nosť roz­sia­hlych úp­rav nas­ta­ve­nia pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb. Hrá­či si te­da mô­žu pres­ne vy­la­diť po­zí­cie jed­not­li­vých pries­to­ro­vých ka­ná­lov, hĺbku ba­sov či do­kon­ca vy­vá­že­nie pri­chá­dza­jú­ce hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cie a do­cie­liť tak oh­ro­mu­jú­cu pres­nosť po­čú­va­nia.

Všes­me­ro­vý di­gi­tál­ny mik­ro­fón slú­chadiel Ra­zer Kra­ken 7.1 je vy­ba­ve­ný op­ti­ma­li­zo­va­ným al­go­rit­mom, kto­rý za­is­ťu­je čis­tú hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu s lep­ším frek­ven­čným roz­sa­hom, cit­li­vos­ťou a po­me­rom sig­ná­lu k šu­mu ako bež­ný ana­ló­go­vý mik­ro­fón. Má aj tla­čid­lo na vy­pnu­tie mik­ro­fó­nu a LED in­di­ká­tor na špič­ke, vďa­ka kto­ré­mu je jas­ne vi­di­teľ­né, či je mik­ro­fón ak­tív­ny.

Od­po­rú­ča­ná ce­na je 99,99 €.

Vlas­tnos­ti pro­duk­tu:

Slú­chad­lá

• Frek­venč­ný roz­sah: 20 - 20 000 Hz
• Im­pe­dan­cia: 32 Ω pri 1 kHz
• Cit­li­vosť (pri 1 kHz, 1 V / Pa): 112 dB
• Vý­stup­ný vý­kon: 30 mW
• Me­ni­če: 40 mm, s neo­dý­mo­vý­mi mag­net­mi
• Vnú­tor­ný prie­mer náuš­ní­kov: 50 mm
• Dĺžka káb­la: 2 m, tie­ne­ný ká­bel USB
• Orien­tač­ná hmot­nosť: 340 g
• Ko­nek­tor: poz­lá­te­ný USB

Mik­ro­fón

• Frek­venč­ný roz­sah: 100 - 12 000 Hz
• Po­mer sig­ná­lu k šu­mu: 63 dB
• Cit­li­vosť (pri 1 kHz, 1 V / Pa): -40 ± 4 dB
• Prí­jem: všes­me­ro­výOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter