Budúcnosťou mobilných zariadení sú prediktívne aplikácie. Máme sa tešiť alebo báť?

Pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie pa­tria do ob­las­ti, kto­ré sa ozna­ču­jú ná­lep­kou „next big thing". Pred pár rok­mi bo­li „next big thing" in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty, dnes sa naj­čas­tej­šie spo­mí­na­jú no­si­teľ­né za­ria­de­nia. Pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie však ce­lý eko­sys­tém uzat­vá­ra­jú.

Vy­uži­tie v praxi je veľ­mi jed­no­du­ché. Pred­stav­te si, že sa rá­no po­zrie­te na dis­plej te­le­fó­nu a ten vám ozná­mi, že by ste ma­li od­ísť na schôdz­ku skôr, na­koľ­ko je ces­tách dop­rav­ná zá­pcha. Vy ste však te­le­fó­nu ne­po­ve­da­li, že má­te mí­ting, ani kde je. Pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie už dnes exis­tu­jú v zá­klad­nej fun­kcio­na­li­te - spo­meň­me služ­bu Goog­le Now kto­rá bu­de in­teg­ro­va­ná aj do oku­lia­rov Goog­le Glass. Ak sa napr. bu­de­te po­náh­ľať na le­tis­ku, ap­li­ká­cia vás upo­zor­ní, že mô­že­te spo­ma­liť, le­bo váš let má meš­ka­nie. Ale­bo si ur­čí­te lo­ka­li­tu, kam ces­tu­je­te a Goog­le Now vás upo­zor­ní na pred­po­veď po­ča­sia. A nao­pak - po príl­ete vám ozná­mi, aké bu­de po­ča­sie v deň náv­ra­tu do­mov.

Všet­ky tie­to pre­dik­tív­ne fun­kcie sú v prin­cí­pe jed­no­du­ché - pou­ží­va­teľ za­dá in­for­má­cie a ap­li­ká­cia vy­uži­je kom­bi­ná­ciu zá­klad­né­ho al­go­rit­mu a push no­ti­fi­ká­cie v kon­krét­nom ča­se. Prí­pad­ne kom­bi­nu­je ďal­šie dá­ta, kto­ré zís­ka­va z his­tó­rie lo­ka­li­zač­ných dát ale­bo z Gmai­lu.

V bu­dúc­nos­ti by však Goog­le Now mal po­núk­nuť od­po­ve­de eš­te pred­tým, ako po­lo­ží­te otáz­ku. Pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie mô­žu byť do ur­či­tej mie­ry aj zne­po­ko­ji­vé - teo­re­tic­ky vám ap­li­ká­cia ozná­mi, aby ste si hľa­da­li prá­cu, pre­to­že sys­tém zis­til, že váš šéf za­čal vý­be­ro­vé ko­na­nie na va­šu po­zí­ciu. Ale­bo, že vás ap­li­ká­cia na­fil­mu­je, ako ste prek­ro­či­li po­vo­le­nú rých­losť a tie­to úda­je poš­le na po­lí­ciu. Tie­to prík­la­dy sú troš­ku pri­tiah­nu­té za uši, aj keď po­dob­né fun­kcie by ma­li pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie po­nú­kať - sa­moz­rej­me, s ur­či­tý­mi ob­me­dzenia­mi. Na dru­hej stra­ne, ak vás fu­tu­ris­tic­ký Goog­le Now upo­zor­ní v ob­cho­de, že by ste ma­li kú­piť ze­mia­ky, le­bo ste ich vče­ra do­jed­li a náj­de­te ich o dva re­gá­ly ved­ľa, ta­kú­to pre­dik­tív­nu fun­kciu by moh­lo oce­niť via­ce­ro pou­ží­va­te­ľov.

Zá­kla­dom pre­dik­tív­nych ap­li­ká­cií sú Big Da­ta a ana­lý­za veľ­ké­ho množ­stva dát, kto­ré pou­ží­va­te­lia ge­ne­ru­jú. Už dnes exis­tu­je cie­le­ná rek­la­ma, kto­rá vy­uží­va zís­ka­né dá­ta o pou­ží­va­te­ľo­vi. Ďal­ším kro­kom bu­de vy­uži­tie zís­ka­ných dát v pros­pech pou­ží­va­te­ľa a prá­ve nie­čo ta­ké­to by ma­li pre­dik­tív­ne ap­li­ká­cie po­núk­nuť. Na­koľ­ko nám na­ru­šia súk­ro­mie je dis­ku­ta­bil­né, čo si o tom mys­lí­te?

Zdroj: theat­lan­ticwire.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter