Samsung pracuje na 12-palcovom tablete

Sam­sung údaj­ne prip­ra­vu­je 12" tab­let, kto­rý by mo­hol byť ho­to­vý naj­skôr v ok­tób­ri. Je­ho ná­zov zrej­me ne­bu­de Ga­laxy Tab. Pod­ľa in­for­má­cií Ko­rea Eco­no­mic Dai­ly bu­de pr­vý 12" tab­let od Sam­sun­gu dis­po­no­vať HD dis­ple­jom, no zve­rej­ne­ná sprá­va neob­sa­hu­je ďal­šie pod­rob­nos­ti. Do­po­siaľ naj­väč­ší tab­let (kon­ver­ti­bil­ný no­te­book) tej­to znač­ky je s 11,6" dis­ple­jom Sam­sung ATIV Smart PC500 s Win­dows 8.

Samsung-12-inch-HD-tablet.png

Sprá­va nad­vä­zu­je na tú z mi­nu­lé­ho me­sia­ca, kto­rá naz­na­čo­va­la, že Sam­sung prip­ra­vu­je 12,2-pal­co­vý tab­let s rých­lym pro­ce­so­rom, HD dis­ple­jom a ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Ak sú unik­nu­té úda­je pres­né, mô­že mať tab­let roz­lí­še­nie 2560 × 1600 pixelov a pro­ce­sor Sam­sung Exynos Oc­ta 5. Tab­let by mal byť vy­ba­ve­ný aj prak­tic­kým S Pen, čo zna­me­ná, že bu­de­te môcť pí­sať ale­bo kres­liť na ob­ra­zov­ke po­mo­cou tla­ko­vo cit­li­vé­ho vstu­pu.

Prá­ve te­raz Sam­sung po­nú­ka ši­ro­kú šká­lu an­droi­do­vých tab­le­tov s uh­lo­prieč­ka­mi ob­ra­zo­viek v roz­me­dzí od 7 do 10 pal­cov. Blí­žia­ca sa no­vin­ka mô­že byť pr­vý 12" mo­del s An­droid OS, ale ne­bu­de to naj­väč­ší an­droi­do­vý tab­let, kto­rý bol vy­da­ný. Spo­loč­nosť Tos­hi­ba po­nú­ka mo­del Tos­hi­ba Exci­te 13 at330 s 13-pal­co­vým dis­ple­jom. App­le tiež zva­žu­je vý­ro­bu väč­ších tab­le­tov.

Zdroj: svet-it.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter