iPhone 5S, 5C – aké sú naše špekulácie, odhady a očakávania?

App­le 10. sep­tem­bra pred­sta­ví no­vý mo­del svoj­ho po­pu­lár­ne­ho te­le­fó­nu iP­ho­ne. Ofi­ciál­nych in­for­má­cií je mi­ni­mum. Čo oča­ká­va­me od no­vé­ho iP­ho­nu my?

Je zrej­mé, že App­le na kon­fe­ren­cii oh­lá­si ofi­ciál­ny dá­tum vy­da­nia no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 7, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v jú­ni. Po­dob­ne ako v prí­pa­de mi­nu­lých ro­kov, fi­nál­na ver­zia sa na tr­hu ob­ja­ví v naj­bliž­ších dňoch po kon­fe­ren­cii, spo­loč­ne s no­vý­mi iOS za­ria­de­nia­mi. Uve­de­nie no­vé­ho iP­ho­nu 5S je tak­mer sto­per­cen­tné, vý­raz­ne sa špe­ku­lu­je aj o lac­nej­šom mo­de­li 5C. Je mož­né, že App­le pred­sta­ví aj ďal­šiu ge­ne­rá­ciu tab­le­tov iPad a iPad mi­ni, ich uve­de­nie však od­ha­du­je­me na sa­mos­tat­nú tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu.

iP­ho­ne 5C

Ten­to te­le­fón spre­vá­dza veľ­ké množ­stvo špe­ku­lá­cií. Ho­ci Phil Schiller, vi­ce pre­zi­dent mar­ke­tin­gu App­le, de­men­to­val, že by spo­loč­nosť uvied­la na trh via­ce­ro te­le­fó­nov roč­ne, my­šlien­ka ce­no­vo dos­tup­né­ho iP­ho­nu 5C je reál­na. Za­ria­de­nie by ma­lo vy­uží­vať star­ší har­dvér (av­šak cca na úrov­ni rok sta­ré­ho iP­ho­nu 5) a plas­to­vé ša­si - po­dob­ne ako tab­let iPad mi­ni. Hlav­ným lá­kad­lom bu­de ce­na, kto­rá by ma­la byť v po­rov­na­ní s kla­sic­kým iP­ho­nom po­lo­vič­ná.

5c.jpg

iP­ho­ne 5S

Dá­tum vy­da­nia - Ak by sme sa spo­lie­ha­li na špe­ku­lá­cie, no­vý iP­ho­ne 5S by bol na tr­hu už 2 me­sia­ce. Reál­ne uve­de­nie na trh však od­ha­du­je­me na pre­lom sep­tem­bra a ok­tób­ra. Oča­ká­va­me, že v da­nom ob­do­bí sa dos­ta­ne do pre­da­ja aj lac­nej­ší mo­del iP­ho­ne 5C.

Dis­plej - Špe­ku­lu­je sa, že iP­ho­ne 5S po­núk­ne dis­plej s vy­šším roz­lí­še­ním, ako má Re­ti­na dis­plej v prí­pa­de iP­ho­nu 5. Z náš­ho poh­ľa­du by však iš­lo o zby­toč­nosť, kto­rá ne­má pre pou­ží­va­te­ľa vý­raz­nej­ší prí­nos. V prí­pa­de no­vé­ho mo­de­lu oča­ká­va­me 4-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1136 × 640. No­vý iP­ho­ne však mož­no vy­uži­je inú tech­no­ló­giu - po­čas vý­sta­vy CES 2013 bol pred­sta­ve­ný IG­ZO dis­plej a prá­ve ten by sa mo­hol ob­ja­viť v te­le­fó­ne od App­lu. IG­ZO po­núk­ne jas­nej­ší ob­raz a o nie­čo ten­ší dis­plej v po­rov­na­ní s iP­ho­nom 5. V sú­vis­los­ti s no­vým mo­de­lom sa spo­mí­na­jú aj rôz­ne veľ­kos­ti ob­ra­zov­ky. Ta­kú­to zme­nu však oča­ká­va­me až v prí­pa­de iP­ho­nu 6.

Di­zajn - V tom­to sme­re ne­ča­kaj­te väč­šie zme­ny. iP­ho­ne 5S bu­de mať to­tož­ný, resp. veľ­mi po­dob­ný di­zajn ako pred­chod­ca. Je však mož­né, že no­vý mo­del bu­de dos­tup­ný vo via­ce­rých fa­reb­ných kom­bi­ná­ciách.

Pro­ce­sor - iP­ho­ne 5S bu­de vy­uží­vať no­vý App­le A7 pro­ce­sor. Pres­nej­šie špe­ci­fi­ká­cie nie sú zná­me - je te­da otáz­ne, či pôj­de opäť o dvoj­jad­ro­vý ale­bo už o štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor. Na roz­diel od An­droi­du však iOS do­ká­že pl­no­hod­not­ne fun­go­vať aj s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom.

procesor.jpg

Fo­toa­pa­rát - Pos­led­né mo­de­ly iP­ho­nu pat­ri­li me­dzi naj­lep­šie fo­to-te­le­fó­ny. Kon­ku­ren­cia však v pos­led­ných me­sia­coch nes­pa­la, prá­ve nao­pak - HTC One, So­ny Xpe­ria Z a No­kia Lu­mia 920 ma­jú vy­ni­ka­jú­ce di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty. Vy­lep­še­nie fo­toa­pa­rá­tu je te­da lo­gic­ké a oča­ká­va­né. iP­ho­ne 5S po­nú­ka 12MP sen­zor prav­de­po­dob­ne aj dvo­ji­tý LED blesk.

128 GB - Na tr­hu sa na­chá­dza iPad štvr­tej ge­ne­rá­cie s inter­ným úlo­žis­kom o veľ­kos­ti 128 GB. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že 128 GB ver­ziu dos­ta­ne aj no­vý iP­ho­ne 5S.

NFC - App­le v prí­pa­de iP­ho­nu 5 tech­no­ló­giu NFC od­ig­no­ro­val. Na­mies­to nej za­bu­do­val do ope­rač­né­ho sys­té­mu ap­li­ká­ciu Pas­sbook, kto­rá však vý­raz­nej­šie vy­uži­tie za­tiaľ ne­naš­la. V prí­pa­de mo­de­lu 5S by sme sa pod­po­ry tech­no­ló­gie NFC už doč­kať moh­li. Do­kon­ca sa spo­mí­na aj sen­zor od­tlač­kov pr­stov, kto­rý by mal slú­žiť na auten­ti­fi­ká­ciu pla­tieb cez NFC.

Ce­na - Tá bu­de rov­na­ká ako v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov. Na Slo­ven­sku sa bu­de iP­ho­ne 5S s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou po­hy­bo­vať od 680 EUR vy­ššie.

Zdroj: expertre­views.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter