Ako na to prakticky

Ako na to: Vytvorte si elektronickú knihu s Calibre pre Windows, OS X a Linux

Strana 2/2

Príp­ra­va kni­hy

To naj­hlav­nej­šie je dos­tať kni­hu do po­do­by, v kto­rej bu­de ľah­ko či­ta­teľ­ná pre da­né za­ria­de­nie ale­bo špe­cia­li­zo­va­nú čí­tač­ku vo for­me sof­tvé­ro­vej ap­li­ká­cie. Tla­čid­lo Kon­ver­to­vať kni­hy zob­ra­zí sprie­vod­cu pro­ce­som. Tu má­te mož­nosť up­ra­viť me­tain­for­má­cie o kni­he aj ďal­šie pa­ra­met­re. Naj­prv mu­sí­te zvo­liť vý­stup­ný for­mát. Od­po­rú­ča­me EPUB, kto­rý má veľ­mi dob­rú pod­po­ru zo stra­ny vý­rob­cov mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Vý­ber vý­stup­né­ho for­má­tu je v pra­vom roz­ba­ľo­va­com zoz­na­me ho­re. V čas­ti Vzhľad ur­ču­je­te vzor pís­ma a riad­ko­va­nie. Net­re­ba ur­čo­vať štan­dar­dnú hod­no­tu, ap­li­ká­cie pre­be­ra­jú ten­to pa­ra­me­ter a nas­ta­vu­jú ho auto­ma­tic­ky. Vždy je tu mož­nosť me­niť veľ­kosť pís­ma. Od­po­rú­ča­me ta­kis­to vy­brať kó­do­va­nie za­škr­tnu­tím voľ­by Kó­do­va­nie zna­kov vstu­pu. UTF8 je ideál­ne kó­do­va­nie na za­bez­pe­če­nie maximál­nej kom­pa­ti­bi­li­ty zob­ra­ze­nia. Prav­de­po­dob­ne bu­de­te mať do­ku­ment so za­rov­na­ním textu vľa­vo, pre­to ho od­po­rú­ča­me za­rov­nať do blo­ku, tak ako ho ma­jú za­rov­na­ný všet­ky kni­hy, no­vi­ny aj ča­so­pi­sy. Voľ­ba Za­rov­na­nie textu - Za­rov­nať do blo­ku up­ra­ví zob­ra­ze­nie vý­sled­né­ho for­má­tu. Na­še skú­se­nos­ti z čí­ta­nia kníh pou­ka­zu­jú na fakt, že naj­lep­šie sa čí­ta bež­ný text, te­da nap­rík­lad aj bez fa­reb­né­ho od­li­šo­va­nia. Ak nie je vy­slo­ve­ne ne­vyh­nut­né roz­li­šo­vať slo­vá fa­reb­ne, v čas­ti Fil­ter Sty­le In­for­ma­tion za­škr­tni­te voľ­bu Far­by.

Me­dzi fi­nál­ne voľ­by, na kto­ré si tre­ba dať po­zor, pat­rí mož­nosť Ne­roz­de­ľo­vať na za­lo­me­niach strán v čas­ti Vý­stup EPUB. Ak má­te to­tiž do­ku­ment, v kto­rom sú znač­ky na za­lo­me­nie strán, vo vý­sled­nom for­má­te bu­dú ta­kis­to za­lo­me­né. Pri pres­trán­ko­va­ní zme­nou pís­ma to ne­bu­de vy­ze­rať dob­re a v za­ria­de­ní bu­de­te mať mno­ho práz­dne­ho mies­ta. Na­mies­to po­hodl­né­ho čí­ta­nia sa bu­de mu­sieť pou­ží­va­teľ stá­le po­sú­vať na no­vú stra­nu. Po tých­to nas­ta­ve­niach sta­čí potvr­diť zme­ny tla­čid­lom OK a kon­ver­zia sa okam­ži­te za­čne. V pra­vom pa­ne­li sa zob­ra­zí mod­rým ná­pi­som ďal­ší dos­tup­ný for­mát va­šej kni­hy. Mô­že­te ho sko­pí­ro­vať do za­ria­de­nia ale­bo ot­vo­riť pria­mo v ap­li­ká­cii Ca­lib­re.

Konverzia.png

Kon­ver­zia kni­hy a úp­ra­va vzhľa­du pís­ma vo fi­nál­nom for­má­te

Ap­li­ká­cie pre An­droid

Ako čí­tač­ka kníh sa dá veľ­mi dob­re pou­žiť aj smar­tfón. Pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí s rôz­ny­mi typ­mi te­le­fó­nov sú pod­stat­né dva pa­ra­met­re: veľ­kosť dis­ple­ja a hrúb­ka te­le­fó­nu. Ak má­te dl­hý a úz­ky mo­del, ho­dí sa aj na čí­ta­nie kníh. V ob­cho­de Goog­le Play sú vý­bor­né ap­li­ká­cie na čí­ta­nie kníh. Nap­rík­lad Al­di­ko Book Rea­der pod­po­ru­je for­má­ty EPUB, PDF a aj ochra­nu Ado­be DRM. Pria­mo z prog­ra­mu sa da­jú sťa­ho­vať kni­hy z ve­rej­ných kniž­níc, po­čí­taj­te však s ab­so­lút­nou pre­va­hou an­glič­ti­ny. Bez prob­lé­mov však mô­že­te do te­le­fó­nu sko­pí­ro­vať aj čes­ké ale­bo slo­ven­ské kni­hy a ot­vo­riť ich cez Al­di­ko. Čí­tač­ka auto­ma­tic­ky po­núk­ne ot­vo­re­nie kniž­ných for­má­tov cez svo­je roz­hra­nie. Ďal­šia ap­li­ká­cia je eBook Rea­der, kto­rá je na­po­je­ná na server www.ebooks.com. Pri­dá­vať mô­že­te aj vlas­tné kni­hy a v tom­to prí­pa­de je špe­cia­li­tou tzv. noč­ný re­žim s pris­pô­so­be­ním ja­su dis­ple­ja a far­by po­za­dia. Za po­zor­nosť sto­jí aj čí­tač­ka Ko­bo, kto­rá má za­se prep­ra­co­va­né fun­kcie na do­da­toč­nú prá­cu s textom. Pa­sá­že mô­že­te vy­be­rať a ko­pí­ro­vať, ro­biť si poz­nám­ky a zvý­raz­ňo­vať rôz­ny­mi far­ba­mi čas­ti textu.

Ak mo­bil­ný te­le­fón pod­po­ru­je for­mát PDF, otáz­kou je, pre­čo vlas­tne prip­ra­vo­vať špe­ciál­ny for­mát elek­tro­nic­kej kni­hy. Na­vy­še ak zoh­ľad­ní­me aj to, že kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty ta­kis­to bež­ne ot­vo­rí­te ap­li­ká­ciou za­dar­mo ale­bo pre­din­šta­lo­va­nou ver­ziou ne­ja­ké­ho ba­lí­ka. Kni­ha sa lep­šie čí­ta, má mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pria­mo ap­li­ká­ciou. Vo väč­ši­ne z nich sa dá me­niť po­za­die, pod­po­ru­jú zme­nu veľ­kos­ti fon­tu a vy­tvá­ra­jú auto­ma­tic­ké pres­trán­ko­va­nie kni­hy. Ďal­šia vlas­tnosť je za­pa­mä­ta­nie, na kto­rej stra­ne ste skon­či­li, a to pre kaž­dú roz­čí­ta­nú kni­hu sa­mos­tat­ne. Pod­ľa ap­li­ká­cie ju mô­že­te mať ulo­že­nú pria­mo v pa­mä­ti te­le­fó­nu ale­bo na on-li­ne úč­te. Lep­šie sa pra­cu­je s textom, v mno­hých mô­že­te zvý­raz­ňo­vať ce­lé ve­ty ale­bo ich ko­pí­ro­vať a pod­stat­né je prá­ve auto­ma­tic­ké pre­for­má­to­va­nie do­ku­men­tu na čo naj­lep­šiu či­ta­teľ­nosť textu.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ca­lib­re je prep­ra­co­va­ný nás­troj a ho­ci po­nú­ka roz­siah­le mož­nos­ti pri tvor­be kni­hy, za­cho­vá­va si roz­hra­nie prís­tup­né aj pre za­čia­toč­ní­kov. Vy­uži­jú ho pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú pár klik­nu­tia­mi pre­viesť svo­ju kni­hu do veľ­ké­ho poč­tu za­ria­de­ní a zá­ro­veň spra­vo­vať svo­ju kniž­ni­cu z jed­né­ho mies­ta. Ne­chý­ba ani na­po­je­nie na iTu­nes.

Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter