Problém s kopírkami Xeroxu je väčší, ako sa spočiatku zdalo

O prob­lé­me niek­to­rých za­ria­de­ní Xeroxu so zá­me­nou zna­kov pri ko­pí­ro­va­ní sme vás in­for­mo­va­li už mi­nu­lý týž­deň. Pri­po­mí­na­me, že na ňu upo­zor­nil ne­mec­ký vý­skum­ník Da­vid Krie­sel a prob­lém sa pre­ja­vo­val pri nas­ta­ve­ní niž­šej kva­li­ty ske­no­va­nia, a to pri roz­lí­še­ní 200 dpi v kom­bi­ná­cii so 7 a 8-bo­do­vým fon­tom Arial.

Vo vy­hlá­se­ní spo­loč­nos­ti sa pí­sa­lo, že prob­lém by mal zmiz­núť po nas­ta­ve­ní vy­ššej kva­li­ty ske­no­va­nia. Uká­za­lo sa však, že to nie je cel­kom tak. Pri nás­led­ných po­ku­soch s nas­ta­ve­ním vy­ššej kva­li­ty a roz­lí­še­nia 300 dpi sa Krie­sel stre­tol s rov­na­kým prob­lé­mom.

Spo­loč­nosť Xerox vy­da­la k ve­ci ďal­šie tla­čo­vé vy­hlá­se­nie, v kto­rom ďa­ku­je Krie­se­lo­vi za upo­zor­ne­nie. Pri­púš­ťa, že ani pred­vo­le­ný či naj­vyš­ší re­žim úpl­ne neodstrá­nia za­mie­ňa­nie zna­kov, iba vý­raz­ne zni­žu­jú prav­de­po­dob­nosť je­ho vý­sky­tu, „ale v dôs­led­ku sof­tvé­ro­vej chy­by sub­sti­tú­cia zna­kov nie je úpl­ne vy­lú­če­ná".

Xerox in­ten­zív­ne pra­cu­je na op­ra­ve, ale pri ske­no­va­ní men­ších zna­kov sa od­po­rú­ča rad­šej skon­tro­lo­vať ich správ­nosť, a to nie­len pri za­ria­de­niach znač­ky Xerox. Is­tý či­ta­teľ Krie­se­lov­ho blo­gu to­tiž za­slal sú­bor uka­zu­jú­ci po­dob­né zá­me­ny (ho­ci v men­šom roz­sa­hu) na mul­ti­fun­kcii Brot­her. Tá­to in­for­má­cia však ne­bo­la ove­re­ná.

Zdroj: dkrie­sel.com
real­bu­si­nes­satxerox.blogs.xerox.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter