Severná Kórea vyrába vlastné vysokokvalitné tablety a smartfóny

Se­ver­ná Kó­rea je zná­ma tým, že jej ob­ča­nia ne­ma­jú prís­tup k inter­ne­tu, za­to je pre nich dos­tup­ný ce­loš­tát­ny intra­net. A pod­ľa všet­ké­ho naj­nov­šie ma­jú k dis­po­zí­cii aj smar­tfón a tab­let do­má­ce­ho pô­vo­du.

Tab­let Sam­jiyon údaj­ne kú­pil tur­ista v ob­cho­de so su­ve­nír­mi za 200 do­lá­rov a s je­ho vý­vo­zom vraj ne­mal ni­ja­ké prob­lé­my. Re­cen­ziu tab­le­tu uve­rej­nil ma­ga­zín North Ko­rea Tech, kto­rý sa skon­tak­to­val s tu­ris­tom. Tab­let sa vy­rá­ba v Se­ver­nej Kó­rei, beží na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.0.4 Ice Cream Sandwich a údaj­ne sa vy­rov­ná naj­lep­ším pro­duk­tom sve­to­vých vý­rob­cov.

Pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií na ška­tu­li má 1,2 GHz pro­ce­sor, 1 GB DDR3 RAM, 7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1024 × 768 pixelov a 8 ale­bo 16 GB inter­nej pa­mä­te, ale aj slot na kar­tu SD, fo­toa­pa­rát je 2-me­ga­pixelo­vý. Vo vý­ba­ve je ko­nek­tor na slú­chad­lá a rep­ro­duk­tor, ako aj ana­ló­go­vý TV tu­ner s an­té­nou, ale dos­tup­ných je len 5 se­ve­ro­kó­rej­ských ka­ná­lov. Hmot­nosť tab­le­tu je 250 gra­mov.

Video:


Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va tab­le­tu Sam­jiyon po­zos­tá­va z an­droi­do­vých ap­li­ká­cií v kó­rej­skej ja­zy­ko­vej ver­zii, ako je nap­rík­lad An­gry Birds Rio, ale ne­má ni­ja­ké ap­li­ká­cie od Goog­lu. Tie by bo­li pou­ží­va­te­ľo­vi aj tak na nič, keď­že tam nie je prís­tup na inter­net. Tab­let má sí­ce webo­vý pre­hlia­dač, ale ne­má Wi-Fi, tak­že pre­hlia­dač sa pri­po­jí len k ce­loš­tát­ne­mu intra­ne­tu. Vo vý­ba­ve sú aj vzde­lá­va­cie ap­li­ká­cie, za­me­ra­né pre­važ­ne na vý­uč­bu ja­zy­kov.

Na dru­hej stra­ne o an­droi­do­vom smar­tfó­ne Ari­rang nie je k dis­po­zí­cii ve­ľa in­for­má­cií - ne­za­kú­pil si no ni­ja­ký tur­ista chti­vý mo­der­nej tech­ni­ky a ne­pus­til do sve­ta vi­deo s je­ho ana­lý­zou. Úda­je o ňom po­chá­dza­jú z kó­rej­skej ús­tred­nej tla­čo­vej agen­tú­ry a via­žu sa k náv­šte­ve Kim Čong-una v to­vár­ni, kde sa vy­rá­ba. Na fo­tog­ra­fiách však ne­vid­no ni­ja­ké vý­rob­né lin­ky, iba za­mes­tnan­cov, kto­rí kon­tro­lu­jú ho­to­vé vý­rob­ky.

Je te­da prav­de­po­dob­né, že Ari­rang sa vy­rá­ba in­de a do tej­to to­vár­ne ho pri­vá­ža­jú iba na kon­tro­lu a úp­ra­vy pred vy­da­ním. Dos­tup­ný je len ob­rá­zok zná­zor­ňu­jú­ci te­le­fón z pred­nej a za­dnej stra­ny a pár zá­be­rov Kim Čong-una, kto­rý si ho so zá­uj­mom pre­ze­rá. Ak je tab­let nao­zaj ta­ký kva­lit­ný, ako ho opi­su­je tur­ista, zrej­me aj smar­tfón sa te­ší rov­na­kej kva­li­te (naj­mä ak ho vy­rá­ba skú­se­ný vý­rob­ca v Čí­ne či na Taiwane).

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter