10 najčastejšie používaných aplikácií pre smartfóny

Server Glo­bal­Ne­tIn­dex us­ku­toč­nil pries­kum na zis­te­nie, kto­ré ap­li­ká­cie sa v mi­nu­lom me­sia­ci naj­čas­tej­šie vy­uží­va­li v smar­tfó­noch. Za­po­ji­lo sa doň ce­los­ve­to­vo 969 490 pou­ží­va­te­ľov. Nie je veľ­mi prek­va­pu­jú­ce, že naj­pou­ží­va­nej­šia ap­li­ká­cia je Goog­le Maps, kto­rú vy­uží­va 54 % ma­ji­te­ľov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Ma­py App­lu sa do reb­ríč­ka ne­dos­ta­li, No­kia Ovi Maps ma­li 9-per­cen­tnú pou­ží­va­nosť, čo ich za­ra­di­lo na 11. mies­to.

Tre­tia a štvr­tá prieč­ka opäť pat­rí Goog­lu - je­ho YouTu­be má pou­ží­va­nosť 35 % a G+ Mo­bi­le App s 30 % skon­čil na štvr­tom mies­te.

Pia­te mies­to ob­sa­di­la čín­ska služ­ba Weixin / WeChat s 27-per­cen­tnou pou­ží­va­nos­ťou, čo je pre ňu vcel­ku pô­so­bi­vé umies­tne­nie, keď­že sa vy­uží­va len v Čí­ne, Hon­gkon­gu a Ma­laj­zii.

Šies­ta v po­ra­dí je mo­bil­ná ap­li­ká­cia Twit­te­ru, tes­ne nas­le­do­va­ná služ­ba­mi Sky­pe a Fa­ce­book Mes­sen­ger - tie­to tri ap­li­ká­cie vy­uží­va zhod­ne 22 % pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov.

On-li­ne čet What­sApp pos­lú­žil za pos­led­ný me­siac 17 per­cen­tám sve­to­vej po­pu­lá­cie ma­ji­te­ľov smar­tfó­nov, čo ho ra­dí na de­via­te mies­to v reb­ríč­ku.

A Fa­ce­book má v reb­ríč­ku top 10 eš­te jed­no za­stú­pe­nie - je­ho služ­bu In­stag­ram za pos­led­ný me­siac ak­tív­ne pou­ží­va­lo 11 % sve­to­vej on-li­ne po­pu­lá­cie, ale zvý­še­nie cien v 1. štvrťro­ku toh­to ro­ka spô­so­bi­lo stag­ná­ciu poč­tu pou­ží­va­te­ľov tej­to služ­by.

top10_apps.jpg

Vo vý­sled­koch pries­ku­mu sa ob­ja­vi­lo až 16 ap­li­ká­cií, po­ra­die na ďal­ších mies­tach si mô­že­te po­zrieť na ob­ráz­ku.

the_app_world.png

Zdroj: glo­balwebin­dex.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter