Google testuje Android 5.0 Key Lime Pie

Len ne­dáv­no Goog­le vy­pus­til naj­nov­šiu ak­tua­li­zá­ciu svoj­ho OS An­droid 4.3 a už tu má­me in­for­má­cie o pre­bie­ha­jú­com tes­te naj­nov­šej ver­zie OS An­droid 5.0 s ozna­če­ním Key Li­me Pie. Do­po­siaľ sa na ve­rej­nosť ne­dos­ta­li žiad­ne dô­ka­zy o je­ho exis­ten­cii, a tak naj­nov­ší únik in­for­má­cií as­poň naz­na­ču­je exis­ten­ciu tej­to ver­zie An­droi­du.

Ho­ci ten­to sys­tém eš­te nik fy­zic­ky ne­vi­del, na za­ria­de­niach Nexus bo­lo iden­ti­fi­ko­va­né ozna­če­nie zos­ta­vy KR­S36B ako ver­zia An­droi­du Key Li­me Pie. Kaž­dý ná­zov zos­ta­vy sys­té­mu An­droid sa za­čí­nal za­čia­toč­ným pís­me­nom slov­né­ho náz­vu ver­zie. To zna­me­ná, že ak sa ná­zov zos­ta­vy za­čí­nal pís­me­nom G, iš­lo o Gin­gerbread, ak pís­me­nom I, bol to Ice Cream Sandwich, ak sa tam na­chá­dza­lo pís­me­no J, bol to Jel­ly Bean.

Či­že pís­me­no K, kto­ré sa pou­ží­va na od­lí­še­nie tes­to­va­nej zos­ta­vy An­droi­du, by ma­lo zna­čiť Key Li­me Pie.

Pr­vé za­ria­de­nie, kto­ré by ma­lo prísť na trh s tou­to ver­ziou sys­té­mu, je Nexus 5. Doč­ká­me sa na je­seň no­vej ver­zie OS od Goog­lu spo­lu s pred­sta­ve­ním no­vé­ho Nexusu 5?

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter