Dáta uložené v cloude možno zálohovať v inom cloude

Na­su­mi a Bac­ku­pi­fy pred­sta­vu­jú no­vé po­nu­ky zá­lo­ho­va­cích slu­žieb. Fir­my spo­lie­ha­jú­ce sa na clou­do­vé služ­by tak zís­ka­jú no­vé mož­nos­ti, ako svo­je dá­ta zá­lo­ho­vať na via­ce­rých clou­doch.

Spo­loč­nosť Na­su­mi v uto­rok pred­sta­vi­la no­vú al­ter­na­tí­vu zr­kad­le­nia cloud-to-cloud, vďa­ka kto­rej bu­dú mať zá­kaz­ní­ci väč­šiu is­to­tu, že sa k svo­jim dá­tam dos­ta­nú aj v prí­pa­de vý­pad­ku pri­már­ne­ho clou­du. V rov­na­ký deň priš­la s ozná­me­ním no­vých mož­nos­tí zá­loh aj spo­loč­nosť Bac­ku­pi­fy. Na­su­mi aj Bac­ku­pi­fy pos­ky­tu­jú zá­lo­ho­va­cie služ­by, kto­ré fun­gu­jú na väč­ších clou­do­vých služ­bách, nap­rík­lad na Ama­zon S3.

Pod­ľa ana­ly­ti­ka Mar­ka Pe­ter­sa z En­terpri­se Stra­te­gy Group sa chce väč­ši­na spo­loč­nos­tí pou­ží­va­jú­cich clou­do­vé služ­by ako svo­je úlo­žis­ko vy­hnúť na­ku­po­va­niu a pre­vádz­ko­va­niu vlas­tných za­ria­de­ní.

„Clou­do­vé úlo­žis­ká sa uká­za­li ako cel­kom spo­ľah­li­vé. Pou­ží­va­nie jed­nej clou­do­vej služ­by na zá­lo­ho­va­nie dru­hej by ma­lo byť sku­toč­nou zá­ru­kou," mys­lí si Pe­ters. „To, že by spa­dol Ama­zon aj Goog­le v rov­na­ký deň a bez mož­nos­ti s vý­pad­kom nie­čo uro­biť, je lo­gic­ky tak­mer nep­red­sta­vi­teľ­né," do­dal.

Služ­ba Cloud Mirro­ring, kto­rú pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Na­su­mi, umož­ní pou­ží­va­te­ľom S3 zá­lo­ho­vať dá­ta na Win­dows Azu­re a nao­pak. No­vá fun­kcia má zá­kaz­ní­kom za­ru­čo­vať, že sa k svo­jim dá­tam dos­ta­nú bez oh­ľa­du na to, čo sa sta­ne s ich pri­már­nym úlo­žis­kom.
Spo­loč­nosť Na­su­mi vý­pa­dok služ­by za­tiaľ nik­dy ne­za­ži­la, ale Cloud Mirro­ring zá­kaz­ní­kom pos­kyt­ne ďal­ší stu­peň uis­te­nia o tom, že sú ich dá­ta v úpl­nom bez­pe­čí. Ce­ny, za kto­ré bu­de Na­su­mi služ­bu pos­ky­to­vať, za­tiaľ nie sú zná­me.

Zá­kaz­ní­ci Bac­ku­pi­fy mô­žu svo­je dá­ta zá­lo­ho­vať na Rac­kspa­ce Cloud Fi­les a Goog­le Cloud Sto­ra­ge. Ďal­šie mož­nos­ti bu­dú dos­tup­né nes­kôr. S ras­tom Bac­ku­pi­fy za­ča­la spo­loč­nosť na­chá­dzať zá­kaz­ní­kov, kto­rí už ma­jú svo­je vlas­tné úč­ty na clou­do­vých úlo­žis­kách, po­ve­dal Rob May, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti.

U ta­kých zá­kaz­ní­kov bu­de Bac­ku­pi­fy pou­ží­vať služ­bu Ama­zon S3 na spra­co­va­nie dát, ale dá­ta poš­le na cloud pod­ľa voľ­by zá­kaz­ní­ka. Ce­na za zá­lo­hu dát v Bac­ku­pi­fy je 3 do­lá­re na me­siac za jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si zvo­lia svo­je vlas­tné úlo­žis­ko, za­pla­tia o 50 až 60 per­cent me­nej, po­ve­dal May.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter