Apple neschválil riskantnú hru s mobilom, na Google Play ju však nájdete

Ra­di po­kú­ša­te osud? Ale­bo sa vám už spro­ti­vil sta­rý smar­tfón a chys­tá­te sa kú­piť no­vý? V tom prí­pa­de mô­že­te vy­skú­šať hru Send Me to Hea­ven (Poš­li ma do ne­ba), kto­rá vy­uží­va ak­ce­le­ro­me­ter váš­ho te­le­fó­nu. Pod­sta­tou hry je sú­ťaž o to, kto vy­ho­dí svoj smar­tfón do vzdu­chu naj­vyš­šie.

Hra no­vým spô­so­bom spá­ja vir­tuál­nu reali­tu so sku­toč­nos­ťou. Ap­li­ká­cia ohod­no­tí bod­mi vý­šku, do kto­rej sa smar­tfón dos­tal. Vý­sle­dok váš­ho úsi­lia sa po­tom za­hr­nie do her­né­ho reb­ríč­ka, prav­da, iba za pred­pok­la­du, že po spia­toč­nej ces­te ne­mu­sí­te svoj te­le­fón zbie­rať po kús­koch, čo je pri tej­to zá­bav­ke dosť prav­de­po­dob­né. Hrá­či sú­ťa­žia, kto zís­ka naj­vyš­šie skó­re, te­da kto vy­ho­dí svoj te­le­fón naj­vyš­šie.

Hra sa však App­lu vô­bec ne­pá­či­la, a tak ju na iTu­nes neh­ľa­daj­te. Jabĺčko­vá fir­ma pod­ľa svoj­ho vy­jad­re­nia nech­ce pod­po­ro­vať „sprá­va­nie, kto­ré by moh­lo viesť k poš­ko­de­niu pou­ží­va­te­ľov­ho za­ria­de­nia".

No ak vás omr­zel váš an­droi­do­vý te­le­fón, ap­li­ká­ciu si mô­že­te za­dar­mo stiah­nuť na Goog­le Play.

Ak vás za­ují­ma, ako hra fun­gu­je, poz­ri­te si trailer.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter