IKEA aktualizuje mobilnú aplikáciu, zobrazí virtuálny nábytok priamo vo vašej domácnosti

Fun­kcia vy­ža­du­je tla­če­nú ver­ziu ka­ta­ló­gu IKEA pre rok 2014. Pou­ži­tie aug­men­to­va­nej reali­ty je rých­le a jed­no­du­ché.

Vy­uži­tie mo­bil­ných ap­li­ká­cií ako po­mô­cok pri na­ku­po­va­ní je čo­raz rôz­no­ro­dej­šie. Po­mo­cou ap­li­ká­cie si mô­že­te vy­tvo­riť 3D mo­del va­šej hla­vy a vy­skú­šať si rôz­ne oku­lia­re. Naj­nov­šie si cez tab­let ale­bo te­le­fón umies­tni­te vo va­šej do­mác­nos­ti aj vir­tuál­ny ná­by­tok.

Umož­ňu­je to no­vá fun­kcia v rám­ci ofi­ciál­nej ap­li­ká­cie spo­loč­nos­ti IKEA. Aug­men­to­va­ná reali­ta je no­vin­ka, kto­rú IKEA prip­ra­vi­la pre svo­jich zá­kaz­ní­kov v sú­vis­los­ti s uve­de­ním ka­ta­ló­gu pro­duk­tov pre rok 2014. Prá­ve ten­to ka­ta­lóg je pod­stat­nou sú­čas­ťou no­vej fun­kcie - bez ne­ho si vir­tuál­ny ná­by­tok v obý­vač­ke ne­vyt­vo­rí­te.

Ako je zob­ra­ze­né v pril­ože­nom vi­deu, pou­ží­va­nie aug­men­to­va­nej reali­ty je v prin­cí­pe veľ­mi jed­no­du­ché. Pri vy­bra­ných pro­duk­toch sa v ka­ta­ló­gu na­chá­dza zna­mien­ko plus. Po je­ho nas­ke­no­va­ní a umies­te­ní ka­ta­ló­gu v iz­be sa na da­nom mies­te vy­tvo­rí vir­tuál­ny ná­by­tok. Expe­ri­men­to­va­nie s ap­li­ká­ciou je te­da jed­no­du­ché, po­hodl­né a zá­bav­né.

Fun­kcia vir­tuál­ne­ho ná­byt­ku bu­de dos­tup­ná aj pre náš re­gión. Ka­ta­lóg pre rok 2014 sa na Slo­ven­sku ob­ja­ví 22. 8. 2013, nás­led­ne bu­de mož­né vy­užiť no­vú fun­kcio­na­li­tu ap­li­ká­cie.

Video:


Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter