Microsoft zlacnil tablet Surface Pro, pripravuje novú verziu s procesorom Haswell

Mic­ro­soft ne­dáv­no vý­raz­ne zní­žil ce­ny 32 GB aj 64 GB ver­zie svo­jich tab­le­tov Sur­fa­ce RT. Te­raz spo­loč­nosť potvr­di­la, že niž­šiu ce­nov­ku bu­de čos­ko­ro mať aj tab­let Sur­fa­ce Pro s pl­no­hod­not­ným Win­dows 8 a pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5 z ro­di­ny Ivy Brid­ge.

Zní­že­nie sa ne­bu­de tý­kať všet­kých re­gió­nov, no v Spo­je­ných štá­toch, Ka­na­de, Čí­ne a na Taiwane kles­ne ce­na o 100 do­lá­rov. Nie je cel­kom jas­né, či ide o tr­va­lé zní­že­nie cien, ale spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­sla­la server­u The Ver­ge vy­jad­re­nie, v kto­rom sa pí­še, že zľa­va je plat­ná od 4. do 29. augus­ta.

Mic­ro­soft pred­ne­dáv­nom naz­na­čil, že prip­ra­vu­je ino­vo­va­né ver­zie svo­jich tab­le­tov Sur­fa­ce RT a Sur­fa­ce Pro. No­vý mo­del Sur­fa­ce Pro by mal ob­sa­ho­vať pro­ce­sor z ro­di­ny Haswell. Spo­loč­nosť tes­to­va­la aj za­ria­de­nie Sur­fa­ce s pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 800. Ok­rem to­ho sa chys­tá aj no­vé prís­lu­šen­stvo pre tab­le­ty Sur­fa­ce, kon­krét­ne to bu­dú pri­po­ji­teľ­né klá­ves­ni­ce v no­vých far­bách a s in­teg­ro­va­nou ba­té­riou.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter