10 najlepších nástrojov na správu sociálnych médií

So­ciál­ne mé­diá pred­sta­vu­jú je­den z naj­účin­nej­ších spô­so­bov, ako dať ve­dieť ši­ro­kej ve­rej­nos­ti o va­šej fir­me a zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov. Prí­tom­nosť na naj­výz­nam­nej­ších so­ciál­nych sie­ťach, ako je Fa­ce­book, Twit­ter a Lin­ke­dIn, je dnes pre aké­koľ­vek pod­ni­ka­nie priam ne­vyh­nut­ná. Aké nás­tro­je však pou­žiť na spra­vo­va­nie via­ce­rých úč­tov? De­sať naj­dô­le­ži­tej­ších vám pred­sta­ví­me.

1. Hoot­Sui­te

Hoot­Sui­te je naj­po­pu­lár­nej­ší nás­troj pre so­ciál­ne mé­diá, kto­rý po­má­ha ľu­ďom aj fir­mám ria­diť z jed­né­ho pa­ne­la kam­pa­ne na nie­koľ­kých so­ciál­nych sie­ťach, ako je Fa­ce­book a Twit­ter. Hoot­Sui­te sa stal zá­klad­ným nás­tro­jom na sprá­vu so­ciál­nych mé­dií, sle­do­va­nie ko­mu­ni­ká­cie a me­ra­nie vý­sled­kov kam­pa­ne cez web ale­bo mo­bil­né za­ria­de­nia. Po­nú­ka bez­plat­né (Free), pro­fe­sio­nál­ne (Pro) a pod­ni­ko­vé (En­terpri­se) rie­še­nia na sprá­vu so­ciál­nych pro­fi­lov, pok­ro­či­lé ana­lý­zy, plá­no­va­nie, in­teg­ro­va­né sú aj služ­by Goog­le Ana­ly­tics a Fa­ce­book in­sights.


2. Buf­fer

Buf­fer je jed­no­du­chý a ši­kov­ný spô­sob, ako plá­no­vať ob­sah na­prieč so­ciál­ny­mi mé­dia­mi. Je to ako­by vir­tuál­na vy­rov­ná­va­cia pa­mäť - vlo­ží­te do nej ob­sah a ten po­tom mô­že­te zve­rej­ňo­vať po­čas ce­lé­ho dňa. Mô­že­te si tak nap­lá­no­vať ho­ci aj na ce­lý týž­deň dop­re­du ak­cie na so­ciál­nych sie­ťach. Buf­fe­rapp umož­ňu­je ta­kis­to ana­ly­zo­vať za­po­je­nie pou­ží­va­te­ľov a do­sah va­šich prís­pev­kov.

buffer.png

Aký je roz­diel me­dzi Hoot­Sui­te a Buf­fe­rapp?

Hoot­Sui­te je kom­plexnej­šie rie­še­nie, kto­ré vám umož­ní nap­lá­no­vať ak­tua­li­zá­cie a sle­do­vať kon­ver­zá­cie. Buf­fer ne­má nás­ten­ku, kto­rá by zob­ra­zo­va­la ob­sah od iných ľu­dí. No Buf­fe­rapp po­nú­ka vý­bor­nú flexibi­li­tu plá­no­va­nia, pre­to­že si mô­že­te kon­krét­ne nap­lá­no­vať ča­sy na ce­lý týž­deň. Hoot­Sui­te ne­dáv­no pred­sta­vil fun­kciu autos­che­du­le, kto­rá auto­ma­tic­ky nap­lá­nu­je prís­pe­vok na naj­lep­ší pred­pok­la­da­ný čas, keď by ste ho moh­li na­pí­sať. To sí­ce mô­že byť efek­tív­ne, ale ne­má to rov­na­kú flexibi­li­tu ako Buf­fer, pre­to­že ne­mô­že­te pres­ne ve­dieť, ke­dy bu­de prís­pe­vok nap­lá­no­va­ný.

Aké je správ­ne rie­še­nie pre vás? Ve­ľa ľu­dí pou­ží­va Hoot­Sui­te na sle­do­va­nie a Buf­fe­rapp na plá­no­va­nie, ale to sku­toč­ne zá­vi­sí od kon­krét­nych po­trieb uve­rej­ňo­va­nia prís­pev­kov. Ke­by však Hoot­Sui­te za­vie­dol ďal­šie mož­nos­ti plá­no­va­nia, mo­hol by pre Buf­fer zna­me­nať váž­nu kon­ku­ren­ciu. Ale rov­na­ko mô­že aj Buf­fer za­viesť no­vú nás­ten­ku, kto­rá by sú­pe­ri­la s Hoot­Sui­te. Všet­ko uká­že čas.

3. So­cia­lOomph

So­cia­lOomph je ele­gant­ný webo­vý nás­troj, kto­rý pos­ky­tu­je množ­stvo bez­plat­ných aj pla­te­ných fun­kcií na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty v ob­las­ti so­ciál­nych mé­dií. Vďa­ka fun­kciám ur­če­ným pre Fa­ce­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn, Plurk a váš blog s ním mô­že­te uro­biť ve­ľa. Umož­ňu­je nap­rík­lad plá­no­vať twee­ty, sle­do­vať kľú­čo­vé slo­vá či retwee­ty, vy­čis­tiť schrán­ku DM (Di­gi­tal Mar­ke­ting) a pod. So­cia­lOomph bu­de auto­ma­tic­ky sle­do­vať va­šich nas­le­dov­ní­kov na Twit­te­ri, čo vám ušet­rí ve­ľa ča­su. Ide te­da o nás­troj na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a pro­duk­ti­vi­ty pri prá­ci so so­ciál­ny­mi mé­dia­mi.

socialoomph.png

4. Tweet­Deck

Tweet­Deck je webo­vé a des­kto­po­vé rie­še­nie na mo­ni­to­ro­va­nie a sprá­vu ka­ná­lov na Twit­te­ri. Mô­že­te po­mo­cou ne­ho nap­lá­no­vať svo­je twee­ty, ale upo­zor­ní vás aj na no­vé twee­ty. Tweet­Deck bol od­kú­pe­ný Twit­te­rom a je k dis­po­zí­cii pre pre­hlia­dač Chro­me, ako aj pre po­čí­ta­če Win­dows a Mac. Ne­dáv­no zru­šil svo­je mo­bil­né ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid a úpl­ne sa za­me­ria­va na webo­vé a des­kto­po­vé plat­for­my.

tweetdeck.png

5. Tweepi

Tweepi je ma­na­žo­va­cí nás­troj pre Twiter, kto­rý umož­ní od­strá­niť neak­tív­nych nas­le­dov­ní­kov, ale aj op­la­tiť sle­do­va­nie a sle­do­vať no­vé za­ují­ma­vé twee­ty. Ver­zia Pro pos­ky­tu­je mož­nosť hro­mad­ne sle­do­vať či ukon­čiť sle­do­va­nie až 200 pou­ží­va­te­ľov na­raz, tak­že ide o moc­ný nás­troj.

tweepi.png

6. So­cialFlow

So­cialFlow je za­ují­ma­vé fi­rem­né rie­še­nie na sle­do­va­nie kon­ver­zá­cie na so­ciál­nych mé­diách v reál­nom ča­se so zá­me­rom od­had­núť naj­vhod­nej­ší čas na pub­li­ko­va­nie ob­sa­hu, aby čo naj­viac upú­tal po­zor­nosť cie­ľo­vej sku­pi­ny. Niek­to­ré vý­znam­né mé­diá, ako je Na­tio­nal Geog­rap­hic, Mas­hab­le, The Was­hin­gton Post, pou­ží­va­jú prá­ve So­cialFlow, pre­to­že po­nú­ka množ­stvo slu­žieb, kto­ré umož­ňu­jú roz­ší­riť za­po­je­nie pub­li­ka a zvý­šiť príj­my od zá­kaz­ní­kov.

socialflow.png

7. Sprout­so­cial

Sprout­so­cial je vý­kon­ná plat­for­ma na ria­de­nie za­po­je­nia pou­ží­va­te­ľov. Po­nú­ka jed­no­du­ché roz­hra­nie, navr­hnu­té tak, aby va­šej po­zor­nos­ti neu­nik­la ni­ja­ká sprá­va, dos­tup­né sú aj nás­tro­je na od­osie­la­nie a plá­no­va­nie správ na Twit­te­ri, Fa­ce­boo­ku a Lin­ke­dIn. K dis­po­zí­cii sú aj nás­tro­je na sle­do­va­nie a ana­lý­zu, kto­ré vám po­mô­žu vi­zua­li­zo­vať dô­le­ži­té met­ri­ky.

sproutsocial.png

8. So­cialBro

So­cialBro po­má­ha fir­mám nau­čiť sa lep­šie za­me­rať na cie­ľo­vé sku­pi­ny na Twit­te­ri. Pos­ky­tu­je nás­tro­je na pre­chá­dzanie ko­mu­ni­tou, iden­ti­fi­ká­ciu kľú­čo­vých pou­ží­va­te­ľov a ur­če­nie naj­vhod­nej­šie­ho ča­su na pub­li­ko­va­nie tweetov. Umož­ňu­je ta­kis­to sle­do­vať a ana­ly­zo­vať va­šich kon­ku­ren­tov. So­cialBro sle­du­je čas, kto­rý trá­via va­ši nas­le­dov­ní­ci na Twit­te­ri, a pod­ľa to­ho vás upo­zor­ní na op­ti­mál­ny čas na tweeto­va­nie, aby ste do­siah­li čo naj­viac retweetov. Aj ten­to nás­troj vy­uží­va­jú zná­me mé­diá, ako je Mas­hab­le, The Next Web či Tech­Crunch.

socialbro.png

9. CrowdBoos­ter

CrowdBoos­ter po­nú­ka množ­stvo so­ciál­nych ana­lýz a pros­tried­kov, ako zvý­šiť svo­ju on-li­ne an­ga­žo­va­nosť. Tá­to plat­for­ma pos­ky­tu­je poh­ľa­dom ana­ly­ti­ka od­po­rú­ča­nia na za­po­je­nie a na­ča­so­va­nie ob­sa­hu, aby bol op­ti­ma­li­zo­va­ný na do­siah­nu­tie čo naj­lep­šej spät­nej väz­by.

crowdbooster.png

10. Ar­gy­le­So­cial

Ar­gy­le­So­cial je nás­troj na sprá­vu so­ciál­nych mé­dií na spô­sob B2B (bu­si­ness-to-bu­si­ness) mar­ke­tin­gu. Umož­ní zlú­čiť dá­ta zo so­ciál­nych sie­tí s údaj­mi z pre­da­ja a mar­ke­tin­gu, aby ste moh­li lep­šie spo­lup­ra­co­vať so zá­kaz­ník­mi aj ob­chod­ný­mi par­tner­mi a vy­bu­do­vať s ni­mi sil­nej­šie vzťa­hy po­mo­cou so­ciál­nych mé­dií.

argylesocial.png

Tak čo, vy­bra­li ste si nás­troj, kto­rý by vám naj­viac vy­ho­vo­val?

Zdroj: das­hburst.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter