Samotné heslá nestačia. Aplikácia Authy chce verifikáciu uľahčiť, kódy dokáže poslať priamo do PC.

Ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch po­nú­ka Goog­le, Drop­box, Fa­ce­book, ale už aj Mic­ro­soft. Pre ak­ti­vá­ciu pok­ro­či­lé­ho za­bez­pe­če­nia pot­re­bu­je­te mo­bil­nú ap­li­ká­ciu - k dis­po­zí­cii je via­ce­ro rie­še­ní, vrá­ta­ne ofi­ciál­ne­ho Goog­le auten­ti­fi­ká­to­ra. Tá­to ap­li­ká­cia však po­nú­ka iba zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu.

Za­ují­ma­vou al­ter­na­tí­vou je Aut­hy. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná nie­len pre ope­rač­ný sys­tém iOS a An­droid, ale aj pre Mac, pri­čom pod­po­ra pre Win­dows by sa ma­la ob­ja­viť čos­ko­ro. Prá­ve pre­po­je­nie me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi je hlav­ným lá­kad­lom toh­to rie­še­nia.

Aut­hy do­ká­že od­osie­lať ge­ne­ro­va­né kó­dy cez roz­hra­nie Blue­tooth, vďa­ka čo­mu od­pa­dá nut­nosť ma­nuál­ne ich za­dá­vať. Pro­ces ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch sa tým pá­dom urý­chľu­je a je po­hodl­nej­ší. Tú­to fun­kciu je za­tiaľ mož­né vy­uží­vať iba na Ma­coch, spo­me­nu­tá pod­po­ra pre Win­dows je na ces­te.

Ap­li­ká­cia Aut­hy pod­po­ru­je množ­stvo slu­žieb, kto­ré dnes umož­ňu­jú ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch. S vý­nim­kou her­ných slu­žieb, ako je Batt­le.net, si mô­že­te s ap­li­ká­ciou spá­ro­vať Goog­le, Fa­ce­book, Mic­ro­soft, Drop­box, Las­tPass, Cloud­fla­re, Ama­zon Web Servic­e ale­bo aj Ever­no­te.

Pro­ces spá­ro­va­nia je veľ­mi jed­no­du­chý, v rám­ci nas­ta­ve­ní prís­luš­né­ho úč­tu sta­čí nas­ke­no­vať vy­ge­ne­ro­va­ný QR kód a za­dať ove­ro­va­cí kód. Aut­hy plá­nu­je po­čet pod­po­ro­va­ných slu­žieb roz­ši­ro­vať, už dnes má pok­ry­tú pre­važ­nú väč­ši­nu dos­tup­ných ve­ri­fi­ká­cií v dvoch kro­koch (mno­hé z nich vy­uží­va­jú je­den štan­dard, čo im­ple­men­tá­ciu uľah­ču­je).

Aut­hy zá­ro­veň umož­ňu­je zá­lo­ho­va­nie úda­jov. Va­še dá­ta sú chrá­ne­né hes­lom a te­le­fón­nym čís­lom váš­ho te­le­fó­nu. Tá­to fun­kcia by ma­la zjed­no­du­šiť prís­tup k zá­lo­he v prí­pa­de stra­ty ale­bo vý­me­ny te­le­fó­nu. V opač­nom prí­pa­de by ste mu­se­li ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch vy­pnúť sa­mos­tat­ne pre kaž­dý účet a nás­led­ne opäť ak­ti­vo­vať.

Zdroj: aut­hy.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter