MinnowBoard: Open source počítače prichádzajú na scénu

S tým, ako sa svet IT me­ní, sna­žia sa vý­rob­co­via kom­po­nen­tov či ce­lých po­čí­ta­čov pri­chá­dzať s no­vý­mi kon­cep­cia­mi a pro­duk­tmi. A tý­mi ne­mu­sia byť len hyb­rid­né do­ty­ko­vé mo­de­ly, ale nap­rík­lad aj mi­nia­túr­ne a ener­ge­tic­ky efek­tív­ne "ška­tuľ­ky", kto­ré do­ká­žu všet­ko, k čo­mu bo­lo eš­te pred pár rok­mi pot­reb­né pou­žiť bež­né po­čí­ta­če.

Po ús­pe­chu mo­de­lu Ras­pberry Pi tak te­raz pri­chá­dza In­tel s kon­cep­ciou open sour­ce PC za­lo­že­nom na zá­klad­nej dos­ke Min­nowBoard. Kon­ku­ren­čné AMD sa sna­ží pre­sa­diť s ot­vo­re­nou ar­chi­tek­tú­rou pre server­y (pro­jekt Open 3.0) a prá­ve open sour­ce ar­chi­tek­tú­ry sa te­raz vo sve­te IT dos­tá­va­jú rých­lo do pop­re­dia zá­uj­mu.

Zá­ujem In­te­lu aj AMD je pri­tom jas­ný - dať k dis­po­zí­cii vý­rob­com všet­ko pot­reb­né, aby nes­trá­ca­li čas vlas­tným vý­vo­jom, ale moh­li rov­no za­čať pro­du­ko­vať ho­to­vé vý­rob­ky, kto­ré bu­dú sa­moz­rej­me za­lo­že­né na ich či­poch.

Čo pri­ná­ša Min­nowBoard?

Po­dob­ne ako v prí­pa­de Ras­pberry Pi je zá­ujem­com do­dá­va­ná len sa­mot­ná zá­klad­ná dos­ka, kto­rú In­tel vy­vi­nul spo­loč­ne s fir­mou Cir­cuit­Co Elec­tro­nics, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je prá­ve na open sour­ce zá­klad­né dos­ky. Ce­na na tr­hu má byť 150 eur. Pre po­rov­na­nie, spo­mí­na­né Ras­pberry Pi je k dis­po­zí­cii už od 19 eur a pre­da­lo sa ho po ce­lom sve­te mi­lió­ny ku­sov. Čo si In­tel od toh­to kro­ku sľu­bu­je a aká je bu­dúc­nosť tých­to po­čí­ta­čov?

minnowboard.jpg

Open sour­ce dos­ka Min­nowBoard od In­te­lu

Prav­de­po­dob­ne nie je mož­né pred­pok­la­dať, že by sa pr­vá ge­ne­rá­cia open sour­ce PC sta­la hi­tom, zvlášť za tú­to ce­nu, ale mô­že sa stať in­špi­rá­ciou pre bu­dú­ci vý­voj. Dos­ka osa­de­ná 1GHz pro­ce­so­rom Atom E640 In­te­lu s TDP pod 4 wat­ty je k dis­po­zí­cii s kom­plet­nou do­ku­men­tá­ciou a mô­že byť rep­li­ko­va­ná pod li­cen­ciou Crea­ti­ve Com­mons.

S vy­uži­tím sa po­čí­ta nap­rík­lad v ob­las­ti ro­bo­ti­ky a za­bu­do­va­ných sys­té­mov, ďa­lej by ten­to kon­cept mo­hol byť za­ují­ma­vý pre sof­tvé­ro­vých vý­vo­já­rov, kto­rí by si na dos­ke moh­li tes­to­vať ap­li­ká­cie pred na­sa­de­ním na server a ale­bo pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si chcú vlas­tný­mi si­la­mi pos­ta­viť ma­lý a ús­por­ný po­čí­tač s x86 ar­chi­tek­tú­rou. Aj keď ce­na vý­raz­ne pre­sa­hu­je rie­še­nie s čip­mi ARM, je stá­le niž­šia ako u kla­sic­kých PC a vý­ho­dou Min­nowBoard je mož­nosť be­hu všet­kých štan­dar­dných ap­li­ká­cií pri mi­ni­mál­nych nák­la­doch na pre­vádz­ku ale­bo mies­to.

Dos­ka me­ria 10 × 10 cm a ob­sa­hu­je ok­rem spo­mí­na­né­ho 32-bi­to­vé­ho pro­ce­so­ra Atom E640 s in­teg­ro­va­ným gra­fic­kým či­pom aj 1 GB pa­mä­te DDR2, ďa­lej HDMI port, gi­ga­bi­to­vý Et­her­net, USB por­ty a mic­roSD slot. Pod­po­ro­va­ný je aj UEFI firmware, čo umož­ňu­je vy­ví­jať per­so­na­li­zo­va­né pros­tre­die s bez­peč­ným Boot.

Pril­áka In­tel ko­mu­ni­tu?

Dos­ka Min­nowBoard je do­dá­va­ná s pre­din­šta­lo­va­nou Li­nuxovou dis­tri­bú­ciou Angstrom a je kom­pa­ti­bil­ná s Yoc­to pro­jek­tom, kto­rý kla­die dô­raz na tvor­bu li­nuxových sys­té­mov ne­zá­vis­lých na har­dvé­ri. Pod­po­ro­va­ná je aj vir­tua­li­zač­ná tech­no­ló­gie VT a Hyper­threa­ding, te­da mož­nosť spra­co­vá­vať dve ap­li­kač­né vlák­na sú­čas­ne.

In­tel v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Cir­tuit­Co už vy­tvo­ri­li pre Min­nowBoard ko­mu­nit­ný web http://www.min­nowboard.org/, kto­rý pos­ky­tu­je pot­reb­né in­for­má­cie o dos­ke.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter