Chromecast urobí z každého televízora Smart TV. A nestojí tak veľa.

Ok­rem no­vé­ho Nexusu 7 Goog­le v stre­du pred­sta­vil aj ma­lé strea­mo­va­cie za­ria­de­nie s náz­vom Chro­me­cast, kto­ré po pri­po­je­ní do ko­nek­to­ra HDMI vy­tvo­rí z bež­né­ho te­le­ví­zo­ra „ši­kov­ný".

Po­dob­né za­ria­de­nie strea­mu­jú­ce ob­sah tab­le­tu či mo­bi­lu do te­le­ví­zie pred­sta­vil Goog­le už mi­nu­lý rok. Iš­lo o Nexus Q, kto­rý sa mo­hol chvá­liť za­ují­ma­vým di­zaj­nom, ale vzhľa­dom na vy­so­kú ce­nu sa u zá­kaz­ní­kov nes­tre­tol s pri­veľ­kým nad­še­ním.

Chro­me­cast je jed­no­du­ché za­ria­de­nie vo veľ­kos­ti ma­lé­ho dis­ku USB flash a po­há­ňa ho sys­tém Chro­meOS. K te­le­ví­zii ho mož­no pri­po­jiť po­mo­cou ko­nek­to­ra HDMI. Ne­pot­re­bu­je te­da vlast­ný zdroj na­pá­ja­nia, pre­to­že si ener­giu be­rie pria­mo z te­le­ví­zo­ra. Do­ká­že preh­rá­vať ob­sah zo slu­žieb, ako je nap­rík­lad YouTu­be, v USA po­pu­lár­ny, no u nás za­tiaľ ofi­ciál­ne ne­dos­tup­ný Net­flix ale­bo Goog­le Play Mo­vies & TV. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti by ma­li byť pod­ľa slov Goog­lu na Chro­me­cas­te dos­tup­né aj ďal­šie služ­by, nap­rík­lad inter­ne­to­vé rá­dio Pan­do­ra.

Chro­me­cast sa však od Nexusu Q aj od kon­ku­ren­čnej Ap­pleTV ne­lí­ši len priaz­ni­vou ce­nou a veľ­kos­ťou, ale aj spô­so­bom strea­mo­va­nia. Ob­sah to­tiž nep­reh­rá­va pria­mo zo za­ria­de­nia, ale z clou­du. Tab­let tak mô­že­te mať za­šan­tro­če­ný pod pos­te­ľou ale­bo si na ňom čí­tať e-mai­ly bez to­ho, aby to ma­lo na vy­sie­la­ný prog­ram vplyv.

Pod­ľa Goog­lu ten­to spô­sob strea­mo­va­nia šet­rí ba­té­riu. Preh­rá­va­ný ob­sah nie je zá­vis­lý od kon­krét­ne­ho za­ria­de­nia, tak­že ak sa vám vy­bi­je ba­té­ria v tab­le­te, mô­že­te pok­ra­čo­vať tam, kde ste skon­či­li. Chro­me­cast sa sám na­po­jí na mo­bil.

Na roz­diel od Ap­pleTV však Chro­me­cast neu­mož­ňu­je (as­poň za­tiaľ) preh­rá­vať ob­sah pria­mo zo za­ria­de­nia. No­vé strea­mo­va­cie za­ria­de­nie fun­gu­je v spo­je­ní s tab­let­mi a mo­bil­mi s dvo­ma naj­roz­ší­re­nej­ší­mi mo­bil­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi - An­droi­dom a iOS.

Ofi­ciál­ne ce­na Chro­me­cas­tu je 35 do­lá­rov, za­tiaľ je však dos­tup­ný iba v USA.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter